Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Basis- en Kernregistraties

Endpoints

Tabellen

Functievervullingen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String interne identificatie voor Functievervulling
langstzittende Boolean langst zittende in levende functionaris en langst in functie zijnde functionaris van alle Natuurlijk Personen
datumAanvang Date datum van aanvang van de functievervulling
datumEinde Date datum van beeindiging van de functievervulling
functieTitel String titel van de functionaris voor zover die afwijkt van de functie titel bestuurder, commissaris, gevolmachtigde, beheerder, lid van het toezichthoudend, besturend of leidinggevend orgaan en functionaris volgens het buitenlands recht.
indicatieStatutair Boolean indicatie of de titel in de statuten is opgenomen of niet
schorsing Object
schorsing.schorsingDatumAanvang Date datum waarop de schorsing is ingegaan
schorsing.schorsingDatumEinde Date datum waarop de schorsing is opgeheven
aansprakelijke Object De Aansprakelijke (ANS) is de PRS die aansprakelijk is voor de rechtshandelingen van het {Samenwerkingsverband}
aansprakelijke.aansprakelijkeCode Integer
aansprakelijke.aansprakelijkeOmschrijving String
handelingsbekwaam String geeft aan of de ANS, die NPS is, handelingsbekwaam is of niet. het attribuut is vor de NNP niet aanwezig
bevoegdheidsAansprakelijke Object BHA
bevoegdheidsAansprakelijke.bevoegdheidsAansprakelijkeSoortBevoegdheid String onbeperkt bevoegd, beperkt bevoegd of niet bevoegd
bevoegdheidsAansprakelijke.bevoegdheidsAansprakelijkeBeperkingInEuros String bevoegdheid is beperkt ot het genoemende bedrag
bevoegdheidsAansprakelijke.bevoegdheidsAansprakelijkeOverigeBeperking Boolean indicatie of er aandere beperking voor de aansprakelijke geldt
bestuursfunctie Object functionaris (BSF) die als bestuurder werkzaam is bij een privaatrechtelijke Rechtspersoon
bestuursfunctie.bestuursfunctieCode Integer
bestuursfunctie.bestuursfunctieOmschrijving String
bevoegdheidBestuurder Object (BHB)
bevoegdheidBestuurder.bevoegdheidBestuurderSoortBevoegdheid String Alleen zelfstandig bevoegd, gezamenlijk bevoegd
bevoegdheidBestuurder.bevoegdheidBestuurderBevoegdMetAnderePersonen Boolean indicatie die aangeeft dat eren gezamennlijke bevoegdheid is met andere personen JA, of met de andere bestuurders NEE
vertegenwoordigerBestuurderRechtspersoon String NPS als vertegenwoordiger (VBR) van de Rechtspersoon die bestuurder is bij een EEV
gemachtigde Object gemachtigde (GMA) wordt gekenmerkt door een volmacht verleend door de PRS bij wie de GMA is toegetreden
gemachtigde.gemachtigdeCode Integer
gemachtigde.gemachtigdeOmschrijving String
volmacht Boolean (VOL)
statutair Boolean indicatie die aangeeft of de Volmacht in de statuten is opgenomen
heeftHrVestigingen Array
heeftHrVestigingen.identificatie String
beperkteVolmacht Boolean
beperkingInGeld Boolean indien de GMA tot een bepaald bedrag is gemachtigd
doenVanOpgaveAanHandelsregister Boolean indien de GMA opgave mag doen van aan het HR
overigeVolmacht Boolean indicatie die aangeeft dat de GMA een Volmacht heeft die niet gestructureerd als soort handeling opgenomen kan worden
omschrijvingOverigeBeperkingen String inhoud van de niet gestructureerd op te nemen beperking in de volmacht
beperkingInHandeling Boolean
soortHandeling String indien de gemachtigde een gestructureerde beperking in handelen heeft kan gekozen worden uit een standaardlijst met beperkingen
volledigeVolmacht Boolean
overigeFunctionaris Object functionaris die niet in een van de andere groepen is genoemd
overigeFunctionaris.overigeFunctionarisCode Integer
overigeFunctionaris.overigeFunctionarisOmschrijving String
afwijkendAansprakelijkheidsbeding Boolean hier wordt de aanwezigheid van een afwijkendAansprakelijkheidsbeding van leden geregistreerd, in het geval van een EESV
bevoegdheidFuntionarisVolgensBuitlandsRecht Object
bevoegdheidFuntionarisVolgensBuitlandsRecht.bevoegdheidFuntionarisVolgensBuitlandsRechtSoortBevoegdheid String alleen/zelfstandig, gezamenlijk bevoegdheid, niet bevoegd
publiekrechtelijkeFunctionaris Object functionaris (PRF) die werkzaam is bij een publiekrechtelijke Rechtspersoon
publiekrechtelijkeFunctionaris.publiekrechtelijkeFunctionarisCode Integer
publiekrechtelijkeFunctionaris.publiekrechtelijkeFunctionarisOmschrijving String
bevoegdheidPubliekRechtelijkeFunctionaris Boolean BPF
soortBevoegdheid String alleen/zelfstandig, gezamenlijk bevoegdheid, niet bevoegd
functionarisBijzondereRechtstoestand Object De door de rechter aangewezen functionaris (FBR) bij schuldsanering, surseance van betaling, faillisement, onderbewindstelling, of ondercuratelestelling of provisioneel bewind van de PRS
functionarisBijzondereRechtstoestand.functionarisBijzondereRechtstoestandCurator String curator (CUR) is een NPS die door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een NPS of Rechtspersoon
functionarisBijzondereRechtstoestand.functionarisBijzondereRechtstoestandRechterCommissaris String rechter-commissaris (RCO) houdt, bij een faillisement, in de eerste plaatst toezicht op de CUR
functionarisBijzondereRechtstoestand.functionarisBijzondereRechtstoestandBewindvoerder String bewindvoerder (BWV) behartigt de financiele belangen van een NPS die dat zelf niet kan of mag

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
afwijkendAansprakelijkheidsbeding FP/MDW, HR/R true | false Test op exacte waarde (==)
afwijkendAansprakelijkheidsbeding[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beperkingInGeld FP/MDW, HR/R true | false Test op exacte waarde (==)
beperkingInGeld[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beperkingInHandeling FP/MDW, HR/R true | false Test op exacte waarde (==)
beperkingInHandeling[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beperkteVolmacht FP/MDW, HR/R true | false Test op exacte waarde (==)
beperkteVolmacht[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bevoegdheidPubliekRechtelijkeFunctionaris FP/MDW, HR/R true | false Test op exacte waarde (==)
bevoegdheidPubliekRechtelijkeFunctionaris[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAanvang FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumAanvang[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAanvang[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumAanvang[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumAanvang[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumAanvang[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAanvang[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumAanvang[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumEinde FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumEinde[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumEinde[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumEinde[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumEinde[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumEinde[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumEinde[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumEinde[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
doenVanOpgaveAanHandelsregister FP/MDW, HR/R true | false Test op exacte waarde (==)
doenVanOpgaveAanHandelsregister[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
