Beheerobjecten openbare ruimte

Objecten in de openbare ruimte die beheerd worden door de Gemeente Amsterdam

Verhardingen

Verharde lagen van een weglichaam, speel- en sportondergronden en onbegroeid terreindelen inclusief fundering.

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
id (autorisatie: FP/MDW) Integer Uniek identificerend kenmerk van het object.
guid (autorisatie: FP/MDW) String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID)
imgeo_identificatie (autorisatie: FP/MDW) String Overerving van de geometrie van beheerobject uit bovenliggend informatiemodel of automatisch genereren.
aantal_deklagen (autorisatie: FP/MDW) Number Aantal deklagen bij asfaltverharding.
aantal_onderlagen (autorisatie: FP/MDW) Number Aantal onderlagen bij asfaltverharding.
aantal_tussenlagen (autorisatie: FP/MDW) Number Aantal tussenlagen bij asfaltverharding.
afmeting (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding voor de afmeting van een object in lengte, breedte en hoogte.
bag_openbareruimte_naam (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding van de openbare ruimte, zoals gedefinieerd in IMGeo of in de BAG, waarbinnen het beheerobject ligt.
bag_woonplaats_naam (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding van de woonplaats waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
begin_garantieperiode (autorisatie: FP/MDW) Date Jaar waarin de garantieperiode van het opgeleverde beheerobject begint.
bergend_vermogen (autorisatie: FP/MDW) String De hoeveelheid afvalwater die in de voorziening kan worden geborgen.
bgt_status (autorisatie: FP/MDW) String Binnen de BGT verplichte statusaanduiding gekoppeld aan de levenscyclus van het het BGT-object.
breedte (autorisatie: FP/MDW) Number Breedte van het beheerobject.
brk_gemeente_naam (autorisatie: FP/MDW) String Naam van de gemeente waarbinnen het beheerobject ligt.
constructie (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding van de zwaarte van de constructie van het beheerobject.
verwijderdatum (autorisatie: FP/MDW) Date Datum waarop het object is verwijderd (materiële historie).
mutatiedatum (autorisatie: FP/MDW) Datetime Datum waarop het object voor het laatst is gewijzigd.
deel_sportcomplex_objectnaam (autorisatie: FP/MDW) String
einde_garantieperiode (autorisatie: FP/MDW) Date Jaar (datum) waarin de garantieperiode van het opgeleverde beheerobject eindigt.
fabrikant (autorisatie: FP/MDW) String Fabrikant van het beheerobject.
formaat (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding voor het formaat van elementenverharding.
gbd_buurt_naam (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding van de buurt waarbinnen het beheerobject ligt. (conform CBS-indeling)
gbd_stadsdeel_naam (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding van het stadsdeel waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
gbd_wijk_naam (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding van de wijk waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met wijkgrenzen.
gebruiksfunctie (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding van één of meer gebruiksfuncties van het beheerobject.
