Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Rdw parkeerrechten

Nationaal Parkeer Register Regelingen

  • ID: parkeerrechten (autorisatie: PARK/MDW)

  • Versie: 0.0.1

  • Eigenaar: RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer

  • Uitgever: Datateam Mobiliteit

  • Bronhouder: rdw

  • Versie: 0.0.1

  • Endpoints:


Parkeer en verbijfs rechten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

verworvenRechtId (autorisatie: PARK/MDW)

Integer identificatie

Verworven recht Id - Uniek nummer ter identificatie van een parkeer- of verblijfsrecht.

voertuigId (autorisatie: PARK/MDW)

String

Voertuig Id - Identificatie van het voertuig waarvoor een parkeer- of verblijfsrecht is geregistreerd.

voertuigRegistratieLandCode (autorisatie: PARK/MDW)

String

Landcode - Identificatie van het land van herkomst van het voertuig waarvoor een parkeer- of verblijfsrecht is geregistreerd. De landcode kan door de rechtverwerver intermediair (provider) aangeleverd worden wanneer een voertuig bijvoorbeeld een buitenlands kenteken heeft.

gebiedsbeheerderId (autorisatie: PARK/MDW)

Integer

Gebiedsbeheerdercode - Identificatie van de gebiedsbeheerder waaronder het gebied valt waarvoor een parkeer- of verblijfsrecht is geregistreerd.

gebiedsbeheerderOmschrijving (autorisatie: PARK/MDW)

String

Gebiedsbeheerder - Omschrijving van de gebiedsbeheerder waaronder het gebied valt waarvoor een parkeer- of verblijfsrecht is geregistreerd.

gebiedCode (autorisatie: PARK/MDW)

String

Gebiedcode - Identificatie van het gebied waarvoor een parkeer- of verblijfsrecht is geregistreerd.

gebiedOmschrijving (autorisatie: PARK/MDW)

String

Gebied - Omschrijving van het gebied waarvoor een parkeer- of verblijfsrecht is geregistreerd.

gebruiksdoelCode (autorisatie: PARK/MDW)

String

Gebruiksdoelcode - Identificatie van het gebruiksdoel dat opgegeven is bij de registratie van een parkeer- of verblijfsrecht.

gebruiksdoelOmschrijving (autorisatie: PARK/MDW)

String

Gebuiksdoel - Omschrijving van het gebruiksdoel dat opgegeven is bij de registratie van een parkeer- of verblijfsrecht.

verkooppuntId (autorisatie: PARK/MDW)

Integer

Verkooppunt - Identificatie van het verkooppuntnummer waarmee een parkeer- of verblijfsrecht is geregistreerd.

locatie (autorisatie: PARK/MDW)

Point

Coordinaten - De coördinaten die door de rechtverwerver intermediair (provider) opgegeven zijn voor de registratie van een parkeer- of verblijfsrecht.

beginTijdUtc (autorisatie: PARK/MDW)

Datetime

Begintijd - Datum + tijd waarop een parkeer- of verblijfsrecht begint. Deze datum + tijd is in UTC-notatie vastgelegd.

registratieTijd (autorisatie: PARK/MDW)

Datetime

Registratie begintijd - Datum + tijd waarop een parkeer- of verblijfsrecht in het NPR geregistreerd is. Deze datum + tijd is in UTC-notatie vastgelegd.

aangepasteBeginTijdUtc (autorisatie: PARK/MDW)

Datetime

Aangepaste begintijd - Datum + tijd waarop een parkeer- of verblijfsrecht daadwerkelijk is gestart, en waarmee het systeem rekent. Deze kan afwijken van de begintijd. De aangepaste begintijd is bijvoorbeeld het moment dat een garage registreert wanneer de parkeerder door de slagboom rijdt. Deze datum + tijd is in UTC-notatie vastgelegd.

tijdvensterBeginTijdUtc (autorisatie: PARK/MDW)

String

Begintijd tijdvenster - Tijdstip waarop een bepaald tijdvenster binnen een dag start. Komt altijd voor in combinatie met een eindtijd tijdvenster.

eindTijdUtc (autorisatie: PARK/MDW)

Datetime

Eindtijd - Datum + tijd waarop een parkeer- of verblijfsrecht eindigt. Deze datum + tijd is in UTC-notatie vastgelegd.

registratieEindTijdUtc (autorisatie: PARK/MDW)

Datetime

Registratie eindtijd - Datum + tijd waarop de eindtijd van een parkeer- of verblijfsrecht in het NPR geregistreerd is. Deze datum + tijd is in UTC-notatie vastgelegd.

aangepasteEindTijdUtc (autorisatie: PARK/MDW)

Datetime

Aangepaste eindtijd - Datum + tijd waarop een parkeer- of verblijfsrecht eindigt, zoals door het NPR berekend. Deze datum + tijd is in UTC-notatie vastgelegd.