functieTitel FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
functieTitel[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
functieTitel[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
functieTitel[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
functieTitel[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
functieTitel[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
handelingsbekwaam FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
handelingsbekwaam[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
handelingsbekwaam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
handelingsbekwaam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
handelingsbekwaam[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
handelingsbekwaam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftHrVestigingen FP/MDW, HR/R value1,value2 Test op exacte waarde (==)
heeftHrVestigingen[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftHrVestigingen[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftHrVestigingen[contains] FP/MDW, HR/R Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
heeftHrVestigingen[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indicatieStatutair FP/MDW, HR/R true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieStatutair[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
langstzittende FP/MDW, HR/R true | false Test op exacte waarde (==)
langstzittende[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omschrijvingOverigeBeperkingen FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
omschrijvingOverigeBeperkingen[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omschrijvingOverigeBeperkingen[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omschrijvingOverigeBeperkingen[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omschrijvingOverigeBeperkingen[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
omschrijvingOverigeBeperkingen[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
overigeVolmacht FP/MDW, HR/R true | false Test op exacte waarde (==)
overigeVolmacht[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortBevoegdheid FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
soortBevoegdheid[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortBevoegdheid[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortBevoegdheid[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortBevoegdheid[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortBevoegdheid[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortHandeling FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
soortHandeling[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortHandeling[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortHandeling[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortHandeling[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortHandeling[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statutair FP/MDW, HR/R true | false Test op exacte waarde (==)
statutair[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vertegenwoordigerBestuurderRechtspersoon FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
vertegenwoordigerBestuurderRechtspersoon[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vertegenwoordigerBestuurderRechtspersoon[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vertegenwoordigerBestuurderRechtspersoon[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vertegenwoordigerBestuurderRechtspersoon[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vertegenwoordigerBestuurderRechtspersoon[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volledigeVolmacht FP/MDW, HR/R true | false Test op exacte waarde (==)
volledigeVolmacht[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volmacht FP/MDW, HR/R true | false Test op exacte waarde (==)
volmacht[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
heeftHrVestigingen hr:vestigingen

Maatschappelijkeactiviteiten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
kvknummer String Betreft het identificerende gegeven voor de Maatschappelijke Activiteit
datumActueelTot Datetime einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteit Date De datum waarbij de Maatschappelijke Activiteit in de echte wereld is ontstaan.
datumEindeMaatschappelijkeActiviteit Date De datum waarbij de Maatschappelijke Activiteit in de echte wereld is beëindigd.
registratieTijdstipMaatschappelijkeActiviteit Datetime Het tijdstip waarop de maatschappelijke activiteit bij de KvK in het handelsregister is geregistreerd. Indien het registratietijdstip om (migratie)redenen niet bekend is wordt de waarde 'vastgesteldOnbekend' opgenomen.
naam String De statutaire naam of eerste handelsnaam van de inschrijving.
nonMailing String indicator die aangeeft of de inschrijving haar adresgegevens beschikbaar stelt voor mailing-doeleinden.
incidenteelUitlenenArbeidskrachten String indicatie die aangeeft of de ondernemer tijdelijk arbeidskrachten ter beschikking stelt en dit niet onderdeel is van zijn 'reguliere' activiteiten.
activiteiten Array
activiteiten.sbiCode String code van de SBI-code
activiteiten.omschrijving String omschrijving van de SBI-code
activiteiten.isHoofdactiviteit String indicatie die aangeeft welke van de activiteiten de hoofdactiviteit is (wordt afgeschaft)
activiteiten.volgorde Integer de volgorde van de (hoofd) SBIactiviteit.
heeftHoofdvestiging Object (relatie) vestiging die als hoofdvestiging wordt gebruikt.
heeftHoofdvestiging.vestigingsnummer String (relatie) vestiging die als hoofdvestiging wordt gebruikt.
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteitVestiging Date datum van aanvang van de relatie tussen de MAC en de niet commerciële vestiging (NCV)
datumEindeMaatschappelijkeActiviteitVestiging Date de einddatum van de relatie tussen de MAC en de niet commerciële vestiging (NCV)
wordtUitgeoefendInNietCommercieleVestigingen Array een classificatie van de VES van de MAC, niet zijnde de OND
wordtUitgeoefendInNietCommercieleVestigingen.vestigingsnummer String
heeftAlsEigenaarNp Object (relatie)
heeftAlsEigenaarNp.identificatie String (relatie)
heeftAlsEigenaarNnp Object (relatie)
heeftAlsEigenaarNnp.identificatie String (relatie)
onderneming String van onderneming (OND) is sprake indien een zelfstandig optredende eeinheid waarin door arbeid of middelen worden geleverd met het oogmerk meterieel voordeel (wins)
totaalWerkzamePersonen Integer totaal aantal werkzame personen bij de onderneming
voltijdWerkzamePersonen Integer aantal voltijd (meer dan 15 uur per week) werkzame personen bij de onderneming
deeltijdWerkzamePersonen Integer aantal deeltijd (kleiner of gelijk aan 15 uur per week) werkzame personen bij de onderneming
datumAanvangOnderneming Date datum van aanvang van de Onderneming.
datumEindeOnderneming Date datum van beeindiging van de Onderneming.
isOverdrachtVoortzettingOnderneming String Indicatie of de Onderneming is voortgezet of is overgedragen. Nee betekent Overdracht, Ja betekent Voortzetting.
datumOverdrachtVoortzettingOnderneming Date De datum waarop de onderneming is overgedragen of voortgezet.
wordtUitgeoefendInCommercieleVestigingen Array Een vestiging is gebouw of een complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van activiteiten van een Onderneming of Rechtspersoon plaatsvindt.
