bomen

dataset met actuele informatie over de bomen in beheer van gemeente Amsterdam

Endpoints

Tabellen

Stamgegevens

bevat de actuele stamgegevens van de bomen in beheer van gemeente Amsterdam.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van record
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van een buurt
geometrie Geometry Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punt-geometrie.
actueleOpkroonhoogte String Actuele takvrije stam
typeBeheerder String Een publiekrechtelijke instantie of (rechts)persoon die toeziet op de instandhouding van o.a. een object, kunstwerk of waterstaatswerk. De typen beheerder zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
typeBeheerderPlus String Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject.
beheergebied String Aanduiding van het beheergebied waarbinnen het beheerobject ligt. Indeling in beheergebieden is organisatiespecifiek.
beoogdeOpkroonhoogte String Takvrije stam eindbeeld
boombeeld String Onderhoudssituatie van de boom.
boomhoogteklasseActueel String Aanduiding van de boomhoogte in meters ingedeeld in vaste klassen.
conditiescore String Maat voor het vastleggen van de conditie van een object op basis van 6 scores.
controlefrequentie String Aanduiding van de frequentie van de controle van het beheerobject.
conversieid String Uniek kenmerk van een beheerobject uit een oude beheerindeling.
typeEigenaar String (Rechts)persoon die het meest omvattend recht op een zaak heeft . De typen eigenaren zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
typeEigenaarPlus String Nadere aanduiding van de eigenaar van het beheerobject.
bgttype String Specificatie van het soort object.
gemeente String Naam van de gemeente waarbinnen het beheerobject ligt.
guid String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID)
idOudebeheerindeling String Uniek kenmerk van een beheerobject uit een oude beheerindeling (guid van geovisia).
jaarVanAanleg Integer Jaar waarin het beheerobject is aangelegd of aangeplant (kan ook voor de plaatsingsdatum gebruikt worden).
jaarVolgendeInspectie Integer Jaar waarin het beheerobject is aangelegd of aangeplant volgens de inspectie.
omgevingsrisicoklasse String Aanduiding van het omgevingsrisico van het beheerobject.
openbareRuimte String Aanduiding van de openbare ruimte, zoals gedefinieerd in IMGeo of in de BAG, waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met grenzen openbare ruimtes of uit de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (zonder begrenzing).
snoeifase String Aanduiding van de snoeifase van de boom.
snoeifrequentie String Aanduiding voor het aantal keren dat een vegetatieobject gesnoeid moet worden.
soortnaam String Aanduiding voor de soortnaam van het object of van de soorten die binnen het object voorkomen. Het gaat hierbij om zowel flora als fauna.
stamdiameterklasse String Aanduiding van de diameter van de stam in diameterklassen.
standplaats String Met de standplaats van een object wordt letterlijk de plaats waar het object staat bedoeld. Bij een boom wordt hiermee de plaats van de boom en het bijbehorende wortelgestel bedoeld. Als synoniem wordt vaak groeiplaats gebruikt. Voor het IMBOR wordt de fysieke verschijningsvorm als indeling gebruikt, conform de indeling in typen groen en verharding. Dit geeft voor de boombeheerder een aanduiding van de groeiomstandigheden.
standplaatsGedetailleerd String Nadere aanduiding voor het Groen- of Verhardingsobject waarbinnen de boom staat.
takvrijeStam String De benodigde takvrije stam in het eindbeeld, gemeten vanaf maaiveld tot aan de onderste gesteltak.
typeObject String Typering van het beheerobject. status van een boom (bv. stobbe als deze is gekapt).
typeSoortnaam String De volledige latijnse benaming van een boomsoort.
vrijeDoorrijhoogte String De benodigde vrije ruimte tussen de weg of het fietspad en de onderkant van de boomkroon of van een bouwwerk boven de weg, zoals een viaduct of tunnel.
vrijeDoorrijhoogtePrimair String De benodigde vrije ruimte tussen de weg of het fietspad en de onderkant van de boomkroon of van een bouwwerk boven de weg, zoals een viaduct. Als aan beide zijden van de boom een weg en een fietspad ligt, wordt de vrije doorrijhoogte boven de weg aangeduid met primair, en de takvrije ruimte boven het fietspad met secundair.
vrijeDoorrijhoogteSecundair String De benodigde vrije ruimte tussen de weg of het fietspad en de onderkant van de boomkroon of van een bouwwerk boven de weg, zoals een viaduct. Als aan beide zijden van de boom een weg en een fietspad ligt, wordt de vrije doorrijhoogte boven de weg aangeduid met primair, en de takvrije ruimte boven het fietspad met secundair.
soortnaamKort String Wetenschappelijk naam, afkomstig uit referentietabel, bevat de ingekorte latijnse soortnaam en is geactegoriseerd.
soortnaamTop String Nederlandse soortnaam uit referentietabel, bevat de Nederlandse soortnaam en is geaggregeerd.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
actueleOpkroonhoogte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
actueleOpkroonhoogte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
actueleOpkroonhoogte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
actueleOpkroonhoogte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
actueleOpkroonhoogte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
actueleOpkroonhoogte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheergebied FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
beheergebied[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheergebied[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheergebied[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheergebied[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheergebied[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beoogdeOpkroonhoogte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
beoogdeOpkroonhoogte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beoogdeOpkroonhoogte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beoogdeOpkroonhoogte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beoogdeOpkroonhoogte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beoogdeOpkroonhoogte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bgttype FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bgttype[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bgttype[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bgttype[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bgttype[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bgttype[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boombeeld FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
boombeeld[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boombeeld[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boombeeld[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boombeeld[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boombeeld[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomhoogteklasseActueel Tekst Test op exacte waarde (==)
boomhoogteklasseActueel[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomhoogteklasseActueel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomhoogteklasseActueel[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomhoogteklasseActueel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomhoogteklasseActueel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
conditiescore FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
conditiescore[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
conditiescore[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
conditiescore[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
conditiescore[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
conditiescore[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
controlefrequentie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
controlefrequentie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
controlefrequentie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
controlefrequentie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
controlefrequentie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
controlefrequentie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
conversieid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
conversieid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
conversieid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
conversieid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
conversieid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
conversieid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeente FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeente[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeente[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemeente[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeente[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeente[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
guid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
guid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