geluidsreducerend (autorisatie: FP/MDW) Boolean Registratie of een object een geluidsreducerend effect heeft.
geometrie (autorisatie: FP/MDW) Geometry Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992)
imbor_versie (autorisatie: FP/MDW) String Versie-aanduiding van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR)
jaar_laatste_conservering (autorisatie: FP/MDW) Number Jaar waarin schade(s) aan het beheerobject is geconserveerd.
jaar_uitgevoerd_onderhoud (autorisatie: FP/MDW) Number Jaar waarin het onderhoud van het beheerobject is uitgevoerd.
jaar_van_aanleg (autorisatie: FP/MDW) Number Jaar waarin het beheerobject is aangelegd of aangeplant (kan ook voor de plaatsingsdatum gebruikt worden).
kleur (autorisatie: FP/MDW) String Kleur van het beheerobject.
lengte (autorisatie: FP/MDW) Number Lengte van het beheerobject.
lengte_gis (autorisatie: FP/MDW) Number Gis-lengte in meters van het beheerobject, wordt gebruikt bij lijnobjecten. Bij Vlakobjecten is de GIS-lengte de Omtrek van het object.
materiaal (autorisatie: FP/MDW) String Lijst met materialen waaruit het beheerobject opgebouwd is.
objecttype (autorisatie: FP/MDW) String Kleinste functionele eenheid (beheerobject of hulpobject).
omtrek (autorisatie: FP/MDW) Number Omtrek van het beheerobject.
onderhoudsplichtige (autorisatie: FP/MDW) String Organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het beheerobject.
opleverdatum (autorisatie: FP/MDW) Date Datum waarop het beheerobject daadwerkelijk opgeleverd is. Begin van de garantieperiode.
oppervlakte_gis (autorisatie: FP/MDW) Number Oppervlakte van het beheerobject, overname van BGT/IMGeo.
sportveld (autorisatie: FP/MDW) String GUID van het sportveld waartoe het object behoort.
theoretisch_eindjaar (autorisatie: FP/MDW) Number Jaar dat het beheerobject aan het theoretische einde van haar levensduur is.
type_object (autorisatie: FP/MDW) String Typering van het beheerobject.
type_beheerder (autorisatie: FP/MDW) String Een publiekrechtelijke instantie of (rechts) persoon die toeziet op de instandhouding van o.a. een object, kunstwerk of waterstaatswerk. De typen beheerder zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
type_beheerder_plus (autorisatie: FP/MDW) String Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject.
type_fundering (autorisatie: FP/MDW) String Keuze uit lijst met funderingen van het beheerobject. Van toepassing bij wegobjecten en grassportvelden.
type_plus (autorisatie: FP/MDW) String Nadere typering van het type beheerobject.
type_plus_2 (autorisatie: FP/MDW) String Extra typering van het beheerobject, nadere typering van type gedetailleerd.
type_rijstrook (autorisatie: FP/MDW) String Begrensd gedeelte van de rijbaan dat voldoende breed is voor een rij van het voor dat gedeelte bestemde verkeer.
waterdoorlatendheid (autorisatie: FP/MDW) String Waterdoorlatendheid betreft de aanwezigheid van infiltratiebestrating. Bij infiltratiebestrating loopt water niet meer via kolken in het riool, maar door (waterdoorlatend) of langs (waterpasserend) de bestrating de grond in.
wegtype_bestaand (autorisatie: FP/MDW) String Indeling in wegtypen conform de CROW Systematiek Wegbeheer.