wordtUitgeoefendInCommercieleVestigingen.vestigingsnummer String
datumAanvangOndernemingVestiging Date datum van aanvang van de relatie tussen OND en Commerciële Vestiging (CVS)
datumEindeOndernemingVestiging Date datum van beeindiging van de de relatie tussen OND en Commerciële Vestiging (CVS)
datumAanvangOndernemingHandelsnaam Date datum van aanvang van de relatie tussen de Handelsnaam met de OND
datumEindeOndernemingHandelsnaam Date datum van beeindiging van de de relatie tussen de Handelsnaam met de OND
handelsnamen Array
handelsnamen.datumAanvang Date Datum aanvang van de Handelsnaam
handelsnamen.datumEinde Date Datum einde van de Handelsnaam
handelsnamen.handelsnaam String Handelsnaam van de vestiging waaronder gehandeld wordt
handelsnamen.volgorde String Volgorde waarop de handelsnamen worden getoond bij de onderneming of Commerciele Vestiging
communicatie Array
communicatie.toegangscode String internationale toegangscode van het land waarop het nummer (telefoon of fax) betrekking heeft
communicatie.nummer String telefoon- of faxnummer zonder opmaak
communicatie.soort String geeft aan of het communicatienummer een telefoon- of een faxnummer betreft
emailAdressen Array
emailAdressen.emailAdres String e-mailadres waarop de ondernemer gemaild kan worden
domeinnamen Array
domeinnamen.domeinnaam String internetadres (web site)
bezoekLocatie Object De locatiegegevens van de bezoekLocatie
bezoekLocatie.bezoekLocatieAfgeschermd String Geeft aan of het adres afgeschermd is of niet.
bezoekLocatie.bezoekLocatieToevoegingAdres String Vrije tekst om een Locatie nader te kunnen duiden. Bijvoorbeeld om bedrijfsverzamelgebouwen met meerdere vestigingen
bezoekLocatie.bezoekLocatieVolledigAdres String Samengesteld adres dat wordt afgeleid van de overige adresgegevens.
bezoekLocatie.bezoekLocatieStraatnaam String De straat van het binnenlandse adres
bezoekLocatie.bezoekLocatieHuisnummer Integer Het huisnummer van het adres
bezoekLocatie.bezoekLocatieHuisletter String De huisletter van het binnenlandse adres die die door de gemeente is toegekend aan het huisnummer
bezoekLocatie.bezoekLocatieHuisnummerToevoeging String Een toevoeging van het huisnummer van het binnenlandse adres
bezoekLocatie.bezoekLocatiePostcode String De postcode van het binnenlandse adres, waarbij minimaal de vier cijfers bekend zijn
bezoekLocatie.bezoekLocatiePlaats String De plaatsaanduiding van het binnenlandse adres
bezoekLocatie.bezoekLocatieStraatHuisnummerBuitenland String Het straat/huisnummer is een combinatie van de straat en het huisnummer van het buitenlandse adres
bezoekLocatie.bezoekLocatiePostcodePlaatsBuitenland String De postcode/woonplaats is de combinatie van een eventuele postcode en woonplaats van het buitenlandse adres
bezoekLocatie.bezoekLocatieRegioBuitenland String Regio is een deel van het land (streek, provincie, etc.) van het buitenlandse adres
bezoekLocatie.bezoekLocatieLandBuitenland String De naam van het land waar het adres zich bevindt
bezoekGeopunt Point
heeftNummeraanduiding Object (relatie) Met welk adres heeft de locatie een relatie.
heeftNummeraanduiding.identificatie String (relatie) Met welk adres heeft de locatie een relatie.
heeftNummeraanduiding.volgnummer Integer (relatie) Met welk adres heeft de locatie een relatie.
heeftVerblijfsobject Object (relatie) Met welke verblijfsobject heeft de locatie een relatie.
heeftVerblijfsobject.identificatie String (relatie) Met welke verblijfsobject heeft de locatie een relatie.
heeftVerblijfsobject.volgnummer Integer (relatie) Met welke verblijfsobject heeft de locatie een relatie.
heeftLigplaats Object (relatie) Met welke ligplaats heeft de locatie een relatie.
heeftLigplaats.identificatie String (relatie) Met welke ligplaats heeft de locatie een relatie.
heeftLigplaats.volgnummer Integer (relatie) Met welke ligplaats heeft de locatie een relatie.
heeftStandplaats Object (relatie) Met welke standplaats heeft de locatie een relatie.
heeftStandplaats.identificatie String (relatie) Met welke standplaats heeft de locatie een relatie.
heeftStandplaats.volgnummer Integer (relatie) Met welke standplaats heeft de locatie een relatie.
postLocatie Object De locatiegegevens van de postLocatie
postLocatie.postLocatieAfgeschermd String Geeft aan of het adres afgeschermd is of niet.
postLocatie.postLocatieToevoegingAdres String Vrije tekst om een Locatie nader te kunnen duiden. Bijvoorbeeld om bedrijfsverzamelgebouwen met meerdere vestigingen
postLocatie.postLocatieVolledigAdres String Samengesteld adres dat wordt afgeleid van de overige adresgegevens.