tijdvensterEindTijdUtc (autorisatie: PARK/MDW)

String

Eindtijd tijdvenster - Tijdstip waarop een bepaald tijdvenster binnen een dag eindigt. Komt altijd voor in combinatie met een eindtijd tijdvenster.

bedrag (autorisatie: PARK/MDW)

Number

Bedrag - Bedrag voor het parkeer- of verblijfsrecht in euro (inclusief BTW) dat door het NPR berekend is conform de stamgegevens die door de gebiedsbeheerder zijn opgegeven.

aangeleverdBedrag (autorisatie: PARK/MDW)

Number

Bedrag aangeleverd - Bedrag voor het parkeer- of verblijfsrecht in euro (inclusief BTW) dat door een rechtverwerver intermediair (provider) bepaald is. Dit bedrag wordt door de rechtverwerver intermediair aangeleverd bij het registreren van het parkeer- of verblijfsrecht.

herberekendBedrag (autorisatie: PARK/MDW)

Number

Bedrag herberekening - Bedrag dat voor een parkeer- of verblijfsrecht in rekening wordt gebracht na een herberekening.

rechtverwerverMaximumBedrag (autorisatie: PARK/MDW)

Number

Maximumbedrag rechtverwerver - Maximumbedrag in euro (inclusief BTW) wat door de rechtverwerver is afgegeven voor een aangemeld parkeer- of verblijfsrecht.

btwBedrag (autorisatie: PARK/MDW)

Number

BTW - De BTW in euro over het bedrag voor een parkeer- of verblijfsrecht. Indien van toepassing.

btwAangeleverdBedrag (autorisatie: PARK/MDW)

Number

BTW aangeleverd - De BTW in euro over het aangeleverde bedrag voor een parkeer- of verblijfsrecht. Indien van toepassing.

btwHerberekendBedrag (autorisatie: PARK/MDW)

Number

BTW herberekening - De BTW in euro over het berekende bedrag voor een parkeer- of verblijfsrecht. Indien van toepassing.

btwRechtverwerverMaximumBedrag (autorisatie: PARK/MDW)

Number

BTW maximumbedrag - De BTW in euro over het maximumbedrag rechtverwerver voor een parkeer- of verblijfsrecht. Indien van toepassing.

rechtverwerverCode (autorisatie: PARK/MDW)

Integer

Rechtverwerver intermediair code - Identificatie van de rechtverwerver intermediair (provider) die een parkeer- of verblijfsrecht heeft geregistreerd.

rechtverwerverOmschrijving (autorisatie: PARK/MDW)

String

Rechtverwerver intermediair - Omschrijving van de rechtverwerver intermediair die een parkeer- of verblijfsrecht heeft geregistreerd.

rechtverwerverKenmerk (autorisatie: PARK/MDW)

String

Kenmerk - Omschrijving of referentie die de rechtverwerver intermediair meegeeft bij de registratie van een parkeer- of verblijfsrecht.

voertuigIdentificatieType (autorisatie: PARK/MDW)

String

Type voertuigidentificatie - Het type identificatie dat gebruikt wordt om het voertuig te identificeren. Bijvoorbeeld een kenteken of een gehandicaptenparkeerkaart.

verrekenBatchId (autorisatie: PARK/MDW)

Integer

Verrekenbatch Id - Identificatie van de verrekenbatch waarmee de opbrengsten van een parkeer- of verblijfsrecht zijn verrekend.

verrekenBatchOmschrijving (autorisatie: PARK/MDW)

String

Verrekenbatch - Omschrijving van de verrekenbatch waarmee de opbrengsten van een parkeer- of verblijfsrecht zijn verrekend.

herberekeningTijdUtc (autorisatie: PARK/MDW)

Datetime

Tijdstip herberekening - Tijdstip waarop voor het laatst een herberekening heeft plaatsgevonden voor het bedrag bij een parkeer- of verblijfsrecht.

berekendeParkeerduur (autorisatie: PARK/MDW)

Number

Parkeertijd - De tijdsduur in minuten tussen de begintijd en eindtijd van een parkeer- of verblijfsrecht. (Calculated)

eindTijdIndicator (autorisatie: PARK/MDW)

Boolean

Eindtijd indicator - Indicator die aangeeft of de rechtverwerver intermediair (provider) een eindtijd heeft aangeleverd bij de registratie van een parkeer- of verblijfsrecht. (Calculated)

tijdVerschilEindeRecht (autorisatie: PARK/MDW)

Number

Tijdverschil beëindigen recht - Tijdsverschil in minuten tussen de eindtijd en de registratie eindtijd van een parkeer- of verblijfsrecht. Bij een tijdverschil van meer dan 2 minuten is een recht te laat afgesloten (Calculated)

tijdVerschilStartRecht (autorisatie: PARK/MDW)