Groenobjecten

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
id Integer Uniek identificerend kenmerk van het object.
guid (autorisatie: FP/MDW) String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID).
imgeo_identificatie (autorisatie: FP/MDW) String Overerving van de geometrie van beheerobject uit bovenliggend informatiemodel of automatisch genereren.
identificatie String Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat.
conversie_id String Uniek kenmerk van een beheerobject uit een oude beheerindeling.
id_uit_oude_beheerindeling String Uniek kenmerk van een beheerobject uit een oude beheerindeling.
imbor_versie String Versie-aanduiding van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR).
aantal_zijden (autorisatie: FP/MDW) Number Aantal zijden van de haag die geknipt moeten worden.
afvoeren (autorisatie: FP/MDW) Boolean Aanduiding of het groenafval afgevoerd moet worden.
bag_openbareruimte_naam String Aanduiding van de openbare ruimte, zoals gedefinieerd in IMGeo of in de BAG, waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met grenzen openbare ruimtes of uit de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (zonder begrenzing).
bag_woonplaats_naam String Aanduiding van de woonplaats waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
begin_garantieperiode (autorisatie: FP/MDW) Date Jaar waarin de garantieperiode van het opgeleverde beheerobject begint.
beheerafspraak (autorisatie: FP/MDW) String Beschrijving volgt
beheergebied String Aanduiding van het beheergebied waarbinnen het beheerobject ligt. Indeling in beheergebieden is organisatiespecifiek.
bereikbaarheid (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding voor de bereikbaarheid van het object die beheerd moet worden.
bewerkingspercentage (autorisatie: FP/MDW) Number Aanduiding van het percentage van het beheerobject dat bewerkt dient te worden.
bollen Boolean Aanwezigheid bollen binnen het GrasEnKruidachtigen-object.
breedte (autorisatie: FP/MDW) Number Breedte van het beheerobject.
breedteklasse_haag (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding van de breedte van de haag in klassen conform RAW (geldt niet voor de blokhaag).
brk_gemeente_naam String Naam van de gemeente waarbinnen het beheerobject ligt.
conditiescore (autorisatie: FP/MDW) String Maat voor het vastleggen van de conditie van een object op basis van 6 scores.
controlefrequentie (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding van de frequentie van de controle van het beheerobject.
deelsportcomplex (autorisatie: FP/MDW) String Deelsportcomplex waartoe het object behoort.
ecologisch_beheer (autorisatie: FP/MDW) Boolean Aanduiding of ecologisch beheer van toepassing is.
einde_garantieperiode (autorisatie: FP/MDW) Date Jaar (datum) waarin de garantieperiode van het opgeleverde beheerobject eindigt.
gbd_buurt_naam String Aanduiding van de buurt waarbinnen het beheerobject ligt. (conform CBS-indeling)
gbd_stadsdeel_naam String Aanduiding van het stadsdeel waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
gbd_wijk_naam String Aanduiding van de wijk waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met wijkgrenzen.
gebruiksfunctie String Aanduiding van één of meer gebruiksfuncties van het beheerobject.
geometrie Geometry Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992).
haagvoet_lengte (autorisatie: FP/MDW) Number Lengte van de te bewerken voet van de haag in strekkende meters. In RAW gebruikt voor werkzaamheden aan haagvoeten (onkruidvrij maken) van alle typen hagen, uitgezonderd blokhagen. HaagvoetLengte kan gelijk zijn aan de totale lengte van de haag, maar dit hoeft niet, als de te bewerken lengte van de haagvoet kleiner is dan de totale lengte van de haag.