postLocatie.postLocatieStraatnaam String De straat van het binnenlandse adres
postLocatie.postLocatieHuisnummer Integer Het huisnummer van het adres
postLocatie.postLocatieHuisletter String De huisletter van het binnenlandse adres die die door de gemeente is toegekend aan het huisnummer
postLocatie.postLocatieHuisnummerToevoeging String Een toevoeging van het huisnummer van het binnenlandse adres
postLocatie.postLocatiePostbusnummer String Het nummer van de postbus behorende bij het binnenlandse adres
postLocatie.postLocatiePostcode String De postcode van het binnenlandse adres, waarbij minimaal de vier cijfers bekend zijn
postLocatie.postLocatiePlaats String De plaatsaanduiding van het binnenlandse adres
postLocatie.postLocatieStraatHuisnummerBuitenland String Het straat/huisnummer is een combinatie van de straat en het huisnummer van het buitenlandse adres
postLocatie.postLocatiePostcodePlaatsBuitenland String De postcode/woonplaats is de combinatie van een eventuele postcode en woonplaats van het buitenlandse adres
postLocatie.postLocatieRegioBuitenland String Regio is een deel van het land (streek, provincie, etc.) van het buitenlandse adres
postLocatie.postLocatieLandBuitenland String De naam van het land waar het adres zich bevindt
postGeopunt Point

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
activiteiten.isHoofdactiviteit FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
activiteiten.isHoofdactiviteit[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
activiteiten.isHoofdactiviteit[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
activiteiten.isHoofdactiviteit[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
activiteiten.isHoofdactiviteit[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
activiteiten.isHoofdactiviteit[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
activiteiten.omschrijving FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
activiteiten.omschrijving[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
activiteiten.omschrijving[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
activiteiten.omschrijving[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
activiteiten.omschrijving[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
activiteiten.omschrijving[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
activiteiten.sbiCode FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
activiteiten.sbiCode[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
activiteiten.sbiCode[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
activiteiten.sbiCode[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
activiteiten.sbiCode[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
activiteiten.sbiCode[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
activiteiten.volgorde FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
activiteiten.volgorde[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
activiteiten.volgorde[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
activiteiten.volgorde[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
activiteiten.volgorde[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
activiteiten.volgorde[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
activiteiten.volgorde[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
activiteiten.volgorde[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bezoekGeopunt FP/MDW, HR/R GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
communicatie.nummer FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
communicatie.nummer[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
communicatie.nummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
communicatie.nummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
communicatie.nummer[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
communicatie.nummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
communicatie.soort FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
communicatie.soort[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
communicatie.soort[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
communicatie.soort[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
communicatie.soort[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
communicatie.soort[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
communicatie.toegangscode FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
communicatie.toegangscode[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
communicatie.toegangscode[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
communicatie.toegangscode[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
communicatie.toegangscode[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
communicatie.toegangscode[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteit FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteit[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteit[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteit[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteit[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteit[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteit[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteit[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteitVestiging FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteitVestiging[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteitVestiging[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteitVestiging[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteitVestiging[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteitVestiging[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteitVestiging[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumAanvangMaatschappelijkeActiviteitVestiging[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumAanvangOnderneming FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumAanvangOnderneming[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAanvangOnderneming[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumAanvangOnderneming[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumAanvangOnderneming[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumAanvangOnderneming[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAanvangOnderneming[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumAanvangOnderneming[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumAanvangOndernemingHandelsnaam FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumAanvangOndernemingHandelsnaam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAanvangOndernemingHandelsnaam[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumAanvangOndernemingHandelsnaam[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumAanvangOndernemingHandelsnaam[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumAanvangOndernemingHandelsnaam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAanvangOndernemingHandelsnaam[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumAanvangOndernemingHandelsnaam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumAanvangOndernemingVestiging FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumAanvangOndernemingVestiging[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAanvangOndernemingVestiging[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumAanvangOndernemingVestiging[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumAanvangOndernemingVestiging[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumAanvangOndernemingVestiging[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAanvangOndernemingVestiging[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumAanvangOndernemingVestiging[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumActueelTot FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumActueelTot[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumActueelTot[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumActueelTot[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumActueelTot[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumActueelTot[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumActueelTot[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumActueelTot[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumEindeMaatschappelijkeActiviteit FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumEindeMaatschappelijkeActiviteit[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumEindeMaatschappelijkeActiviteit[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumEindeMaatschappelijkeActiviteit[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumEindeMaatschappelijkeActiviteit[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumEindeMaatschappelijkeActiviteit[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumEindeMaatschappelijkeActiviteit[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumEindeMaatschappelijkeActiviteit[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumEindeMaatschappelijkeActiviteitVestiging FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumEindeMaatschappelijkeActiviteitVestiging[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumEindeMaatschappelijkeActiviteitVestiging[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumEindeMaatschappelijkeActiviteitVestiging[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumEindeMaatschappelijkeActiviteitVestiging[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumEindeMaatschappelijkeActiviteitVestiging[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumEindeMaatschappelijkeActiviteitVestiging[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumEindeMaatschappelijkeActiviteitVestiging[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumEindeOnderneming FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumEindeOnderneming[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumEindeOnderneming[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumEindeOnderneming[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumEindeOnderneming[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumEindeOnderneming[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumEindeOnderneming[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumEindeOnderneming[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumEindeOndernemingHandelsnaam FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumEindeOndernemingHandelsnaam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumEindeOndernemingHandelsnaam[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumEindeOndernemingHandelsnaam[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumEindeOndernemingHandelsnaam[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumEindeOndernemingHandelsnaam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumEindeOndernemingHandelsnaam[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumEindeOndernemingHandelsnaam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumEindeOndernemingVestiging FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumEindeOndernemingVestiging[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumEindeOndernemingVestiging[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumEindeOndernemingVestiging[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumEindeOndernemingVestiging[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumEindeOndernemingVestiging[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumEindeOndernemingVestiging[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumEindeOndernemingVestiging[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumOverdrachtVoortzettingOnderneming FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumOverdrachtVoortzettingOnderneming[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumOverdrachtVoortzettingOnderneming[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumOverdrachtVoortzettingOnderneming[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumOverdrachtVoortzettingOnderneming[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumOverdrachtVoortzettingOnderneming[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumOverdrachtVoortzettingOnderneming[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumOverdrachtVoortzettingOnderneming[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
deeltijdWerkzamePersonen FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
deeltijdWerkzamePersonen[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
deeltijdWerkzamePersonen[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
deeltijdWerkzamePersonen[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
deeltijdWerkzamePersonen[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
deeltijdWerkzamePersonen[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
deeltijdWerkzamePersonen[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
deeltijdWerkzamePersonen[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
domeinnamen.domeinnaam FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
domeinnamen.domeinnaam[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
domeinnamen.domeinnaam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
domeinnamen.domeinnaam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
domeinnamen.domeinnaam[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
domeinnamen.domeinnaam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
emailAdressen.emailAdres FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
emailAdressen.emailAdres[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
emailAdressen.emailAdres[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
emailAdressen.emailAdres[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
emailAdressen.emailAdres[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
