Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Stamgegevens

bevat de actuele stamgegevens van de bomen in beheer van gemeente Amsterdam. In Amsterdam staan ongeveer 1 miljoen bomen. Deze staan in tuinen, (sport)parken, begraafplaatsen en op straat. De gemeente beheert zo’n 300.000 bomen. Het beheer bestaat uit goede zorg voor bomen. Dat betekent op tijd snoeien en regelmatig controleren op ziektes en onveilige situaties.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van record
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van een buurt
geometrie Point Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punt-geometrie.
actueleOpkroonhoogte String Actuele takvrije stam
typeBeheerder String Een publiekrechtelijke instantie of (rechts)persoon die toeziet op de instandhouding van o.a. een object, kunstwerk of waterstaatswerk. De typen beheerder zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
typeBeheerderPlus String Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject.
beheergebied String Aanduiding van het beheergebied waarbinnen het beheerobject ligt. Indeling in beheergebieden is organisatiespecifiek.
beoogdeOpkroonhoogte String Takvrije stam eindbeeld
boombeeld String Onderhoudssituatie van de boom.
boomhoogteklasseActueel String Aanduiding van de boomhoogte in meters ingedeeld in vaste klassen.
conditiescore String Maat voor het vastleggen van de conditie van een object op basis van 6 scores.
controlefrequentie String Aanduiding van de frequentie van de controle van het beheerobject.
conversieid String Uniek kenmerk van een beheerobject uit een oude beheerindeling.
typeEigenaar String (Rechts)persoon die het meest omvattend recht op een zaak heeft . De typen eigenaren zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
typeEigenaarPlus String Nadere aanduiding van de eigenaar van het beheerobject.
bgttype String Specificatie van het soort object.
gemeente String Naam van de gemeente waarbinnen het beheerobject ligt.
guid String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID)
idOudebeheerindeling String Uniek kenmerk van een beheerobject uit een oude beheerindeling (guid van geovisia).
jaarVanAanleg Integer Jaar waarin het beheerobject is aangelegd of aangeplant (kan ook voor de plaatsingsdatum gebruikt worden).
jaarVolgendeInspectie Integer Jaar waarin het beheerobject is aangelegd of aangeplant volgens de inspectie.
omgevingsrisicoklasse String Aanduiding van het omgevingsrisico van het beheerobject.
openbareRuimte String Aanduiding van de openbare ruimte, zoals gedefinieerd in IMGeo of in de BAG, waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met grenzen openbare ruimtes of uit de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (zonder begrenzing).
snoeifase String Aanduiding van de snoeifase van de boom.
snoeifrequentie String Aanduiding voor het aantal keren dat een vegetatieobject gesnoeid moet worden.
soortnaam String Aanduiding voor de soortnaam van het object of van de soorten die binnen het object voorkomen. Het gaat hierbij om zowel flora als fauna.
stamdiameterklasse String Aanduiding van de diameter van de stam in diameterklassen.
standplaats String Met de standplaats van een object wordt letterlijk de plaats waar het object staat bedoeld. Bij een boom wordt hiermee de plaats van de boom en het bijbehorende wortelgestel bedoeld. Als synoniem wordt vaak groeiplaats gebruikt. Voor het IMBOR wordt de fysieke verschijningsvorm als indeling gebruikt, conform de indeling in typen groen en verharding. Dit geeft voor de boombeheerder een aanduiding van de groeiomstandigheden.
standplaatsGedetailleerd String Nadere aanduiding voor het Groen- of Verhardingsobject waarbinnen de boom staat.
takvrijeStam String De benodigde takvrije stam in het eindbeeld, gemeten vanaf maaiveld tot aan de onderste gesteltak.
typeObject String Typering van het beheerobject. status van een boom (bv. stobbe als deze is gekapt).
typeSoortnaam String De volledige latijnse benaming van een boomsoort.
vrijeDoorrijhoogte String De benodigde vrije ruimte tussen de weg of het fietspad en de onderkant van de boomkroon of van een bouwwerk boven de weg, zoals een viaduct of tunnel.
vrijeDoorrijhoogtePrimair String De benodigde vrije ruimte tussen de weg of het fietspad en de onderkant van de boomkroon of van een bouwwerk boven de weg, zoals een viaduct. Als aan beide zijden van de boom een weg en een fietspad ligt, wordt de vrije doorrijhoogte boven de weg aangeduid met primair, en de takvrije ruimte boven het fietspad met secundair.
vrijeDoorrijhoogteSecundair String De benodigde vrije ruimte tussen de weg of het fietspad en de onderkant van de boomkroon of van een bouwwerk boven de weg, zoals een viaduct. Als aan beide zijden van de boom een weg en een fietspad ligt, wordt de vrije doorrijhoogte boven de weg aangeduid met primair, en de takvrije ruimte boven het fietspad met secundair.
soortnaamKort String Wetenschappelijk naam, afkomstig uit referentietabel, bevat de ingekorte latijnse soortnaam en is geactegoriseerd.
soortnaamTop String Nederlandse soortnaam uit referentietabel, bevat de Nederlandse soortnaam en is geaggregeerd.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
actueleOpkroonhoogte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
actueleOpkroonhoogte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
actueleOpkroonhoogte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
actueleOpkroonhoogte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
actueleOpkroonhoogte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
actueleOpkroonhoogte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheergebied FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
beheergebied[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheergebied[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheergebied[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheergebied[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheergebied[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beoogdeOpkroonhoogte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
beoogdeOpkroonhoogte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beoogdeOpkroonhoogte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beoogdeOpkroonhoogte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beoogdeOpkroonhoogte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beoogdeOpkroonhoogte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bgttype FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bgttype[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bgttype[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bgttype[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bgttype[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bgttype[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boombeeld FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boombeeld[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boombeeld[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boombeeld[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boombeeld[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boombeeld[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomhoogteklasseActueel Tekst Test op exacte waarde (==)
boomhoogteklasseActueel[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomhoogteklasseActueel[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomhoogteklasseActueel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomhoogteklasseActueel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomhoogteklasseActueel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
conditiescore FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
conditiescore[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
conditiescore[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
conditiescore[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
conditiescore[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
conditiescore[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
controlefrequentie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
controlefrequentie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
controlefrequentie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
controlefrequentie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
controlefrequentie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
controlefrequentie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
conversieid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
conversieid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
conversieid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
conversieid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
conversieid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
conversieid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeente FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeente[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeente[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeente[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeente[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemeente[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
guid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
guid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
guid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
guid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
guid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
guid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
idOudebeheerindeling FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
idOudebeheerindeling[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
idOudebeheerindeling[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
idOudebeheerindeling[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
idOudebeheerindeling[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
idOudebeheerindeling[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaarVanAanleg Geheel getal Test op exacte waarde (==)
jaarVanAanleg[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaarVanAanleg[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarVanAanleg[lt] None Test op kleiner dan (<).
