Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Stamgegevens

bevat de actuele stamgegevens van de bomen in beheer van gemeente Amsterdam.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van record
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van een buurt
geometrie Geometry Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punt-geometrie.
actueleOpkroonhoogte String Actuele takvrije stam
typeBeheerder String Een publiekrechtelijke instantie of (rechts)persoon die toeziet op de instandhouding van o.a. een object, kunstwerk of waterstaatswerk. De typen beheerder zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
typeBeheerderPlus String Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject.
beheergebied String Aanduiding van het beheergebied waarbinnen het beheerobject ligt. Indeling in beheergebieden is organisatiespecifiek.
beoogdeOpkroonhoogte String Takvrije stam eindbeeld
boombeeld String Onderhoudssituatie van de boom.
boomhoogteklasseActueel String Aanduiding van de boomhoogte in meters ingedeeld in vaste klassen.
conditiescore String Maat voor het vastleggen van de conditie van een object op basis van 6 scores.
controlefrequentie String Aanduiding van de frequentie van de controle van het beheerobject.
conversieid String Uniek kenmerk van een beheerobject uit een oude beheerindeling.
typeEigenaar String (Rechts)persoon die het meest omvattend recht op een zaak heeft . De typen eigenaren zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
typeEigenaarPlus String Nadere aanduiding van de eigenaar van het beheerobject.
bgttype String Specificatie van het soort object.
gemeente String Naam van de gemeente waarbinnen het beheerobject ligt.
guid String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID)
idOudebeheerindeling String Uniek kenmerk van een beheerobject uit een oude beheerindeling (guid van geovisia).
jaarVanAanleg Integer Jaar waarin het beheerobject is aangelegd of aangeplant (kan ook voor de plaatsingsdatum gebruikt worden).
jaarVolgendeInspectie Integer Jaar waarin het beheerobject is aangelegd of aangeplant volgens de inspectie.
omgevingsrisicoklasse String Aanduiding van het omgevingsrisico van het beheerobject.
openbareRuimte String Aanduiding van de openbare ruimte, zoals gedefinieerd in IMGeo of in de BAG, waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met grenzen openbare ruimtes of uit de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (zonder begrenzing).
snoeifase String Aanduiding van de snoeifase van de boom.
snoeifrequentie String Aanduiding voor het aantal keren dat een vegetatieobject gesnoeid moet worden.
soortnaam String Aanduiding voor de soortnaam van het object of van de soorten die binnen het object voorkomen. Het gaat hierbij om zowel flora als fauna.
stamdiameterklasse String Aanduiding van de diameter van de stam in diameterklassen.
standplaats String Met de standplaats van een object wordt letterlijk de plaats waar het object staat bedoeld. Bij een boom wordt hiermee de plaats van de boom en het bijbehorende wortelgestel bedoeld. Als synoniem wordt vaak groeiplaats gebruikt. Voor het IMBOR wordt de fysieke verschijningsvorm als indeling gebruikt, conform de indeling in typen groen en verharding. Dit geeft voor de boombeheerder een aanduiding van de groeiomstandigheden.
standplaatsGedetailleerd String Nadere aanduiding voor het Groen- of Verhardingsobject waarbinnen de boom staat.
takvrijeStam String De benodigde takvrije stam in het eindbeeld, gemeten vanaf maaiveld tot aan de onderste gesteltak.
typeObject String Typering van het beheerobject. status van een boom (bv. stobbe als deze is gekapt).
typeSoortnaam String De volledige latijnse benaming van een boomsoort.
vrijeDoorrijhoogte String De benodigde vrije ruimte tussen de weg of het fietspad en de onderkant van de boomkroon of van een bouwwerk boven de weg, zoals een viaduct of tunnel.
vrijeDoorrijhoogtePrimair String De benodigde vrije ruimte tussen de weg of het fietspad en de onderkant van de boomkroon of van een bouwwerk boven de weg, zoals een viaduct. Als aan beide zijden van de boom een weg en een fietspad ligt, wordt de vrije doorrijhoogte boven de weg aangeduid met primair, en de takvrije ruimte boven het fietspad met secundair.