guid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
guid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
guid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
guid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
idOudebeheerindeling FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
idOudebeheerindeling[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
idOudebeheerindeling[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
idOudebeheerindeling[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
idOudebeheerindeling[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
idOudebeheerindeling[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarVanAanleg Geheel getal Test op exacte waarde (==)
jaarVanAanleg[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaarVanAanleg[lt] None Test op kleiner dan (<).
jaarVanAanleg[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarVanAanleg[gt] None Test op groter dan (>).
jaarVanAanleg[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaarVanAanleg[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaarVanAanleg[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarVolgendeInspectie FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
jaarVolgendeInspectie[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaarVolgendeInspectie[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
jaarVolgendeInspectie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarVolgendeInspectie[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
jaarVolgendeInspectie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaarVolgendeInspectie[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaarVolgendeInspectie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omgevingsrisicoklasse FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
omgevingsrisicoklasse[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omgevingsrisicoklasse[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omgevingsrisicoklasse[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
omgevingsrisicoklasse[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omgevingsrisicoklasse[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareRuimte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareRuimte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareRuimte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareRuimte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareRuimte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareRuimte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
snoeifase FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
snoeifase[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
snoeifase[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
snoeifase[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
snoeifase[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
snoeifase[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
snoeifrequentie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
snoeifrequentie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
snoeifrequentie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
snoeifrequentie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
snoeifrequentie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
snoeifrequentie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaamKort Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaamKort[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaamKort[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaamKort[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaamKort[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaamKort[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaamTop Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaamTop[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaamTop[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaamTop[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaamTop[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaamTop[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stamdiameterklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
stamdiameterklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stamdiameterklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stamdiameterklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stamdiameterklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stamdiameterklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaats FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaats[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaats[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaats[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaats[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaats[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsGedetailleerd Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsGedetailleerd[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsGedetailleerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsGedetailleerd[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsGedetailleerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsGedetailleerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
takvrijeStam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
takvrijeStam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
takvrijeStam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
takvrijeStam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
takvrijeStam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
takvrijeStam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerder FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerder[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBeheerder[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerder[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerder[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerder[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerderPlus Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerderPlus[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBeheerderPlus[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerderPlus[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerderPlus[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerderPlus[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeEigenaar FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeEigenaar[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeEigenaar[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeEigenaar[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeEigenaar[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeEigenaar[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeEigenaarPlus Tekst Test op exacte waarde (==)
typeEigenaarPlus[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeEigenaarPlus[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeEigenaarPlus[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeEigenaarPlus[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeEigenaarPlus[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeObject Tekst Test op exacte waarde (==)
typeObject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeObject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeObject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeObject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeSoortnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
typeSoortnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeSoortnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeSoortnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeSoortnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeSoortnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeDoorrijhoogte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vrijeDoorrijhoogte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vrijeDoorrijhoogte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeDoorrijhoogte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vrijeDoorrijhoogte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeDoorrijhoogte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeDoorrijhoogtePrimair FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vrijeDoorrijhoogtePrimair[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vrijeDoorrijhoogtePrimair[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeDoorrijhoogtePrimair[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vrijeDoorrijhoogtePrimair[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeDoorrijhoogtePrimair[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeDoorrijhoogteSecundair FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vrijeDoorrijhoogteSecundair[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vrijeDoorrijhoogteSecundair[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeDoorrijhoogteSecundair[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vrijeDoorrijhoogteSecundair[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeDoorrijhoogteSecundair[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
gbdBuurt gebieden:buurten