jaarVanAanleg[gt] None Test op groter dan (>).
jaarVanAanleg[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarVanAanleg[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaarVanAanleg[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaarVolgendeInspectie FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
jaarVolgendeInspectie[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaarVolgendeInspectie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarVolgendeInspectie[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
jaarVolgendeInspectie[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
jaarVolgendeInspectie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarVolgendeInspectie[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaarVolgendeInspectie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omgevingsrisicoklasse FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
omgevingsrisicoklasse[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
omgevingsrisicoklasse[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omgevingsrisicoklasse[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omgevingsrisicoklasse[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omgevingsrisicoklasse[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareRuimte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareRuimte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareRuimte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareRuimte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareRuimte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareRuimte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
snoeifase FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
snoeifase[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
snoeifase[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
snoeifase[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
snoeifase[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
snoeifase[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
snoeifrequentie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
snoeifrequentie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
snoeifrequentie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
snoeifrequentie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
snoeifrequentie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
snoeifrequentie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaamKort Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaamKort[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaamKort[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaamKort[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaamKort[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaamKort[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaamTop Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaamTop[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaamTop[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaamTop[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaamTop[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaamTop[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stamdiameterklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
stamdiameterklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stamdiameterklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stamdiameterklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stamdiameterklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stamdiameterklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaats FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaats[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaats[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaats[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaats[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaats[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsGedetailleerd Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsGedetailleerd[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsGedetailleerd[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsGedetailleerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsGedetailleerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsGedetailleerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
takvrijeStam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
takvrijeStam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
takvrijeStam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
takvrijeStam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
takvrijeStam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
takvrijeStam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerder FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerder[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerder[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBeheerder[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerder[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerder[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerderPlus Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerderPlus[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerderPlus[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBeheerderPlus[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerderPlus[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerderPlus[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeEigenaar FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeEigenaar[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeEigenaar[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeEigenaar[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeEigenaar[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeEigenaar[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeEigenaarPlus Tekst Test op exacte waarde (==)
typeEigenaarPlus[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeEigenaarPlus[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeEigenaarPlus[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeEigenaarPlus[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeEigenaarPlus[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObject Tekst Test op exacte waarde (==)
typeObject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeObject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeObject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeObject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeObject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeSoortnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
typeSoortnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeSoortnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeSoortnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeSoortnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeSoortnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeDoorrijhoogte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vrijeDoorrijhoogte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vrijeDoorrijhoogte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vrijeDoorrijhoogte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeDoorrijhoogte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeDoorrijhoogte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeDoorrijhoogtePrimair FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vrijeDoorrijhoogtePrimair[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vrijeDoorrijhoogtePrimair[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vrijeDoorrijhoogtePrimair[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeDoorrijhoogtePrimair[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeDoorrijhoogtePrimair[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeDoorrijhoogteSecundair FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vrijeDoorrijhoogteSecundair[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vrijeDoorrijhoogteSecundair[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vrijeDoorrijhoogteSecundair[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeDoorrijhoogteSecundair[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeDoorrijhoogteSecundair[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
gbdBuurt gebieden:buurten

Veiligheidsinspecties

bevat de veiligheidsinspecties van de bomen in beheer van gemeente Amsterdam. Elke rij in de dataset is 1 inspectie van 1 boom.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van record
boomId Integer de vreemde sleutel (foreignkey) voor de relatie met de stamgegevens van de bomen
afgestorvenTakken String Wordt later ingevuld
boombeeld String Onderhoudssituatie van de boom
actueleOpkroonhoogte String Actuele takvrije stam
boominspectietype String Wordt later ingevuld
boomveiligheidsklasse String Wordt later ingevuld
conclusieEnAdviesOnderzoek String Wordt later ingevuld
controlePositieBoompunt String Wordt later ingevuld
idUitOudeBeheerindeling String Wordt later ingevuld
iepziekteInspectieStatus String Wordt later ingevuld
kroondiameterklasseActueel String Wordt later ingevuld
boomconditie String Wordt later ingevuld
naderTechnischOnderzoekAanvullendOnderzoek String Wordt later ingevuld
boomhoogteklasseActueel String Aanduiding van de boomhoogte in meters ingedeeld in vaste klassen
inspectieDatum Date Datum van uitvoer van de veiligheidsinspectie
stamdiameterklasse String Aanduiding van de diameter van de stam in diameterklassen
stamdiameter String Wordt later ingevuld
snoeiwijze String Wordt later ingevuld
toekomstverwachting String Wordt later ingevuld
vasteBoomgegevens String Wordt later ingevuld
guid String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID)
mutatieDatum Date Wordt later ingevuld
revisie Integer Wordt later ingevuld
objectbegintijd Date Wordt later ingevuld

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
actueleOpkroonhoogte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
actueleOpkroonhoogte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
actueleOpkroonhoogte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
actueleOpkroonhoogte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
actueleOpkroonhoogte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
actueleOpkroonhoogte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afgestorvenTakken FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
afgestorvenTakken[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afgestorvenTakken[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afgestorvenTakken[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afgestorvenTakken[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afgestorvenTakken[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
boomId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
boomId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomId[lt] None Test op kleiner dan (<).