haagvoet_oppervlakte (autorisatie: FP/MDW) Number Oppervlakte van de voet van de haag in vierkante meters. In RAW gebruikt voor werkzaamheden aan haagvoeten (onkruidvrij maken) van blokhagen. HaagvoetOppervlakte kan gelijk zijn aan de ‘Oppervlakte’ van het beheerobject, maar dit hoeft niet, als het te bewerken oppervlak van de haagvoet kleiner is dan het totale oppervlak van de blokhaag.
hoogte (autorisatie: FP/MDW) Number Hoogte van het beheerobject in meters.
hoogteklasse_haag (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding van de hoogte van de haag in klassen conform RAW.
jaar_van_aanleg (autorisatie: FP/MDW) Number Jaar waarin het beheerobject is aangelegd of aangeplant (kan ook voor de plaatsingsdatum gebruikt worden).
knipfrequentie (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding voor het aantal keren dat een haag of een klimplant of een terreindeel geknipt moet worden.
knipoppervlakte (autorisatie: FP/MDW) Number Oppervlak van de haag of klimplant dat geknipt moet worden. Handmatig invullen (klimplant) of berekend in m2. Het gaat om de knipmaat na het knippen, oftewel het beoogde model van de haag.
lengte (autorisatie: FP/MDW) Number Lengte van het beheerobject.
maaifrequentie (autorisatie: FP/MDW) String Aantal keren dat een groenobject of een terreindeel gemaaid wordt per jaar.
mutatiedatum (autorisatie: FP/MDW) Date Datum waarop de digitale gegevens van het beheerobject voor het laatst gewijzigd zijn.
object_begintijd (autorisatie: FP/MDW) Datetime Creatiedatum (tijdstip) van het digitale beheerobject binnen het beheersysteem of in de bovenliggende georegistratie.
object_eindtijd (autorisatie: FP/MDW) Datetime Vervaldatum (tijdstip) van het digitale beheerobject binnen het beheersysteem of in de bovenliggende georegistratie.
objecttype String Kleinste functionele eenheid (beheerobject of hulpobject).
omtrek (autorisatie: FP/MDW) Number Omtrek van het beheerobject.
ondergroei String Aanduiding voor de aanwezigheid van ondergroei bij Bos en Bosplantsoen.
onderhoudsplichtige (autorisatie: FP/MDW) String Organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het beheerobject.
op_talud (autorisatie: FP/MDW) Boolean Aanduiding of het beheerobject wel of niet op een hellend vlak ligt. De taludsteilte wordt apart geregistreerd. Overname uit BGT-object.
opleverdatum (autorisatie: FP/MDW) Date Datum waarop het beheerobject daadwerkelijk opgeleverd is. Begin van de garantieperiode.
oppervlakte Number Oppervlakte van het beheerobject, overname van BGT/IMGeo.
risicotoeslag (autorisatie: FP/MDW) String Beschrijving volgt
snoeifrequentie (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding voor het aantal keren dat een vegetatieobject gesnoeid moet worden.
theoretisch_eindjaar (autorisatie: FP/MDW) Number Jaar dat het beheerobject aan het theoretische einde van haar levensduur is.
type_beheerder (autorisatie: FP/MDW) String Een publiekrechtelijke instantie of (rechts)persoon die toeziet op de instandhouding van o.a. een object, kunstwerk of waterstaatswerk. De typen beheerder zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
type_beheerder_plus (autorisatie: FP/MDW) String Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject.
type_bewerking (autorisatie: FP/MDW) String Wijze waarop een beheerobject verwerkt wordt (handmatig of machinaal).
type_eigenaar String (Rechts)persoon die het meest omvattend recht op een zaak heeft . De typen eigenaren zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
type_eigenaar_plus (autorisatie: FP/MDW) String Nadere aanduiding van de eigenaar van het beheerobject.
type_object String Typering van het beheerobject.
type_object_plus String Nadere typering van het type beheerobject.
type_object_plus_2 String Extra typering van het beheerobject, nadere typering van type gedetailleerd.
vaknummer (autorisatie: FP/MDW) String Vaknummer van een (bestaande) indeling in beheervakken.
verwijderdatum (autorisatie: FP/MDW) Date Datum waarop het object is verwijderd (materiële historie).