Number

Tijdverschil starten recht - Tijdsverschil in minuten tussen de begintijd en de registratie begintijd van een parkeer- of verblijfsrecht. Bij een tijdverschil van meer dan 2 minuten is een recht te laat aangeleverd (Calculated)

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

verworvenRechtId= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

verworvenRechtId[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

verworvenRechtId[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

verworvenRechtId[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

verworvenRechtId[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

verworvenRechtId[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

verworvenRechtId[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

verworvenRechtId[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

voertuigId= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

voertuigId[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

voertuigId[like]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

voertuigId[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

voertuigId[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

voertuigId[isempty]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

voertuigRegistratieLandCode= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

voertuigRegistratieLandCode[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

voertuigRegistratieLandCode[like]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

voertuigRegistratieLandCode[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

voertuigRegistratieLandCode[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

voertuigRegistratieLandCode[isempty]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gebiedsbeheerderId= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

gebiedsbeheerderId[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

gebiedsbeheerderId[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

gebiedsbeheerderId[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

gebiedsbeheerderId[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

gebiedsbeheerderId[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebiedsbeheerderId[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebiedsbeheerderId[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebiedsbeheerderOmschrijving= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gebiedsbeheerderOmschrijving[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebiedsbeheerderOmschrijving[like]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gebiedsbeheerderOmschrijving[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebiedsbeheerderOmschrijving[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebiedsbeheerderOmschrijving[isempty]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gebiedCode= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gebiedCode[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebiedCode[like]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gebiedCode[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebiedCode[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebiedCode[isempty]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gebiedOmschrijving= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gebiedOmschrijving[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebiedOmschrijving[like]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gebiedOmschrijving[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebiedOmschrijving[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebiedOmschrijving[isempty]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gebruiksdoelCode= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gebruiksdoelCode[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebruiksdoelCode[like]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gebruiksdoelCode[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebruiksdoelCode[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebruiksdoelCode[isempty]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gebruiksdoelOmschrijving= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gebruiksdoelOmschrijving[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebruiksdoelOmschrijving[like]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gebruiksdoelOmschrijving[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebruiksdoelOmschrijving[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebruiksdoelOmschrijving[isempty]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

verkooppuntId= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

verkooppuntId[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

verkooppuntId[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

verkooppuntId[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

verkooppuntId[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

verkooppuntId[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

verkooppuntId[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

verkooppuntId[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

locatie= (autorisatie: PARK/MDW)

GeoJSON of POINT(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

beginTijdUtc= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

beginTijdUtc[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

beginTijdUtc[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginTijdUtc[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

beginTijdUtc[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginTijdUtc[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginTijdUtc[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginTijdUtc[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratieTijd= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratieTijd[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratieTijd[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratieTijd[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratieTijd[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratieTijd[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratieTijd[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratieTijd[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

aangepasteBeginTijdUtc= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

aangepasteBeginTijdUtc[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

aangepasteBeginTijdUtc[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

aangepasteBeginTijdUtc[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

aangepasteBeginTijdUtc[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

aangepasteBeginTijdUtc[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aangepasteBeginTijdUtc[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aangepasteBeginTijdUtc[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tijdvensterBeginTijdUtc= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

tijdvensterBeginTijdUtc[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tijdvensterBeginTijdUtc[like]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

tijdvensterBeginTijdUtc[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tijdvensterBeginTijdUtc[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tijdvensterBeginTijdUtc[isempty]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

eindTijdUtc= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindTijdUtc[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindTijdUtc[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindTijdUtc[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindTijdUtc[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindTijdUtc[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindTijdUtc[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindTijdUtc[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratieEindTijdUtc= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratieEindTijdUtc[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratieEindTijdUtc[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratieEindTijdUtc[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratieEindTijdUtc[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratieEindTijdUtc[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratieEindTijdUtc[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratieEindTijdUtc[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

aangepasteEindTijdUtc= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

aangepasteEindTijdUtc[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

aangepasteEindTijdUtc[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

aangepasteEindTijdUtc[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

aangepasteEindTijdUtc[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

aangepasteEindTijdUtc[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aangepasteEindTijdUtc[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aangepasteEindTijdUtc[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tijdvensterEindTijdUtc= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

tijdvensterEindTijdUtc[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tijdvensterEindTijdUtc[like]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

tijdvensterEindTijdUtc[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tijdvensterEindTijdUtc[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tijdvensterEindTijdUtc[isempty]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bedrag= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

bedrag[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

bedrag[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

bedrag[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

bedrag[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

bedrag[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bedrag[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bedrag[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