emailAdressen.emailAdres[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
handelsnamen.datumAanvang FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
handelsnamen.datumAanvang[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
handelsnamen.datumAanvang[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
handelsnamen.datumAanvang[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
handelsnamen.datumAanvang[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
handelsnamen.datumAanvang[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
handelsnamen.datumAanvang[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
handelsnamen.datumAanvang[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
handelsnamen.datumEinde FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
handelsnamen.datumEinde[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
handelsnamen.datumEinde[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
handelsnamen.datumEinde[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
handelsnamen.datumEinde[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
handelsnamen.datumEinde[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
handelsnamen.datumEinde[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
handelsnamen.datumEinde[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
handelsnamen.handelsnaam FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
handelsnamen.handelsnaam[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
handelsnamen.handelsnaam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
handelsnamen.handelsnaam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
handelsnamen.handelsnaam[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
handelsnamen.handelsnaam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
handelsnamen.volgorde FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
handelsnamen.volgorde[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
handelsnamen.volgorde[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
handelsnamen.volgorde[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
handelsnamen.volgorde[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
handelsnamen.volgorde[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftLigplaats.identificatie FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftLigplaats.identificatie[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftLigplaats.identificatie[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftLigplaats.identificatie[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftLigplaats.identificatie[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftLigplaats.identificatie[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftLigplaats.volgnummer FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
heeftLigplaats.volgnummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftLigplaats.volgnummer[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
heeftLigplaats.volgnummer[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
heeftLigplaats.volgnummer[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
heeftLigplaats.volgnummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftLigplaats.volgnummer[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
heeftLigplaats.volgnummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftNummeraanduiding.identificatie FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftNummeraanduiding.identificatie[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftNummeraanduiding.identificatie[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftNummeraanduiding.identificatie[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftNummeraanduiding.identificatie[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftNummeraanduiding.identificatie[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftNummeraanduiding.volgnummer FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
heeftNummeraanduiding.volgnummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftNummeraanduiding.volgnummer[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
heeftNummeraanduiding.volgnummer[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
heeftNummeraanduiding.volgnummer[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
heeftNummeraanduiding.volgnummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftNummeraanduiding.volgnummer[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
heeftNummeraanduiding.volgnummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftStandplaats.identificatie FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftStandplaats.identificatie[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftStandplaats.identificatie[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftStandplaats.identificatie[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftStandplaats.identificatie[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftStandplaats.identificatie[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftStandplaats.volgnummer FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
heeftStandplaats.volgnummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftStandplaats.volgnummer[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
heeftStandplaats.volgnummer[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
heeftStandplaats.volgnummer[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
heeftStandplaats.volgnummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftStandplaats.volgnummer[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
heeftStandplaats.volgnummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftVerblijfsobject.identificatie FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftVerblijfsobject.identificatie[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftVerblijfsobject.identificatie[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftVerblijfsobject.identificatie[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftVerblijfsobject.identificatie[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftVerblijfsobject.identificatie[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftVerblijfsobject.volgnummer FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
heeftVerblijfsobject.volgnummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftVerblijfsobject.volgnummer[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
heeftVerblijfsobject.volgnummer[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
heeftVerblijfsobject.volgnummer[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
heeftVerblijfsobject.volgnummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftVerblijfsobject.volgnummer[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
heeftVerblijfsobject.volgnummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
incidenteelUitlenenArbeidskrachten FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
incidenteelUitlenenArbeidskrachten[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
incidenteelUitlenenArbeidskrachten[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
incidenteelUitlenenArbeidskrachten[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
incidenteelUitlenenArbeidskrachten[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
incidenteelUitlenenArbeidskrachten[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isOverdrachtVoortzettingOnderneming FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
isOverdrachtVoortzettingOnderneming[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
isOverdrachtVoortzettingOnderneming[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isOverdrachtVoortzettingOnderneming[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isOverdrachtVoortzettingOnderneming[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
isOverdrachtVoortzettingOnderneming[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kvknummer FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
kvknummer[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kvknummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kvknummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kvknummer[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kvknummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naam FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nonMailing FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
nonMailing[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nonMailing[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nonMailing[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nonMailing[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nonMailing[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onderneming FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
onderneming[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
onderneming[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onderneming[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onderneming[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
onderneming[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postGeopunt FP/MDW, HR/R GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
registratieTijdstipMaatschappelijkeActiviteit FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
registratieTijdstipMaatschappelijkeActiviteit[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
registratieTijdstipMaatschappelijkeActiviteit[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
registratieTijdstipMaatschappelijkeActiviteit[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
registratieTijdstipMaatschappelijkeActiviteit[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
registratieTijdstipMaatschappelijkeActiviteit[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
registratieTijdstipMaatschappelijkeActiviteit[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
registratieTijdstipMaatschappelijkeActiviteit[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
totaalWerkzamePersonen FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
totaalWerkzamePersonen[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
totaalWerkzamePersonen[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
totaalWerkzamePersonen[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
totaalWerkzamePersonen[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
totaalWerkzamePersonen[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaalWerkzamePersonen[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
totaalWerkzamePersonen[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
voltijdWerkzamePersonen FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
voltijdWerkzamePersonen[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
voltijdWerkzamePersonen[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
voltijdWerkzamePersonen[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
voltijdWerkzamePersonen[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
voltijdWerkzamePersonen[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
voltijdWerkzamePersonen[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
voltijdWerkzamePersonen[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wordtUitgeoefendInCommercieleVestigingen FP/MDW, HR/R value1,value2 Test op exacte waarde (==)
wordtUitgeoefendInCommercieleVestigingen[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wordtUitgeoefendInCommercieleVestigingen[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wordtUitgeoefendInCommercieleVestigingen[contains] FP/MDW, HR/R Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
wordtUitgeoefendInCommercieleVestigingen[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wordtUitgeoefendInNietCommercieleVestigingen FP/MDW, HR/R value1,value2 Test op exacte waarde (==)
wordtUitgeoefendInNietCommercieleVestigingen[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wordtUitgeoefendInNietCommercieleVestigingen[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wordtUitgeoefendInNietCommercieleVestigingen[contains] FP/MDW, HR/R Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
wordtUitgeoefendInNietCommercieleVestigingen[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
heeftAlsEigenaarNnp hr:nietnatuurlijkepersonen
heeftAlsEigenaarNp hr:natuurlijkepersonen
heeftHoofdvestiging hr:vestigingen
heeftLigplaats bag:ligplaatsen
heeftNummeraanduiding bag:nummeraanduidingen
heeftStandplaats bag:standplaatsen
heeftVerblijfsobject bag:verblijfsobjecten
wordtUitgeoefendInCommercieleVestigingen hr:vestigingen
wordtUitgeoefendInNietCommercieleVestigingen hr:vestigingen

Natuurlijkepersonen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String interne identificatie voor de Natuurlijk persoon
bsn String burgerservicenummer
datumActueelTot Datetime einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status
geslachtsnaam String geslachtsnaam van de NP
voorvoegselGeslachtsnaam String eventuele voorvoegsels van de naam van de NP
voornamen Array voornaam of voornamen van de NP
voornamen.voornaam String
geslachtsaanduiding String geslachtsaanduiding van de NP conform de GBA
volledigeNaam String volledige naam van de Persoon (PRS)
geboortedatum Date geboortedatum van de NP
geboorteplaats String plaats waar de betreffende NP is geboren
geboorteland String land waar de NP geboren is
overlijdensdatum Date overlijdensdatum van de NP
schuldsanering String (SSN)
surceanceVanBetaling Boolean (SUR)
status String status waarin de surseance verkeert, dit kan voorlopig of definitief zijn
duur Integer duur van de periode (in maanden) waarvoor surseance van betaling geldt
faillisement String (FAL)
persoonRechtsvorm String type persoon (NP) of (NNP, Samenwerkingsverband, Rechtspersoon
uitgebreideRechtsvorm String Rechtsvorm van inschrijving aangevuld met informatie over structuur, rechtbevoegdehid etc.