boomId[gt] None Test op groter dan (>).
boomId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
boomId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boombeeld FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boombeeld[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boombeeld[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boombeeld[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boombeeld[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boombeeld[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomconditie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomconditie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomconditie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomconditie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomconditie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomconditie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomhoogteklasseActueel FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomhoogteklasseActueel[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomhoogteklasseActueel[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomhoogteklasseActueel[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomhoogteklasseActueel[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomhoogteklasseActueel[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boominspectietype Tekst Test op exacte waarde (==)
boominspectietype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boominspectietype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boominspectietype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boominspectietype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boominspectietype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomveiligheidsklasse FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomveiligheidsklasse[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomveiligheidsklasse[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomveiligheidsklasse[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomveiligheidsklasse[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomveiligheidsklasse[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
conclusieEnAdviesOnderzoek FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
conclusieEnAdviesOnderzoek[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
conclusieEnAdviesOnderzoek[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
conclusieEnAdviesOnderzoek[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
conclusieEnAdviesOnderzoek[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
conclusieEnAdviesOnderzoek[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
controlePositieBoompunt FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
controlePositieBoompunt[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
controlePositieBoompunt[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
controlePositieBoompunt[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
controlePositieBoompunt[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
controlePositieBoompunt[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
guid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
guid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
guid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
guid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
guid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
guid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
idUitOudeBeheerindeling FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
idUitOudeBeheerindeling[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
idUitOudeBeheerindeling[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
idUitOudeBeheerindeling[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
idUitOudeBeheerindeling[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
idUitOudeBeheerindeling[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
iepziekteInspectieStatus FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
iepziekteInspectieStatus[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
iepziekteInspectieStatus[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
iepziekteInspectieStatus[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
iepziekteInspectieStatus[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
iepziekteInspectieStatus[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inspectieDatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
inspectieDatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
inspectieDatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
inspectieDatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
inspectieDatum[gt] None Test op groter dan (>).
inspectieDatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inspectieDatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
inspectieDatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kroondiameterklasseActueel FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
kroondiameterklasseActueel[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kroondiameterklasseActueel[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kroondiameterklasseActueel[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kroondiameterklasseActueel[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kroondiameterklasseActueel[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatieDatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
mutatieDatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatieDatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatieDatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
mutatieDatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
mutatieDatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatieDatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatieDatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naderTechnischOnderzoekAanvullendOnderzoek FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
naderTechnischOnderzoekAanvullendOnderzoek[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naderTechnischOnderzoekAanvullendOnderzoek[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naderTechnischOnderzoekAanvullendOnderzoek[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naderTechnischOnderzoekAanvullendOnderzoek[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naderTechnischOnderzoekAanvullendOnderzoek[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectbegintijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectbegintijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectbegintijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectbegintijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectbegintijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectbegintijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectbegintijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectbegintijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
revisie FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
revisie[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
revisie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
revisie[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
revisie[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
revisie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
revisie[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
revisie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
snoeiwijze Tekst Test op exacte waarde (==)
snoeiwijze[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
snoeiwijze[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
snoeiwijze[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
snoeiwijze[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
snoeiwijze[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stamdiameter FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
stamdiameter[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stamdiameter[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stamdiameter[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stamdiameter[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stamdiameter[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stamdiameterklasse FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
stamdiameterklasse[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stamdiameterklasse[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stamdiameterklasse[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stamdiameterklasse[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stamdiameterklasse[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toekomstverwachting FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
toekomstverwachting[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
toekomstverwachting[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
toekomstverwachting[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toekomstverwachting[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toekomstverwachting[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vasteBoomgegevens FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vasteBoomgegevens[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vasteBoomgegevens[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vasteBoomgegevens[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vasteBoomgegevens[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vasteBoomgegevens[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Maatregelregistratie

bevat de actuele maatregelregistratie van de bomen in beheer van gemeente Amsterdam.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van record
boomId Integer de vreemde sleutel (foreignkey) voor de relatie met de stamgegevens van de bomen
veiligheidsinspectiesId Integer de vreemde sleutel (foreignkey) voor de relatie met de veiligheidsinspecties
besteksadministratie String Wordt later ingevuld
boommaatregelGedetailleerd String Wordt later ingevuld
boommaatregelBesluit String Wordt later ingevuld
boommaatregelBesluitGedetailleerd String Wordt later ingevuld
boommaatregel String Wordt later ingevuld
boommaatregelurgentie String Wordt later ingevuld
boomonderdeelPlaats String Wordt later ingevuld
bestekspost String Wordt later ingevuld
boommaatregelurgentieBesluit String Wordt later ingevuld
datumBesluit Date Wordt later ingevuld
datumToezicht Date Wordt later ingevuld
datumVoorbereiding Date Wordt later ingevuld
deelopdrachtKap String Wordt later ingevuld
deelopdracht String Wordt later ingevuld
geplandeEinddatum Date Wordt later ingevuld
geplandeStartdatum Date Wordt later ingevuld
identificatie String Wordt later ingevuld
idUitOudeBeheerindeling String Wordt later ingevuld
keten String Wordt later ingevuld
kaplijstBomen String Wordt later ingevuld
maatregelDatumUitgevoerd Date Wordt later ingevuld
maatregelIsUitgevoerd Boolean Wordt later ingevuld
opdrachtstatus String Wordt later ingevuld
termijn String Wordt later ingevuld
uitvoeringGereed String Wordt later ingevuld
code String Wordt later ingevuld
guid String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID)
mutatieDatum Date Wordt later ingevuld
revisie Integer Wordt later ingevuld
objectbegintijd Date Wordt later ingevuld

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
besteksadministratie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
besteksadministratie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
besteksadministratie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
besteksadministratie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
besteksadministratie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
besteksadministratie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bestekspost FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bestekspost[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bestekspost[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bestekspost[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bestekspost[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bestekspost[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
boomId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
boomId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomId[lt] None Test op kleiner dan (<).