aangeleverdBedrag= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

aangeleverdBedrag[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

aangeleverdBedrag[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

aangeleverdBedrag[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

aangeleverdBedrag[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

aangeleverdBedrag[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aangeleverdBedrag[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aangeleverdBedrag[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

herberekendBedrag= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

herberekendBedrag[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

herberekendBedrag[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

herberekendBedrag[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

herberekendBedrag[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

herberekendBedrag[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

herberekendBedrag[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

herberekendBedrag[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

rechtverwerverMaximumBedrag= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

rechtverwerverMaximumBedrag[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

rechtverwerverMaximumBedrag[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

rechtverwerverMaximumBedrag[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

rechtverwerverMaximumBedrag[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

rechtverwerverMaximumBedrag[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

rechtverwerverMaximumBedrag[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

rechtverwerverMaximumBedrag[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

btwBedrag= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

btwBedrag[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

btwBedrag[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

btwBedrag[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

btwBedrag[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

btwBedrag[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

btwBedrag[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

btwBedrag[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

btwAangeleverdBedrag= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

btwAangeleverdBedrag[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

btwAangeleverdBedrag[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

btwAangeleverdBedrag[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

btwAangeleverdBedrag[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

btwAangeleverdBedrag[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

btwAangeleverdBedrag[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

btwAangeleverdBedrag[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

btwHerberekendBedrag= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

btwHerberekendBedrag[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

btwHerberekendBedrag[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

btwHerberekendBedrag[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

btwHerberekendBedrag[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

btwHerberekendBedrag[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

btwHerberekendBedrag[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

btwHerberekendBedrag[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

btwRechtverwerverMaximumBedrag= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

btwRechtverwerverMaximumBedrag[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

btwRechtverwerverMaximumBedrag[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

btwRechtverwerverMaximumBedrag[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

btwRechtverwerverMaximumBedrag[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

btwRechtverwerverMaximumBedrag[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

btwRechtverwerverMaximumBedrag[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

btwRechtverwerverMaximumBedrag[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

rechtverwerverCode= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

rechtverwerverCode[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

rechtverwerverCode[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

rechtverwerverCode[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

rechtverwerverCode[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

rechtverwerverCode[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

rechtverwerverCode[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

rechtverwerverCode[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

rechtverwerverOmschrijving= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

rechtverwerverOmschrijving[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

rechtverwerverOmschrijving[like]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

rechtverwerverOmschrijving[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

rechtverwerverOmschrijving[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

rechtverwerverOmschrijving[isempty]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

rechtverwerverKenmerk= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

rechtverwerverKenmerk[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

rechtverwerverKenmerk[like]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

rechtverwerverKenmerk[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

rechtverwerverKenmerk[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

rechtverwerverKenmerk[isempty]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

voertuigIdentificatieType= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

voertuigIdentificatieType[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

voertuigIdentificatieType[like]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

voertuigIdentificatieType[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

voertuigIdentificatieType[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

voertuigIdentificatieType[isempty]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

verrekenBatchId= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

verrekenBatchId[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

verrekenBatchId[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

verrekenBatchId[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

verrekenBatchId[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

verrekenBatchId[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

verrekenBatchId[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

verrekenBatchId[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

verrekenBatchOmschrijving= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

verrekenBatchOmschrijving[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

verrekenBatchOmschrijving[like]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

verrekenBatchOmschrijving[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

verrekenBatchOmschrijving[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

verrekenBatchOmschrijving[isempty]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

herberekeningTijdUtc= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

herberekeningTijdUtc[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

herberekeningTijdUtc[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

herberekeningTijdUtc[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

herberekeningTijdUtc[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

herberekeningTijdUtc[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

herberekeningTijdUtc[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

herberekeningTijdUtc[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

berekendeParkeerduur= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

berekendeParkeerduur[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

berekendeParkeerduur[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

berekendeParkeerduur[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

berekendeParkeerduur[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

berekendeParkeerduur[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

berekendeParkeerduur[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

berekendeParkeerduur[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindTijdIndicator= (autorisatie: PARK/MDW)

true | false

Test op exacte waarde (==).

tijdVerschilEindeRecht= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

tijdVerschilEindeRecht[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

tijdVerschilEindeRecht[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

tijdVerschilEindeRecht[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

tijdVerschilEindeRecht[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

tijdVerschilEindeRecht[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tijdVerschilEindeRecht[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tijdVerschilEindeRecht[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tijdVerschilStartRecht= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

tijdVerschilStartRecht[gt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

tijdVerschilStartRecht[gte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

tijdVerschilStartRecht[lt]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

tijdVerschilStartRecht[lte]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

tijdVerschilStartRecht[not]= (autorisatie: PARK/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tijdVerschilStartRecht[in]= (autorisatie: PARK/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tijdVerschilStartRecht[isnull]= (autorisatie: PARK/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).