typePersoon String type persoon
rol String
toegangscode String toegangscode telefoonnummer
nummer Integer telefoonnummer
heeftFunctieVervullingen Array Een Natuurlijk Persoon (NP) heeft een of meer Functievervullingen (FVV)
isFunctieVervullingen Array Een Natuurlijk Persoon (NP) is een of meer Functievervullingen (FVV)

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bsn FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
bsn[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bsn[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bsn[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bsn[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bsn[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumActueelTot FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumActueelTot[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumActueelTot[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumActueelTot[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumActueelTot[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumActueelTot[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumActueelTot[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumActueelTot[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
duur FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
duur[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
duur[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
duur[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
duur[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
duur[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
duur[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
duur[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
faillisement FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
faillisement[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
faillisement[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
faillisement[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
faillisement[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
faillisement[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geboortedatum FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
geboortedatum[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geboortedatum[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
geboortedatum[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
geboortedatum[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
geboortedatum[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geboortedatum[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geboortedatum[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geboorteland FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
geboorteland[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geboorteland[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geboorteland[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geboorteland[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geboorteland[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geboorteplaats FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
geboorteplaats[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geboorteplaats[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geboorteplaats[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geboorteplaats[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geboorteplaats[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geslachtsaanduiding FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
geslachtsaanduiding[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geslachtsaanduiding[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geslachtsaanduiding[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geslachtsaanduiding[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geslachtsaanduiding[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geslachtsnaam FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
geslachtsnaam[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geslachtsnaam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geslachtsnaam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geslachtsnaam[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geslachtsnaam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftFunctieVervullingen FP/MDW, HR/R value1,value2 Test op exacte waarde (==)
heeftFunctieVervullingen[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftFunctieVervullingen[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftFunctieVervullingen[contains] FP/MDW, HR/R Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
heeftFunctieVervullingen[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isFunctieVervullingen FP/MDW, HR/R value1,value2 Test op exacte waarde (==)
isFunctieVervullingen[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isFunctieVervullingen[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isFunctieVervullingen[contains] FP/MDW, HR/R Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
isFunctieVervullingen[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nummer FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
nummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nummer[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
nummer[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
nummer[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
nummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nummer[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
nummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
overlijdensdatum FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
overlijdensdatum[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
overlijdensdatum[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
overlijdensdatum[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
overlijdensdatum[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
overlijdensdatum[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
overlijdensdatum[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
overlijdensdatum[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
persoonRechtsvorm FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
persoonRechtsvorm[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
persoonRechtsvorm[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
persoonRechtsvorm[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
persoonRechtsvorm[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
persoonRechtsvorm[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rol FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
rol[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
rol[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rol[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rol[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
rol[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
schuldsanering FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
schuldsanering[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
schuldsanering[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
schuldsanering[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
schuldsanering[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
schuldsanering[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
status[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
surceanceVanBetaling FP/MDW, HR/R true | false Test op exacte waarde (==)
surceanceVanBetaling[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toegangscode FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
toegangscode[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
toegangscode[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toegangscode[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toegangscode[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
toegangscode[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typePersoon FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
typePersoon[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typePersoon[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typePersoon[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typePersoon[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typePersoon[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
uitgebreideRechtsvorm FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
uitgebreideRechtsvorm[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
uitgebreideRechtsvorm[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
uitgebreideRechtsvorm[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
uitgebreideRechtsvorm[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
uitgebreideRechtsvorm[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volledigeNaam FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
volledigeNaam[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
volledigeNaam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volledigeNaam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volledigeNaam[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
volledigeNaam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
voornamen.voornaam FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
voornamen.voornaam[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
voornamen.voornaam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
voornamen.voornaam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
voornamen.voornaam[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
voornamen.voornaam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
voorvoegselGeslachtsnaam FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
voorvoegselGeslachtsnaam[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
voorvoegselGeslachtsnaam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
voorvoegselGeslachtsnaam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
voorvoegselGeslachtsnaam[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
voorvoegselGeslachtsnaam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
heeftFunctieVervullingen hr:functievervullingen
isFunctieVervullingen hr:functievervullingen

Nietnatuurlijkepersonen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String Identificatie voor de Niet natuurlijk persoon
rsin String Samenwerkingsverbanden Informatienummer: RSIN-nummer
datumActueelTot Datetime einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status
datumUitschrijving Date De datum dat de de niet-natuurlijk persoon is uitgeschreven. Deze wordt gebruikt bij de verhuizing naar het buitenland. De niet-natuurlijk persoon is hiemee niet beëindigd
schuldsanering String (SSN)
surceanceVanBetaling Boolean (SUR)
status String status waarin de surseance verkeert, dit kan voorlopig of definitief zijn
duur Integer duur van de periode (in maanden) waarvoor surseance van betaling geldt
faillisement String (FAL)
naam String naam van de NNP
volledigeNaam String volledige naam van de Persoon (PRS)
ookGenoemd String een andere naam waaronder de vereniging, stichting of vereniging van eigenaars ook bekend is
verkorteNaam String de administratieve naam in het HR indien de naam langer is dan 45 karakters.