boomId[gt] None Test op groter dan (>).
boomId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
boomId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boommaatregel Tekst Test op exacte waarde (==)
boommaatregel[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boommaatregel[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boommaatregel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boommaatregel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boommaatregel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boommaatregelBesluit FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boommaatregelBesluit[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boommaatregelBesluit[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boommaatregelBesluit[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boommaatregelBesluit[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boommaatregelBesluit[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boommaatregelBesluitGedetailleerd FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boommaatregelBesluitGedetailleerd[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boommaatregelBesluitGedetailleerd[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boommaatregelBesluitGedetailleerd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boommaatregelBesluitGedetailleerd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boommaatregelBesluitGedetailleerd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boommaatregelGedetailleerd FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boommaatregelGedetailleerd[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boommaatregelGedetailleerd[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boommaatregelGedetailleerd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boommaatregelGedetailleerd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boommaatregelGedetailleerd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boommaatregelurgentie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boommaatregelurgentie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boommaatregelurgentie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boommaatregelurgentie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boommaatregelurgentie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boommaatregelurgentie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boommaatregelurgentieBesluit FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boommaatregelurgentieBesluit[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boommaatregelurgentieBesluit[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boommaatregelurgentieBesluit[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boommaatregelurgentieBesluit[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boommaatregelurgentieBesluit[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomonderdeelPlaats FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomonderdeelPlaats[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomonderdeelPlaats[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomonderdeelPlaats[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomonderdeelPlaats[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomonderdeelPlaats[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
code FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
code[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
code[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
code[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
code[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
code[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumBesluit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumBesluit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumBesluit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumBesluit[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumBesluit[gt] None Test op groter dan (>).
datumBesluit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumBesluit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumBesluit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumToezicht yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumToezicht[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumToezicht[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumToezicht[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumToezicht[gt] None Test op groter dan (>).
datumToezicht[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumToezicht[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumToezicht[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumVoorbereiding yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumVoorbereiding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumVoorbereiding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumVoorbereiding[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumVoorbereiding[gt] None Test op groter dan (>).
datumVoorbereiding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumVoorbereiding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumVoorbereiding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
deelopdracht FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
deelopdracht[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
deelopdracht[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
deelopdracht[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
deelopdracht[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
deelopdracht[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
deelopdrachtKap Tekst Test op exacte waarde (==)
deelopdrachtKap[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
deelopdrachtKap[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
deelopdrachtKap[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
deelopdrachtKap[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
deelopdrachtKap[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geplandeEinddatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
geplandeEinddatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geplandeEinddatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geplandeEinddatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
geplandeEinddatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
geplandeEinddatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geplandeEinddatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
geplandeEinddatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geplandeStartdatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
geplandeStartdatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geplandeStartdatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geplandeStartdatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
geplandeStartdatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
geplandeStartdatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geplandeStartdatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
geplandeStartdatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
guid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
guid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
guid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
guid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
guid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
guid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
idUitOudeBeheerindeling Tekst Test op exacte waarde (==)
idUitOudeBeheerindeling[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
idUitOudeBeheerindeling[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
idUitOudeBeheerindeling[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
idUitOudeBeheerindeling[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
idUitOudeBeheerindeling[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kaplijstBomen Tekst Test op exacte waarde (==)
kaplijstBomen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kaplijstBomen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kaplijstBomen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kaplijstBomen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kaplijstBomen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
keten FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
keten[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
keten[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
keten[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
keten[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
keten[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
maatregelDatumUitgevoerd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
maatregelDatumUitgevoerd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
maatregelDatumUitgevoerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
maatregelDatumUitgevoerd[lt] None Test op kleiner dan (<).
maatregelDatumUitgevoerd[gt] None Test op groter dan (>).
maatregelDatumUitgevoerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
maatregelDatumUitgevoerd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
maatregelDatumUitgevoerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
maatregelIsUitgevoerd true | false Test op exacte waarde (==)
maatregelIsUitgevoerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatieDatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
mutatieDatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatieDatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatieDatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
mutatieDatum[gt] None Test op groter dan (>).
mutatieDatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatieDatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatieDatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectbegintijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectbegintijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectbegintijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectbegintijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectbegintijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectbegintijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectbegintijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectbegintijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opdrachtstatus FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
opdrachtstatus[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
opdrachtstatus[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
opdrachtstatus[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opdrachtstatus[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opdrachtstatus[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
revisie FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
revisie[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
revisie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
revisie[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
revisie[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
revisie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
revisie[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
revisie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
termijn FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
termijn[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
termijn[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
termijn[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
termijn[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
termijn[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
uitvoeringGereed FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
uitvoeringGereed[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
uitvoeringGereed[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
uitvoeringGereed[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
uitvoeringGereed[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
uitvoeringGereed[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
veiligheidsinspectiesId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
veiligheidsinspectiesId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
veiligheidsinspectiesId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
veiligheidsinspectiesId[lt] None Test op kleiner dan (<).
veiligheidsinspectiesId[gt] None Test op groter dan (>).
veiligheidsinspectiesId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
veiligheidsinspectiesId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
veiligheidsinspectiesId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Kapenherplant

Het kappen van bomen omvat het verwijderen van bomen uit een gebied. Herplanten van bomen betekent dat nieuwe bomen op de gekapte locatie worden geplant.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van record
boomId Integer de vreemde sleutel (foreignkey) voor de relatie met de stamgegevens van de bomen
boomAanwezigheidId Integer
boomNieuwId Integer
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van een buurt
geometrie Point Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punt-geometrie.