vrijeDoorrijhoogteSecundair String De benodigde vrije ruimte tussen de weg of het fietspad en de onderkant van de boomkroon of van een bouwwerk boven de weg, zoals een viaduct. Als aan beide zijden van de boom een weg en een fietspad ligt, wordt de vrije doorrijhoogte boven de weg aangeduid met primair, en de takvrije ruimte boven het fietspad met secundair.
soortnaamKort String Wetenschappelijk naam, afkomstig uit referentietabel, bevat de ingekorte latijnse soortnaam en is geactegoriseerd.
soortnaamTop String Nederlandse soortnaam uit referentietabel, bevat de Nederlandse soortnaam en is geaggregeerd.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
actueleOpkroonhoogte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
actueleOpkroonhoogte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
actueleOpkroonhoogte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
actueleOpkroonhoogte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
actueleOpkroonhoogte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
actueleOpkroonhoogte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheergebied FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
beheergebied[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheergebied[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheergebied[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheergebied[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheergebied[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beoogdeOpkroonhoogte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
beoogdeOpkroonhoogte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beoogdeOpkroonhoogte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beoogdeOpkroonhoogte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beoogdeOpkroonhoogte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beoogdeOpkroonhoogte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bgttype FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bgttype[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bgttype[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bgttype[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bgttype[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bgttype[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boombeeld FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boombeeld[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boombeeld[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boombeeld[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boombeeld[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boombeeld[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomhoogteklasseActueel Tekst Test op exacte waarde (==)
boomhoogteklasseActueel[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomhoogteklasseActueel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomhoogteklasseActueel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomhoogteklasseActueel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomhoogteklasseActueel[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
conditiescore FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
conditiescore[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
conditiescore[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
conditiescore[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
conditiescore[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
conditiescore[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
controlefrequentie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
controlefrequentie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
controlefrequentie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
controlefrequentie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
controlefrequentie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
controlefrequentie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
conversieid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
conversieid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
conversieid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
conversieid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
conversieid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
conversieid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeente FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeente[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeente[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemeente[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeente[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeente[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
guid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
guid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
guid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
guid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
guid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
guid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
idOudebeheerindeling FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
idOudebeheerindeling[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
idOudebeheerindeling[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
idOudebeheerindeling[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
idOudebeheerindeling[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
idOudebeheerindeling[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
jaarVanAanleg Geheel getal Test op exacte waarde (==)
jaarVanAanleg[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaarVanAanleg[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaarVanAanleg[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarVanAanleg[gt] None Test op groter dan (>).
jaarVanAanleg[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaarVanAanleg[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarVanAanleg[lt] None Test op kleiner dan (<).
jaarVolgendeInspectie FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
jaarVolgendeInspectie[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaarVolgendeInspectie[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaarVolgendeInspectie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarVolgendeInspectie[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
jaarVolgendeInspectie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaarVolgendeInspectie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarVolgendeInspectie[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
omgevingsrisicoklasse FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
omgevingsrisicoklasse[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omgevingsrisicoklasse[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omgevingsrisicoklasse[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omgevingsrisicoklasse[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omgevingsrisicoklasse[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareRuimte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareRuimte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareRuimte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareRuimte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareRuimte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareRuimte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
snoeifase FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
snoeifase[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
snoeifase[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
snoeifase[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
snoeifase[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
snoeifase[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
snoeifrequentie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
snoeifrequentie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
snoeifrequentie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
snoeifrequentie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
snoeifrequentie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