typePersoon String type persoon (NP) of (NNP), Samenwerkingsverband, Rechtspersoon
toegangscode String toegangscode telefoonnummer
nummer Integer telefoonnummer
doelrechtsvorm String rechtsvorm die de NNP gaat verkrijgen
rechtsvorm String rechtsvorm van de NNP
persoonRechtsvorm String rechtsvorm van de persoon (PRS) dus NP of NNP
uitgebreideRechtsvorm String Rechtsvorm van inschrijving aangevuld met informatie over structuur, rechtbevoegdehid etc.
rol String
datumAanvang Date Datum van aanvang van de (NNP)
datumEinde Date Datum van beëindiging van de (NNP)
heeftFunctieVervullingen Array Een NietNatuurlijk Persoon (NNP) heeft een of meer Functievervullingen (FVV)
isFunctieVervullingen Array Een NietNatuurlijk Persoon (NNP) is een of meer Functievervullingen (FVV)

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
datumAanvang FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumAanvang[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAanvang[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumAanvang[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumAanvang[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumAanvang[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAanvang[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumAanvang[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumActueelTot FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumActueelTot[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumActueelTot[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumActueelTot[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumActueelTot[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumActueelTot[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumActueelTot[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumActueelTot[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumEinde FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumEinde[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumEinde[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumEinde[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumEinde[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumEinde[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumEinde[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumEinde[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumUitschrijving FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumUitschrijving[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumUitschrijving[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumUitschrijving[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumUitschrijving[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumUitschrijving[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumUitschrijving[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumUitschrijving[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
doelrechtsvorm FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
doelrechtsvorm[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
doelrechtsvorm[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
doelrechtsvorm[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
doelrechtsvorm[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
doelrechtsvorm[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
duur FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
duur[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
duur[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
duur[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
duur[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
duur[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
duur[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
duur[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
faillisement FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
faillisement[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
faillisement[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
faillisement[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
faillisement[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
faillisement[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftFunctieVervullingen FP/MDW, HR/R value1,value2 Test op exacte waarde (==)
heeftFunctieVervullingen[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftFunctieVervullingen[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftFunctieVervullingen[contains] FP/MDW, HR/R Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
heeftFunctieVervullingen[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isFunctieVervullingen FP/MDW, HR/R value1,value2 Test op exacte waarde (==)
isFunctieVervullingen[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isFunctieVervullingen[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isFunctieVervullingen[contains] FP/MDW, HR/R Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
isFunctieVervullingen[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nummer FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
nummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nummer[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
nummer[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
nummer[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
nummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nummer[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
nummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ookGenoemd FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
ookGenoemd[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ookGenoemd[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ookGenoemd[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ookGenoemd[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ookGenoemd[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
persoonRechtsvorm FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
persoonRechtsvorm[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
persoonRechtsvorm[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
persoonRechtsvorm[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
persoonRechtsvorm[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
persoonRechtsvorm[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rechtsvorm FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
rechtsvorm[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
rechtsvorm[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rechtsvorm[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rechtsvorm[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
rechtsvorm[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rol FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
rol[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
rol[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rol[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rol[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
rol[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rsin FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
rsin[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
rsin[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rsin[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rsin[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
rsin[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
schuldsanering FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
schuldsanering[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
schuldsanering[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
schuldsanering[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
schuldsanering[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
schuldsanering[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
status[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
surceanceVanBetaling FP/MDW, HR/R true | false Test op exacte waarde (==)
surceanceVanBetaling[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toegangscode FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
toegangscode[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
toegangscode[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toegangscode[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toegangscode[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
toegangscode[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typePersoon FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
typePersoon[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typePersoon[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typePersoon[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typePersoon[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typePersoon[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
uitgebreideRechtsvorm FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
uitgebreideRechtsvorm[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
uitgebreideRechtsvorm[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
uitgebreideRechtsvorm[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
uitgebreideRechtsvorm[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
uitgebreideRechtsvorm[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verkorteNaam FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
verkorteNaam[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verkorteNaam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verkorteNaam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verkorteNaam[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verkorteNaam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volledigeNaam FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
volledigeNaam[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
volledigeNaam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volledigeNaam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volledigeNaam[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
volledigeNaam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
heeftFunctieVervullingen hr:functievervullingen
isFunctieVervullingen hr:functievervullingen

Vestigingen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
vestigingsnummer String Identificatie voor de vestiging
datumActueelTot Datetime einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status
datumAanvang Date De datum waarbij de vestiging is ontstaan.
datumEinde Date De datum waarbij de vestiging is beëindigd.
datumVoortzetting Date Datum voortzetting van de vestiging.
isCommercieleVestiging String Geeft aan of dit een commerciële (CSV) of niet-commerciële vestiging (NCV) betreft.
eersteHandelsnaam String VES eerste handelsnaam
communicatie Array
communicatie.toegangscode String internationale toegangscode van het land waarop het nummer (telefoon of fax) betrekking heeft
communicatie.nummer String telefoon- of faxnummer zonder opmaak
communicatie.soort String geeft aan of het communicatienummer een telefoon- of een faxnummer betreft
emailAdressen Array
emailAdressen.emailAdres String e-mailadres waarop de ondernemer gemaild kan worden
domeinnamen Array
domeinnamen.domeinnaam String internetadres (web site)
isSamengevoegdMetVestigingen Array Dit legt de relatie van de afgesloten vestiging met de samengevoegde vestiging(en).
isSamengevoegdMetVestigingen.vestigingsnummer String
datumAfgesloten Date De datum van de afgesloten VES
datumSamenvoeging Date De datum van de samenvoeging VES
naam String De naam van de niet-commerciële vestiging.
verkorteNaam String De administratieve naam van de niet-commerciële vestiging in het handelsregister indien de naam langer is dan 45 karakters.
ookGenoemd String Een andere naam waaronder de vereniging stichtingen en vereniging van eigenaars ook bekend is.
totaalWerkzamePersonen Integer Het totaal aantal werkzame personen bij de onderneming
voltijdWerkzamePersonen Integer Het aantal voltijd (meer dan 15 uur per week) werkzame personen bij de onderneming
deeltijdWerkzamePersonen Integer Het aantal deeltijd (kleiner of gelijk aan 15 uur per week) werkzame personen bij de onderneming
hoofdVestiging String Indicatie of de vestiging de hoofdvestiging betreft
activiteitOmschrijving String De omschrijving van de activiteiten die de vestiging uitoefent. De beschrijving bevat de nadere aanduiding van de commerciële activiteiten of de nadere aanduiding van de niet-commerciële activiteiten.