aantalDagenResterendAfronding String
begindatumTechnischOnderzoek String
belemmeringHerplant String
bezwaarOpVergunning Boolean
bereikbaarheidLeefbaarheidVeiligheidEnCommunicatiePlanNodig String
boomAanwezigheid String
conversieId String Wordt later ingevuld
datumAfgerond Date Wordt later ingevuld
datumDeelopdrachtGroeiplaatsVerstrekt Date Wordt later ingevuld
datumDeelopdrachtHerplantVerstrekt Date Wordt later ingevuld
datumDeelopdrachtKapVerstrekt Date Wordt later ingevuld
datumDeelopdrachtVoorschouwVerstrekt Date Wordt later ingevuld
datumEindeBezwaar Date Wordt later ingevuld
datumOpdrachtverlening Date Wordt later ingevuld
datumVergunningDefinitief Date Wordt later ingevuld
datumVergunningVerleend Date Wordt later ingevuld
datumVergunningsaanvraag Date Wordt later ingevuld
datumVoorschouw Date Wordt later ingevuld
deelopdrachtGroeiplaats String Wordt later ingevuld
deelopdrachtKap String Wordt later ingevuld
deelopdrachtPlanten String Wordt later ingevuld
deelopdrachtVoorschouw String Wordt later ingevuld
dichtstbijzijndeBagAdres String Wordt later ingevuld
dichtstbijzijndeBagPostcode String Wordt later ingevuld
ecoscanUitgevoerd String Wordt later ingevuld
einddatumTechnischOnderzoek Date Wordt later ingevuld
groeiplaatsDatumToezicht Date Wordt later ingevuld
groeiplaatsmaatregelDatumUitgevoerd Date Wordt later ingevuld
herplantGewenst String Wordt later ingevuld
idUitOudebeheerindeling String Uniek kenmerk van een beheerobject uit een oude beheerindeling (guid van geovisia).
inspectiedatum Date Wordt later ingevuld
kapDatumToezicht Date Wordt later ingevuld
kaplijstBomen String Wordt later ingevuld
kapmaatregelDatumUitgevoerd Date Wordt later ingevuld
mutatiedatum Date Wordt later ingevuld
objectTypenBibliotheekAanleveringDatumAangeleverd Date Wordt later ingevuld
plantenDatumToezicht Date Wordt later ingevuld
plantlijstBomen String Wordt later ingevuld
plantlocatie String Wordt later ingevuld
plantmaatregelDatumUitgevoerd Date Wordt later ingevuld
risicotoeslag String Wordt later ingevuld
soortnaam String Aanduiding voor de soortnaam van het object of van de soorten die binnen het object voorkomen. Het gaat hierbij om zowel flora als fauna.
stamdiameter String Wordt later ingevuld
status String Wordt later ingevuld
stobbeVerwijderen String Wordt later ingevuld
termijnurgentie String Wordt later ingevuld
toekomstboom String Wordt later ingevuld
objectbegintijd Date Wordt later ingevuld
objecteindtijd Date Wordt later ingevuld
voorschouwDatumToezicht Date Wordt later ingevuld

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalDagenResterendAfronding FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
aantalDagenResterendAfronding[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aantalDagenResterendAfronding[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aantalDagenResterendAfronding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalDagenResterendAfronding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDagenResterendAfronding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
begindatumTechnischOnderzoek FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
begindatumTechnischOnderzoek[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
begindatumTechnischOnderzoek[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
begindatumTechnischOnderzoek[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
begindatumTechnischOnderzoek[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
begindatumTechnischOnderzoek[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
belemmeringHerplant FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
belemmeringHerplant[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
belemmeringHerplant[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
belemmeringHerplant[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
belemmeringHerplant[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
belemmeringHerplant[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bereikbaarheidLeefbaarheidVeiligheidEnCommunicatiePlanNodig FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bereikbaarheidLeefbaarheidVeiligheidEnCommunicatiePlanNodig[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bereikbaarheidLeefbaarheidVeiligheidEnCommunicatiePlanNodig[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bereikbaarheidLeefbaarheidVeiligheidEnCommunicatiePlanNodig[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bereikbaarheidLeefbaarheidVeiligheidEnCommunicatiePlanNodig[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bereikbaarheidLeefbaarheidVeiligheidEnCommunicatiePlanNodig[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bezwaarOpVergunning FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
bezwaarOpVergunning[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomAanwezigheid Tekst Test op exacte waarde (==)
boomAanwezigheid[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomAanwezigheid[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomAanwezigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomAanwezigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomAanwezigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomAanwezigheidId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
boomAanwezigheidId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
boomAanwezigheidId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomAanwezigheidId[lt] None Test op kleiner dan (<).
boomAanwezigheidId[gt] None Test op groter dan (>).
boomAanwezigheidId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomAanwezigheidId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
boomAanwezigheidId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
boomId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
boomId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomId[lt] None Test op kleiner dan (<).
boomId[gt] None Test op groter dan (>).
boomId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
boomId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomNieuwId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
boomNieuwId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
boomNieuwId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomNieuwId[lt] None Test op kleiner dan (<).
boomNieuwId[gt] None Test op groter dan (>).
boomNieuwId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomNieuwId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
boomNieuwId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
conversieId FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
conversieId[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
conversieId[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
conversieId[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
conversieId[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
conversieId[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAfgerond FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumAfgerond[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumAfgerond[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumAfgerond[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumAfgerond[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
datumAfgerond[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAfgerond[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumAfgerond[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumDeelopdrachtGroeiplaatsVerstrekt FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumDeelopdrachtGroeiplaatsVerstrekt[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumDeelopdrachtGroeiplaatsVerstrekt[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumDeelopdrachtGroeiplaatsVerstrekt[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumDeelopdrachtGroeiplaatsVerstrekt[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
datumDeelopdrachtGroeiplaatsVerstrekt[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumDeelopdrachtGroeiplaatsVerstrekt[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumDeelopdrachtGroeiplaatsVerstrekt[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumDeelopdrachtHerplantVerstrekt FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumDeelopdrachtHerplantVerstrekt[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumDeelopdrachtHerplantVerstrekt[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumDeelopdrachtHerplantVerstrekt[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumDeelopdrachtHerplantVerstrekt[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
datumDeelopdrachtHerplantVerstrekt[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumDeelopdrachtHerplantVerstrekt[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumDeelopdrachtHerplantVerstrekt[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumDeelopdrachtKapVerstrekt FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumDeelopdrachtKapVerstrekt[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumDeelopdrachtKapVerstrekt[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumDeelopdrachtKapVerstrekt[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumDeelopdrachtKapVerstrekt[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
datumDeelopdrachtKapVerstrekt[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumDeelopdrachtKapVerstrekt[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumDeelopdrachtKapVerstrekt[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumDeelopdrachtVoorschouwVerstrekt FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumDeelopdrachtVoorschouwVerstrekt[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumDeelopdrachtVoorschouwVerstrekt[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumDeelopdrachtVoorschouwVerstrekt[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumDeelopdrachtVoorschouwVerstrekt[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
datumDeelopdrachtVoorschouwVerstrekt[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumDeelopdrachtVoorschouwVerstrekt[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumDeelopdrachtVoorschouwVerstrekt[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumEindeBezwaar yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumEindeBezwaar[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumEindeBezwaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumEindeBezwaar[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumEindeBezwaar[gt] None Test op groter dan (>).
datumEindeBezwaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumEindeBezwaar[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumEindeBezwaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumOpdrachtverlening FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumOpdrachtverlening[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumOpdrachtverlening[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumOpdrachtverlening[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumOpdrachtverlening[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
datumOpdrachtverlening[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumOpdrachtverlening[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumOpdrachtverlening[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumVergunningDefinitief FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumVergunningDefinitief[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumVergunningDefinitief[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumVergunningDefinitief[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumVergunningDefinitief[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
datumVergunningDefinitief[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumVergunningDefinitief[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumVergunningDefinitief[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumVergunningVerleend yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumVergunningVerleend[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumVergunningVerleend[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumVergunningVerleend[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumVergunningVerleend[gt] None Test op groter dan (>).
datumVergunningVerleend[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumVergunningVerleend[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumVergunningVerleend[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumVergunningsaanvraag yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumVergunningsaanvraag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumVergunningsaanvraag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumVergunningsaanvraag[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumVergunningsaanvraag[gt] None Test op groter dan (>).
datumVergunningsaanvraag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumVergunningsaanvraag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumVergunningsaanvraag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumVoorschouw FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumVoorschouw[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumVoorschouw[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumVoorschouw[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumVoorschouw[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
datumVoorschouw[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumVoorschouw[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumVoorschouw[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
deelopdrachtGroeiplaats FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
deelopdrachtGroeiplaats[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
deelopdrachtGroeiplaats[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
deelopdrachtGroeiplaats[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
deelopdrachtGroeiplaats[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
deelopdrachtGroeiplaats[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
deelopdrachtKap FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
deelopdrachtKap[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
deelopdrachtKap[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
deelopdrachtKap[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
deelopdrachtKap[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
deelopdrachtKap[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
deelopdrachtPlanten FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
deelopdrachtPlanten[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
deelopdrachtPlanten[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
deelopdrachtPlanten[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
deelopdrachtPlanten[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
deelopdrachtPlanten[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
deelopdrachtVoorschouw FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
deelopdrachtVoorschouw[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
deelopdrachtVoorschouw[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
deelopdrachtVoorschouw[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
deelopdrachtVoorschouw[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
deelopdrachtVoorschouw[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
dichtstbijzijndeBagAdres Tekst Test op exacte waarde (==)
dichtstbijzijndeBagAdres[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
dichtstbijzijndeBagAdres[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
dichtstbijzijndeBagAdres[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
dichtstbijzijndeBagAdres[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
dichtstbijzijndeBagAdres[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
dichtstbijzijndeBagPostcode Tekst Test op exacte waarde (==)
dichtstbijzijndeBagPostcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
dichtstbijzijndeBagPostcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
dichtstbijzijndeBagPostcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
dichtstbijzijndeBagPostcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
dichtstbijzijndeBagPostcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ecoscanUitgevoerd FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
ecoscanUitgevoerd[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ecoscanUitgevoerd[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ecoscanUitgevoerd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ecoscanUitgevoerd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ecoscanUitgevoerd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
einddatumTechnischOnderzoek FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
einddatumTechnischOnderzoek[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
einddatumTechnischOnderzoek[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
einddatumTechnischOnderzoek[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
einddatumTechnischOnderzoek[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
einddatumTechnischOnderzoek[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
einddatumTechnischOnderzoek[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
einddatumTechnischOnderzoek[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie FP/MDW GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
groeiplaatsDatumToezicht FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
groeiplaatsDatumToezicht[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
groeiplaatsDatumToezicht[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
groeiplaatsDatumToezicht[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
groeiplaatsDatumToezicht[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
groeiplaatsDatumToezicht[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
groeiplaatsDatumToezicht[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
groeiplaatsDatumToezicht[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
groeiplaatsmaatregelDatumUitgevoerd FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
groeiplaatsmaatregelDatumUitgevoerd[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
groeiplaatsmaatregelDatumUitgevoerd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
groeiplaatsmaatregelDatumUitgevoerd[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
groeiplaatsmaatregelDatumUitgevoerd[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
groeiplaatsmaatregelDatumUitgevoerd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
groeiplaatsmaatregelDatumUitgevoerd[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
groeiplaatsmaatregelDatumUitgevoerd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
herplantGewenst FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
herplantGewenst[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
herplantGewenst[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
herplantGewenst[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
herplantGewenst[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
herplantGewenst[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
idUitOudebeheerindeling FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
idUitOudebeheerindeling[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
idUitOudebeheerindeling[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
idUitOudebeheerindeling[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
idUitOudebeheerindeling[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
idUitOudebeheerindeling[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inspectiedatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
inspectiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
inspectiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
inspectiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
inspectiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
inspectiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inspectiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
inspectiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kapDatumToezicht FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
kapDatumToezicht[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
kapDatumToezicht[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kapDatumToezicht[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
kapDatumToezicht[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
kapDatumToezicht[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kapDatumToezicht[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
kapDatumToezicht[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kaplijstBomen FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
kaplijstBomen[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kaplijstBomen[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kaplijstBomen[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kaplijstBomen[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kaplijstBomen[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kapmaatregelDatumUitgevoerd FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
kapmaatregelDatumUitgevoerd[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
kapmaatregelDatumUitgevoerd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kapmaatregelDatumUitgevoerd[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
kapmaatregelDatumUitgevoerd[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
kapmaatregelDatumUitgevoerd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kapmaatregelDatumUitgevoerd[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
kapmaatregelDatumUitgevoerd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatiedatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
mutatiedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatiedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
mutatiedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
mutatiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatiedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectTypenBibliotheekAanleveringDatumAangeleverd FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectTypenBibliotheekAanleveringDatumAangeleverd[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectTypenBibliotheekAanleveringDatumAangeleverd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectTypenBibliotheekAanleveringDatumAangeleverd[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