snoeifrequentie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaamKort Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaamKort[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaamKort[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaamKort[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaamKort[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaamKort[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaamTop Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaamTop[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaamTop[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaamTop[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaamTop[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaamTop[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stamdiameterklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
stamdiameterklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stamdiameterklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stamdiameterklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stamdiameterklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stamdiameterklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaats FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaats[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaats[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaats[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaats[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaats[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsGedetailleerd Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsGedetailleerd[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsGedetailleerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsGedetailleerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsGedetailleerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsGedetailleerd[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
takvrijeStam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
takvrijeStam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
takvrijeStam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
takvrijeStam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
takvrijeStam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
takvrijeStam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerder FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerder[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBeheerder[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerder[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerder[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerder[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerderPlus Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerderPlus[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBeheerderPlus[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerderPlus[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerderPlus[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerderPlus[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeEigenaar FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeEigenaar[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeEigenaar[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeEigenaar[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeEigenaar[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeEigenaar[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeEigenaarPlus Tekst Test op exacte waarde (==)
typeEigenaarPlus[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeEigenaarPlus[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeEigenaarPlus[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeEigenaarPlus[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeEigenaarPlus[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeObject Tekst Test op exacte waarde (==)
typeObject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeObject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeObject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeObject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeSoortnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
typeSoortnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeSoortnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeSoortnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeSoortnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeSoortnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vrijeDoorrijhoogte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vrijeDoorrijhoogte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vrijeDoorrijhoogte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeDoorrijhoogte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeDoorrijhoogte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeDoorrijhoogte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vrijeDoorrijhoogtePrimair FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vrijeDoorrijhoogtePrimair[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vrijeDoorrijhoogtePrimair[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeDoorrijhoogtePrimair[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeDoorrijhoogtePrimair[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeDoorrijhoogtePrimair[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vrijeDoorrijhoogteSecundair FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vrijeDoorrijhoogteSecundair[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vrijeDoorrijhoogteSecundair[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeDoorrijhoogteSecundair[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeDoorrijhoogteSecundair[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeDoorrijhoogteSecundair[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
gbdBuurt gebieden:buurten

Veiligheidsinspecties

bevat de actuele veiligheidsinspecties van de bomen in beheer van gemeente Amsterdam.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van record
boomId Integer de vreemde sleutel (foreignkey) voor de relatie met de stamgegevens van de bomen
afgestorvenTakken String Wordt later ingevuld
boombeeld String Onderhoudssituatie van de boom
actueleOpkroonhoogte String Actuele takvrije stam
boominspectietype String Wordt later ingevuld
boomveiligheidsklasse String Wordt later ingevuld
conclusieEnAdviesOnderzoek String Wordt later ingevuld
controlePositieBoompunt String Wordt later ingevuld
idUitOudeBeheerindeling String Wordt later ingevuld
iepziekteInspectieStatus String Wordt later ingevuld
kroondiameterklasseActueel String Wordt later ingevuld
boomconditie String Wordt later ingevuld
ntoAanvullendOnderzoek String Wordt later ingevuld
boomhoogteklasseActueel String Aanduiding van de boomhoogte in meters ingedeeld in vaste klassen
stamdiameterklasse String Aanduiding van de diameter van de stam in diameterklassen
stamdiameter String Wordt later ingevuld
snoeiwijze String Wordt later ingevuld
toekomstverwachting String Wordt later ingevuld
vasteBoomgegevens String Wordt later ingevuld
guid String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID)
mutatieDatum Date Wordt later ingevuld
revisie Integer Wordt later ingevuld
objectbegintijd Date Wordt later ingevuld

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
actueleOpkroonhoogte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
actueleOpkroonhoogte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
actueleOpkroonhoogte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
actueleOpkroonhoogte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
actueleOpkroonhoogte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
actueleOpkroonhoogte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afgestorvenTakken FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
afgestorvenTakken[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afgestorvenTakken[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afgestorvenTakken[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afgestorvenTakken[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afgestorvenTakken[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
boomId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
boomId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
boomId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomId[gt] None Test op groter dan (>).
boomId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomId[lt] None Test op kleiner dan (<).