Terreindeel

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met of zonder aaneengesloten vegetatie.

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
id Integer Uniek identificerend kenmerk van het object.
guid (autorisatie: FP/MDW) String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID).
imgeo_identificatie (autorisatie: FP/MDW) String Overerving van de geometrie van beheerobject uit bovenliggend informatiemodel of automatisch genereren.
imbor_versie String Versie-aanduiding van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR).
afvoeren (autorisatie: FP/MDW) Boolean Aanduiding of het groenafval afgevoerd moet worden.
bag_woonplaats_naam String Aanduiding van de woonplaats waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
beheerafspraak (autorisatie: FP/MDW) String Beschrijving volgt
beheergebied String Aanduiding van het beheergebied waarbinnen het beheerobject ligt. Indeling in beheergebieden is organisatiespecifiek.
bereikbaarheid (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding voor de bereikbaarheid van het object die beheerd moet worden.
bewerkingspercentage (autorisatie: FP/MDW) Number Aanduiding van het percentage van het beheerobject dat bewerkt dient te worden.
breedte (autorisatie: FP/MDW) Number Breedte van het beheerobject.
brk_gemeente_naam String Naam van de gemeente waarbinnen het beheerobject ligt.
conditiescore (autorisatie: FP/MDW) String Maat voor het vastleggen van de conditie van een object op basis van 6 scores.
controlefrequentie (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding van de frequentie van de controle van het beheerobject.
deelsportcomplex (autorisatie: FP/MDW) String Deelsportcomplex waartoe het object behoort.
ecologisch_beheer (autorisatie: FP/MDW) Boolean Aanduiding of ecologisch beheer van toepassing is.
gbd_buurt_naam String Aanduiding van de buurt waarbinnen het beheerobject ligt. (conform CBS-indeling)
gbd_stadsdeel_naam String Aanduiding van het stadsdeel waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
gbd_wijk_naam String Aanduiding van de wijk waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met wijkgrenzen.
gebruiksfunctie String Aanduiding van één of meer gebruiksfuncties van het beheerobject.
geometrie Geometry Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992).
jaar_van_aanleg (autorisatie: FP/MDW) Number Jaar waarin het beheerobject is aangelegd of aangeplant (kan ook voor de plaatsingsdatum gebruikt worden).
knipfrequentie (autorisatie: FP/MDW) String Aanduiding voor het aantal keren dat een haag of een klimplant of een terreindeel geknipt moet worden.
lengte_gis (autorisatie: FP/MDW) Number Lengte van het beheerobject.
maaifrequentie (autorisatie: FP/MDW) String Aantal keren dat een groenobject of een terreindeel gemaaid wordt per jaar.
mutatiedatum (autorisatie: FP/MDW) Date Datum waarop de digitale gegevens van het beheerobject voor het laatst gewijzigd zijn.
objecttype String Kleinste functionele eenheid (beheerobject of hulpobject).
object_begintijd (autorisatie: FP/MDW) Datetime Creatiedatum (tijdstip) van het digitale beheerobject binnen het beheersysteem of in de bovenliggende georegistratie.
object_eindtijd (autorisatie: FP/MDW) Datetime Vervaldatum (tijdstip) van het digitale beheerobject binnen het beheersysteem of in de bovenliggende georegistratie.
onderhoudsplichtige (autorisatie: FP/MDW) String Organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het beheerobject.
op_talud (autorisatie: FP/MDW) Boolean Aanduiding of het beheerobject wel of niet op een hellend vlak ligt. De taludsteilte wordt apart geregistreerd. Overname uit BGT-object.
opleverdatum (autorisatie: FP/MDW) Date Datum waarop het beheerobject daadwerkelijk opgeleverd is. Begin van de garantieperiode.
oppervlakte_gis Number Oppervlakte van het beheerobject, overname van BGT/IMGeo.
percentage_loofbos (autorisatie: FP/MDW) Number Percentage loofbos (t.o.v. naaldbos) binnen een gemengd bos.
risicotoeslag (autorisatie: FP/MDW) String beschrijving volgt
theoretisch_eindjaar (autorisatie: FP/MDW) Integer Jaar dat het beheerobject aan het theoretische einde van haar levensduur is.
type_beheerder (autorisatie: FP/MDW) String Een publiekrechtelijke instantie of (rechts)persoon die toeziet op de instandhouding van o.a. een object, kunstwerk of waterstaatswerk. De typen beheerder zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
type_beheerder_plus (autorisatie: FP/MDW) String Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject.
type_bewerking (autorisatie: FP/MDW) String Wijze waarop een beheerobject verwerkt wordt (handmatig of machinaal).
type_eigenaar String (Rechts)persoon die het meest omvattend recht op een zaak heeft. De typen eigenaren zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
type_eigenaar_plus (autorisatie: FP/MDW) String Nadere aanduiding van de eigenaar van het beheerobject.
type_object String Typering van het beheerobject.
type_object_plus String Nadere typering van het type beheerobject.
type_object_plus_2 String Extra typering van het beheerobject, nadere typering van type gedetailleerd.
vaknummer (autorisatie: FP/MDW) String Vaknummer van een (bestaande) indeling in beheervakken.
verwijderdatum (autorisatie: FP/MDW) Date Datum waarop het object is verwijderd (materiële historie).

Zie ook