objectTypenBibliotheekAanleveringDatumAangeleverd[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
objectTypenBibliotheekAanleveringDatumAangeleverd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectTypenBibliotheekAanleveringDatumAangeleverd[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectTypenBibliotheekAanleveringDatumAangeleverd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectbegintijd FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectbegintijd[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectbegintijd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectbegintijd[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
objectbegintijd[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
objectbegintijd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectbegintijd[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectbegintijd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecteindtijd FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objecteindtijd[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objecteindtijd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objecteindtijd[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
objecteindtijd[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
objecteindtijd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objecteindtijd[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
objecteindtijd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
plantenDatumToezicht FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
plantenDatumToezicht[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
plantenDatumToezicht[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
plantenDatumToezicht[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
plantenDatumToezicht[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
plantenDatumToezicht[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
plantenDatumToezicht[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
plantenDatumToezicht[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
plantlijstBomen FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
plantlijstBomen[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
plantlijstBomen[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
plantlijstBomen[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
plantlijstBomen[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
plantlijstBomen[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
plantlocatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
plantlocatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
plantlocatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
plantlocatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
plantlocatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
plantlocatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
plantmaatregelDatumUitgevoerd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
plantmaatregelDatumUitgevoerd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
plantmaatregelDatumUitgevoerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
plantmaatregelDatumUitgevoerd[lt] None Test op kleiner dan (<).
plantmaatregelDatumUitgevoerd[gt] None Test op groter dan (>).
plantmaatregelDatumUitgevoerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
plantmaatregelDatumUitgevoerd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
plantmaatregelDatumUitgevoerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
risicotoeslag FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
risicotoeslag[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
risicotoeslag[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
risicotoeslag[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
risicotoeslag[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
risicotoeslag[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stamdiameter Tekst Test op exacte waarde (==)
stamdiameter[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stamdiameter[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stamdiameter[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stamdiameter[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stamdiameter[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
status[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stobbeVerwijderen FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
stobbeVerwijderen[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stobbeVerwijderen[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stobbeVerwijderen[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stobbeVerwijderen[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stobbeVerwijderen[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
termijnurgentie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
termijnurgentie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
termijnurgentie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
termijnurgentie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
termijnurgentie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
termijnurgentie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toekomstboom FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
toekomstboom[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
toekomstboom[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
toekomstboom[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toekomstboom[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toekomstboom[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
voorschouwDatumToezicht FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
voorschouwDatumToezicht[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
voorschouwDatumToezicht[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
voorschouwDatumToezicht[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
voorschouwDatumToezicht[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
voorschouwDatumToezicht[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
voorschouwDatumToezicht[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
voorschouwDatumToezicht[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
gbdBuurt gebieden:buurten

Ntometing

Bij een Nader Technisch Onderzoek (NTO meting) wordt aan de hand van metingen bepaald of er sprake is van een verzwakking die gevolgen heeft voor de stabiliteit en dus de veiligheid van de boom.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van record
boomveiligheidsinspectiesId Integer de vreemde sleutel (foreignkey) voor de relatie met de veiligeheidsinspecties
afstandTovHartStam String Wordt later ingevuld
boomonderzoeksmethode String Wordt later ingevuld
boomonderzoeksmethodeDescription String Wordt later ingevuld
ernstAfwijking String Wordt later ingevuld
indicatieRestwanddikte String Wordt later ingevuld
mutatiedatum String Wordt later ingevuld
locatieOnderzoek String Wordt later ingevuld
maatvoeringSleufLXBXD String
meethoogteTovMaaiveld String Wordt later ingevuld
meetwaardenPerMeting String Wordt later ingevuld
minimaleRestwaardeMattheckNorm String Wordt later ingevuld
minimaleRestwaardeMattheckX14 String Wordt later ingevuld
omvangAfwijking String
overigeNoemenswaardigheden String Wordt later ingevuld
prikrichtingDescription String Wordt later ingevuld
revisie String Wordt later ingevuld
stamdiameter String Wordt later ingevuld
stamdiameterOpMeetOfPrikhoogte String Wordt later ingevuld
objectbegintijd Date Wordt later ingevuld
objecteindtijd String Wordt later ingevuld
windrichting String Wordt later ingevuld

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
afstandTovHartStam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
afstandTovHartStam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afstandTovHartStam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afstandTovHartStam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afstandTovHartStam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afstandTovHartStam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomonderzoeksmethode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomonderzoeksmethode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomonderzoeksmethode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomonderzoeksmethode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomonderzoeksmethode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomonderzoeksmethode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomonderzoeksmethodeDescription FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomonderzoeksmethodeDescription[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomonderzoeksmethodeDescription[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomonderzoeksmethodeDescription[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomonderzoeksmethodeDescription[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomonderzoeksmethodeDescription[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomveiligheidsinspectiesId FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
boomveiligheidsinspectiesId[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
boomveiligheidsinspectiesId[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomveiligheidsinspectiesId[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
boomveiligheidsinspectiesId[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
boomveiligheidsinspectiesId[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomveiligheidsinspectiesId[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
boomveiligheidsinspectiesId[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ernstAfwijking FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
ernstAfwijking[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ernstAfwijking[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ernstAfwijking[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ernstAfwijking[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ernstAfwijking[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
id[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
id[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieRestwanddikte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
indicatieRestwanddikte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
indicatieRestwanddikte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indicatieRestwanddikte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indicatieRestwanddikte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indicatieRestwanddikte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
locatieOnderzoek FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
locatieOnderzoek[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
locatieOnderzoek[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
locatieOnderzoek[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
locatieOnderzoek[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
locatieOnderzoek[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
maatvoeringSleufLXBXD FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
maatvoeringSleufLXBXD[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
maatvoeringSleufLXBXD[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
maatvoeringSleufLXBXD[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
maatvoeringSleufLXBXD[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
maatvoeringSleufLXBXD[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
meethoogteTovMaaiveld FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
meethoogteTovMaaiveld[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