boombeeld FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boombeeld[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boombeeld[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boombeeld[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boombeeld[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boombeeld[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomconditie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomconditie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomconditie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomconditie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomconditie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomconditie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomhoogteklasseActueel FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomhoogteklasseActueel[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomhoogteklasseActueel[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomhoogteklasseActueel[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomhoogteklasseActueel[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomhoogteklasseActueel[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boominspectietype FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boominspectietype[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boominspectietype[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boominspectietype[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boominspectietype[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boominspectietype[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomveiligheidsklasse FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomveiligheidsklasse[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomveiligheidsklasse[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomveiligheidsklasse[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomveiligheidsklasse[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomveiligheidsklasse[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
conclusieEnAdviesOnderzoek FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
conclusieEnAdviesOnderzoek[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
conclusieEnAdviesOnderzoek[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
conclusieEnAdviesOnderzoek[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
conclusieEnAdviesOnderzoek[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
conclusieEnAdviesOnderzoek[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
controlePositieBoompunt FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
controlePositieBoompunt[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
controlePositieBoompunt[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
controlePositieBoompunt[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
controlePositieBoompunt[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
controlePositieBoompunt[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
guid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
guid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
guid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
guid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
guid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
guid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
idUitOudeBeheerindeling FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
idUitOudeBeheerindeling[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
idUitOudeBeheerindeling[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
idUitOudeBeheerindeling[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
idUitOudeBeheerindeling[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
idUitOudeBeheerindeling[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
iepziekteInspectieStatus FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
iepziekteInspectieStatus[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
iepziekteInspectieStatus[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
iepziekteInspectieStatus[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
iepziekteInspectieStatus[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
iepziekteInspectieStatus[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kroondiameterklasseActueel FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
kroondiameterklasseActueel[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kroondiameterklasseActueel[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kroondiameterklasseActueel[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kroondiameterklasseActueel[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kroondiameterklasseActueel[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
mutatieDatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
mutatieDatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatieDatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatieDatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatieDatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
mutatieDatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatieDatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatieDatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
ntoAanvullendOnderzoek FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
ntoAanvullendOnderzoek[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ntoAanvullendOnderzoek[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ntoAanvullendOnderzoek[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ntoAanvullendOnderzoek[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ntoAanvullendOnderzoek[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectbegintijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectbegintijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectbegintijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectbegintijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectbegintijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectbegintijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectbegintijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectbegintijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
revisie FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
revisie[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
revisie[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
revisie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
revisie[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
revisie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
revisie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
revisie[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
snoeiwijze Tekst Test op exacte waarde (==)
snoeiwijze[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
snoeiwijze[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
snoeiwijze[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
snoeiwijze[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
snoeiwijze[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stamdiameter FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
stamdiameter[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stamdiameter[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stamdiameter[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stamdiameter[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stamdiameter[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stamdiameterklasse FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
stamdiameterklasse[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stamdiameterklasse[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stamdiameterklasse[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stamdiameterklasse[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stamdiameterklasse[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
toekomstverwachting FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
toekomstverwachting[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
toekomstverwachting[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toekomstverwachting[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toekomstverwachting[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toekomstverwachting[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vasteBoomgegevens FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vasteBoomgegevens[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vasteBoomgegevens[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vasteBoomgegevens[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vasteBoomgegevens[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vasteBoomgegevens[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.

Maatregelregistratie

bevat de actuele maatregelregistratie van de bomen in beheer van gemeente Amsterdam.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van record
boomId Integer de vreemde sleutel (foreignkey) voor de relatie met de stamgegevens van de bomen
veiligheidsinspectiesId Integer de vreemde sleutel (foreignkey) voor de relatie met de veiligheidsinspecties
besteksadministratie String Wordt later ingevuld
boommaatregelGedetailleerd String Wordt later ingevuld
boommaatregelBesluit String Wordt later ingevuld
boommaatregelBesluitGedetailleerd String Wordt later ingevuld
boommaatregel String Wordt later ingevuld
boommaatregelurgentie String Wordt later ingevuld
boomonderdeelPlaats String Wordt later ingevuld
bestekspost String Wordt later ingevuld
boommaatregelurgentieBesluit String Wordt later ingevuld
datumBesluit Date Wordt later ingevuld
datumToezicht Date Wordt later ingevuld
datumVoorbereiding Date Wordt later ingevuld
deelopdrachtKap String Wordt later ingevuld
deelopdracht String Wordt later ingevuld
geplandeEinddatum Date Wordt later ingevuld
geplandeStartdatum Date Wordt later ingevuld
identificatie String Wordt later ingevuld
idUitOudeBeheerindeling String Wordt later ingevuld
keten String Wordt later ingevuld
kaplijstBomen String Wordt later ingevuld
maatregelDatumUitgevoerd Date Wordt later ingevuld
maatregelIsUitgevoerd Boolean Wordt later ingevuld
opdrachtstatus String Wordt later ingevuld
termijn String Wordt later ingevuld
uitvoeringGereed String Wordt later ingevuld
code String Wordt later ingevuld
guid String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID)
mutatieDatum Date Wordt later ingevuld
revisie Integer Wordt later ingevuld
objectbegintijd Date Wordt later ingevuld

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
besteksadministratie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
besteksadministratie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
besteksadministratie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
besteksadministratie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
besteksadministratie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
besteksadministratie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bestekspost FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bestekspost[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bestekspost[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bestekspost[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bestekspost[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bestekspost[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
boomId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
boomId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
boomId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomId[gt] None Test op groter dan (>).
boomId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomId[lt] None Test op kleiner dan (<).
boommaatregel Tekst Test op exacte waarde (==)
boommaatregel[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boommaatregel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boommaatregel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boommaatregel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boommaatregel[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boommaatregelBesluit FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boommaatregelBesluit[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boommaatregelBesluit[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boommaatregelBesluit[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boommaatregelBesluit[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boommaatregelBesluit[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boommaatregelBesluitGedetailleerd FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boommaatregelBesluitGedetailleerd[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boommaatregelBesluitGedetailleerd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boommaatregelBesluitGedetailleerd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boommaatregelBesluitGedetailleerd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boommaatregelBesluitGedetailleerd[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boommaatregelGedetailleerd FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boommaatregelGedetailleerd[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boommaatregelGedetailleerd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boommaatregelGedetailleerd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boommaatregelGedetailleerd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boommaatregelGedetailleerd[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boommaatregelurgentie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boommaatregelurgentie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boommaatregelurgentie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boommaatregelurgentie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boommaatregelurgentie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boommaatregelurgentie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boommaatregelurgentieBesluit FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boommaatregelurgentieBesluit[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boommaatregelurgentieBesluit[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boommaatregelurgentieBesluit[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boommaatregelurgentieBesluit[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boommaatregelurgentieBesluit[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomonderdeelPlaats FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomonderdeelPlaats[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomonderdeelPlaats[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomonderdeelPlaats[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomonderdeelPlaats[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomonderdeelPlaats[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
code FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
code[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
code[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
code[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
code[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
code[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
datumBesluit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumBesluit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumBesluit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumBesluit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumBesluit[gt] None Test op groter dan (>).
datumBesluit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumBesluit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumBesluit[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumToezicht yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumToezicht[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumToezicht[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumToezicht[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumToezicht[gt] None Test op groter dan (>).
datumToezicht[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumToezicht[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumToezicht[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumVoorbereiding yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumVoorbereiding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumVoorbereiding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumVoorbereiding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumVoorbereiding[gt] None Test op groter dan (>).
datumVoorbereiding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumVoorbereiding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumVoorbereiding[lt] None Test op kleiner dan (<).
deelopdracht FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
deelopdracht[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
deelopdracht[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
deelopdracht[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
deelopdracht[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
deelopdracht[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
deelopdrachtKap Tekst Test op exacte waarde (==)
deelopdrachtKap[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
deelopdrachtKap[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
deelopdrachtKap[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
deelopdrachtKap[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
deelopdrachtKap[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geplandeEinddatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
geplandeEinddatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geplandeEinddatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
geplandeEinddatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geplandeEinddatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
geplandeEinddatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geplandeEinddatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geplandeEinddatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
geplandeStartdatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
geplandeStartdatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geplandeStartdatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
geplandeStartdatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geplandeStartdatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
geplandeStartdatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geplandeStartdatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geplandeStartdatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
guid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
guid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
guid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
guid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
guid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
guid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
idUitOudeBeheerindeling Tekst Test op exacte waarde (==)
idUitOudeBeheerindeling[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
idUitOudeBeheerindeling[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
idUitOudeBeheerindeling[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
idUitOudeBeheerindeling[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
idUitOudeBeheerindeling[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kaplijstBomen Tekst Test op exacte waarde (==)
kaplijstBomen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kaplijstBomen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kaplijstBomen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kaplijstBomen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kaplijstBomen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
keten FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
keten[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
keten[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
keten[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
keten[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
keten[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
maatregelDatumUitgevoerd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
maatregelDatumUitgevoerd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
maatregelDatumUitgevoerd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
maatregelDatumUitgevoerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
maatregelDatumUitgevoerd[gt] None Test op groter dan (>).
maatregelDatumUitgevoerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
maatregelDatumUitgevoerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
maatregelDatumUitgevoerd[lt] None Test op kleiner dan (<).
maatregelIsUitgevoerd true | false Test op exacte waarde (==)
maatregelIsUitgevoerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatieDatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
mutatieDatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatieDatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatieDatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatieDatum[gt] None Test op groter dan (>).
mutatieDatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatieDatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatieDatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectbegintijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectbegintijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectbegintijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectbegintijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectbegintijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectbegintijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectbegintijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectbegintijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
opdrachtstatus FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
opdrachtstatus[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
opdrachtstatus[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opdrachtstatus[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opdrachtstatus[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opdrachtstatus[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
revisie FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
revisie[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
revisie[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
revisie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
revisie[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
revisie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
revisie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
revisie[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
termijn FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
termijn[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
termijn[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
termijn[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
termijn[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
termijn[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
uitvoeringGereed FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
uitvoeringGereed[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
uitvoeringGereed[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
uitvoeringGereed[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
uitvoeringGereed[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
uitvoeringGereed[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
veiligheidsinspectiesId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
veiligheidsinspectiesId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
veiligheidsinspectiesId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
veiligheidsinspectiesId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
veiligheidsinspectiesId[gt] None Test op groter dan (>).
veiligheidsinspectiesId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
veiligheidsinspectiesId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
veiligheidsinspectiesId[lt] None Test op kleiner dan (<).

Gebrekregistratie

bevat de actuele gebrekregistratie van de bomen in beheer van gemeente Amsterdam.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van record
veiligheidsinspectiesId Integer de vreemde sleutel (foreignkey) voor de relatie met de veiligeheidsinspecties
boomId Integer de vreemde sleutel (foreignkey) voor de relatie met de stamgegevens van de bomen
boomgebrekAfwijking String Wordt later ingevuld
boomgebrekGevolg String Wordt later ingevuld
boomonderdeelPlaats String Wordt later ingevuld
matching String Wordt later ingevuld
boomgebrek String Wordt later ingevuld
code String Wordt later ingevuld
guid String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID)
mutatieDatum Date Wordt later ingevuld
revisie String Wordt later ingevuld
objectbegintijd Date Wordt later ingevuld
oudEnGebrekkig String Test attribuut om te bekijken of schema synchd met de datacatalogus

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
boomId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
boomId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
boomId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
boomId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomId[gt] None Test op groter dan (>).
boomId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomId[lt] None Test op kleiner dan (<).
boomgebrek FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomgebrek[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomgebrek[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomgebrek[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomgebrek[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomgebrek[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomgebrekAfwijking FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomgebrekAfwijking[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomgebrekAfwijking[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomgebrekAfwijking[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomgebrekAfwijking[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomgebrekAfwijking[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomgebrekGevolg FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomgebrekGevolg[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomgebrekGevolg[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomgebrekGevolg[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomgebrekGevolg[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomgebrekGevolg[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomonderdeelPlaats FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomonderdeelPlaats[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomonderdeelPlaats[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomonderdeelPlaats[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomonderdeelPlaats[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomonderdeelPlaats[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
code FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
code[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
code[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
code[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
code[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
code[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
guid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
guid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
guid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
guid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
guid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
guid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
matching FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
matching[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
matching[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
matching[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
matching[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
matching[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
mutatieDatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
mutatieDatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatieDatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatieDatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatieDatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
mutatieDatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatieDatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatieDatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
objectbegintijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectbegintijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectbegintijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectbegintijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectbegintijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectbegintijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectbegintijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectbegintijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
oudEnGebrekkig Tekst Test op exacte waarde (==)
oudEnGebrekkig[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
oudEnGebrekkig[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
oudEnGebrekkig[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
oudEnGebrekkig[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
oudEnGebrekkig[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
revisie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
revisie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
revisie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
revisie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
revisie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
revisie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
veiligheidsinspectiesId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
veiligheidsinspectiesId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
veiligheidsinspectiesId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
veiligheidsinspectiesId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
veiligheidsinspectiesId[gt] None Test op groter dan (>).
veiligheidsinspectiesId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
veiligheidsinspectiesId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
veiligheidsinspectiesId[lt] None Test op kleiner dan (<).