meethoogteTovMaaiveld[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
meethoogteTovMaaiveld[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
meethoogteTovMaaiveld[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
meethoogteTovMaaiveld[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
meetwaardenPerMeting FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
meetwaardenPerMeting[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
meetwaardenPerMeting[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
meetwaardenPerMeting[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
meetwaardenPerMeting[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
meetwaardenPerMeting[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
minimaleRestwaardeMattheckNorm FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
minimaleRestwaardeMattheckNorm[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
minimaleRestwaardeMattheckNorm[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
minimaleRestwaardeMattheckNorm[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
minimaleRestwaardeMattheckNorm[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
minimaleRestwaardeMattheckNorm[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
minimaleRestwaardeMattheckX14 FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
minimaleRestwaardeMattheckX14[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
minimaleRestwaardeMattheckX14[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
minimaleRestwaardeMattheckX14[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
minimaleRestwaardeMattheckX14[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
minimaleRestwaardeMattheckX14[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatiedatum FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
mutatiedatum[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
mutatiedatum[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
mutatiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectbegintijd FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectbegintijd[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectbegintijd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectbegintijd[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
objectbegintijd[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
objectbegintijd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectbegintijd[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectbegintijd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecteindtijd FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
objecteindtijd[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objecteindtijd[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objecteindtijd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objecteindtijd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objecteindtijd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omvangAfwijking FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
omvangAfwijking[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
omvangAfwijking[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omvangAfwijking[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omvangAfwijking[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omvangAfwijking[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
overigeNoemenswaardigheden FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
overigeNoemenswaardigheden[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
overigeNoemenswaardigheden[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
overigeNoemenswaardigheden[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
overigeNoemenswaardigheden[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
overigeNoemenswaardigheden[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
prikrichtingDescription FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
prikrichtingDescription[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
prikrichtingDescription[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
prikrichtingDescription[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
prikrichtingDescription[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
prikrichtingDescription[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
revisie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
revisie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
revisie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
revisie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
revisie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
revisie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stamdiameter FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
stamdiameter[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stamdiameter[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stamdiameter[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stamdiameter[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stamdiameter[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stamdiameterOpMeetOfPrikhoogte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
stamdiameterOpMeetOfPrikhoogte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stamdiameterOpMeetOfPrikhoogte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stamdiameterOpMeetOfPrikhoogte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stamdiameterOpMeetOfPrikhoogte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stamdiameterOpMeetOfPrikhoogte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
windrichting FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
windrichting[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
windrichting[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
windrichting[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
windrichting[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
windrichting[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Gebrekregistratie

bevat de actuele gebrekregistratie van de bomen in beheer van gemeente Amsterdam.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van record
veiligheidsinspectiesId Integer de vreemde sleutel (foreignkey) voor de relatie met de veiligeheidsinspecties
boomId Integer de vreemde sleutel (foreignkey) voor de relatie met de stamgegevens van de bomen
boomgebrekAfwijking String Wordt later ingevuld
boomgebrekGevolg String Wordt later ingevuld
boomonderdeelPlaats String Wordt later ingevuld
matching String Wordt later ingevuld
boomgebrek String Wordt later ingevuld
code String Wordt later ingevuld
guid String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID)
mutatieDatum Date Wordt later ingevuld
revisie String Wordt later ingevuld
objectbegintijd Date Wordt later ingevuld

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
boomId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
boomId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
boomId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomId[lt] None Test op kleiner dan (<).
boomId[gt] None Test op groter dan (>).
boomId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
boomId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomgebrek FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomgebrek[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomgebrek[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomgebrek[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomgebrek[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomgebrek[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomgebrekAfwijking FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomgebrekAfwijking[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomgebrekAfwijking[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomgebrekAfwijking[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomgebrekAfwijking[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomgebrekAfwijking[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomgebrekGevolg FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomgebrekGevolg[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomgebrekGevolg[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomgebrekGevolg[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomgebrekGevolg[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomgebrekGevolg[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomonderdeelPlaats FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boomonderdeelPlaats[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomonderdeelPlaats[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomonderdeelPlaats[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomonderdeelPlaats[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomonderdeelPlaats[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
code FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
code[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
code[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
code[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
code[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
code[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
guid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
guid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
guid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
guid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
guid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
guid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
matching FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
matching[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
matching[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
matching[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
matching[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
matching[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatieDatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
mutatieDatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatieDatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatieDatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
mutatieDatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
mutatieDatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatieDatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatieDatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectbegintijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectbegintijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectbegintijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectbegintijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectbegintijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectbegintijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectbegintijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectbegintijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
revisie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
revisie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
revisie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
revisie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
revisie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
revisie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
veiligheidsinspectiesId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
veiligheidsinspectiesId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
veiligheidsinspectiesId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
veiligheidsinspectiesId[lt] None Test op kleiner dan (<).
veiligheidsinspectiesId[gt] None Test op groter dan (>).
veiligheidsinspectiesId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
veiligheidsinspectiesId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
veiligheidsinspectiesId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).