importeert String Indicatie of de commerciële activiteit Import betreft
exporteert String Indicatie of de commerciële activiteit Export betreft
activiteiten Array
activiteiten.sbiCode String code van de SBI-code
activiteiten.omschrijving String omschrijving van de SBI-code
activiteiten.isHoofdactiviteit String indicatie die aangeeft welke van de activiteiten de hoofdactiviteit is (wordt afgeschaft)
activiteiten.volgorde Integer de volgorde van de (hoofd) SBIactiviteit.
handelsnamen Array
handelsnamen.datumAanvang Date Datum aanvang van de Handelsnaam
handelsnamen.datumEinde Date Datum einde van de Handelsnaam
handelsnamen.handelsnaam String Handelsnaam van de vestiging waaronder gehandeld wordt
handelsnamen.volgorde Integer Volgorde waarop de handelsnamen worden getoond bij de onderneming of Commerciele Vestiging
isEenUitoefeningVan Object (relatie) Identificatie (KvK-nummer) van de Maatschappelijke activiteit die bij deze vestiging hoort
isEenUitoefeningVan.kvknummer String (relatie) Identificatie (KvK-nummer) van de Maatschappelijke activiteit die bij deze vestiging hoort
bezoekLocatie Object De locatiegegevens van de bezoekLocatie
bezoekLocatie.bezoekLocatieAfgeschermd String Geeft aan of het adres afgeschermd is of niet.
bezoekLocatie.bezoekLocatieToevoegingAdres String Vrije tekst om een Locatie nader te kunnen duiden. Bijvoorbeeld om bedrijfsverzamelgebouwen met meerdere vestigingen
bezoekLocatie.bezoekLocatieVolledigAdres String Samengesteld adres dat wordt afgeleid van de overige adresgegevens.
bezoekLocatie.bezoekLocatieStraatnaam String De straat van het binnenlandse adres
bezoekLocatie.bezoekLocatieHuisnummer Integer Het huisnummer van het adres
bezoekLocatie.bezoekLocatieHuisletter String De huisletter van het binnenlandse adres die die door de gemeente is toegekend aan het huisnummer
bezoekLocatie.bezoekLocatieHuisnummerToevoeging String Een toevoeging van het huisnummer van het binnenlandse adres
bezoekLocatie.bezoekLocatiePostcode String De postcode van het binnenlandse adres, waarbij minimaal de vier cijfers bekend zijn
bezoekLocatie.bezoekLocatiePlaats String De plaatsaanduiding van het binnenlandse adres
bezoekLocatie.bezoekLocatieStraatHuisnummerBuitenland String Het straat/huisnummer is een combinatie van de straat en het huisnummer van het buitenlandse adres
bezoekLocatie.bezoekLocatiePostcodePlaatsBuitenland String De postcode/woonplaats is de combinatie van een eventuele postcode en woonplaats van het buitenlandse adres
bezoekLocatie.bezoekLocatieRegioBuitenland String Regio is een deel van het land (streek, provincie, etc.) van het buitenlandse adres
bezoekLocatie.bezoekLocatieLandBuitenland String De naam van het land waar het adres zich bevindt
bezoekGeopunt Point
bezoekHeeftNummeraanduiding Object (relatie) Met welk adres heeft de locatie een relatie.
bezoekHeeftNummeraanduiding.identificatie String (relatie) Met welk adres heeft de locatie een relatie.
bezoekHeeftNummeraanduiding.volgnummer Integer (relatie) Met welk adres heeft de locatie een relatie.
bezoekHeeftVerblijfsobject Object (relatie) Met welke verblijfsobject heeft de locatie een relatie.
bezoekHeeftVerblijfsobject.identificatie String (relatie) Met welke verblijfsobject heeft de locatie een relatie.
bezoekHeeftVerblijfsobject.volgnummer Integer (relatie) Met welke verblijfsobject heeft de locatie een relatie.
bezoekHeeftLigplaats Object (relatie) Met welke ligplaats heeft de locatie een relatie.
bezoekHeeftLigplaats.identificatie String (relatie) Met welke ligplaats heeft de locatie een relatie.
bezoekHeeftLigplaats.volgnummer Integer (relatie) Met welke ligplaats heeft de locatie een relatie.
bezoekHeeftStandplaats Object (relatie) Met welke standplaats heeft de locatie een relatie.
bezoekHeeftStandplaats.identificatie String (relatie) Met welke standplaats heeft de locatie een relatie.
bezoekHeeftStandplaats.volgnummer Integer (relatie) Met welke standplaats heeft de locatie een relatie.
postLocatie Object De locatiegegevens van de postLocatie
postLocatie.postLocatieAfgeschermd String Geeft aan of het adres afgeschermd is of niet.
postLocatie.postLocatieToevoegingAdres String Vrije tekst om een Locatie nader te kunnen duiden. Bijvoorbeeld om bedrijfsverzamelgebouwen met meerdere vestigingen
postLocatie.postLocatieVolledigAdres String Samengesteld adres dat wordt afgeleid van de overige adresgegevens.
postLocatie.postLocatieStraatnaam String De straat van het binnenlandse adres
postLocatie.postLocatieHuisnummer Integer Het huisnummer van het adres
postLocatie.postLocatieHuisletter String De huisletter van het binnenlandse adres die die door de gemeente is toegekend aan het huisnummer
postLocatie.postLocatieHuisnummerToevoeging String Een toevoeging van het huisnummer van het binnenlandse adres
postLocatie.postLocatiePostbusnummer Integer Het nummer van de postbus behorende bij het binnenlandse adres
postLocatie.postLocatiePostcode String De postcode van het binnenlandse adres, waarbij minimaal de vier cijfers bekend zijn
postLocatie.postLocatiePlaats String De plaatsaanduiding van het binnenlandse adres
postLocatie.postLocatieStraatHuisnummerBuitenland String Het straat/huisnummer is een combinatie van de straat en het huisnummer van het buitenlandse adres
postLocatie.postLocatiePostcodePlaatsBuitenland String De postcode/woonplaats is de combinatie van een eventuele postcode en woonplaats van het buitenlandse adres
postLocatie.postLocatieRegioBuitenland String Regio is een deel van het land (streek, provincie, etc.) van het buitenlandse adres
postLocatie.postLocatieLandBuitenland String De naam van het land waar het adres zich bevindt
postGeopunt Point
postHeeftNummeraanduiding Object (relatie) Met welk adres heeft de locatie een relatie.
postHeeftNummeraanduiding.identificatie String (relatie) Met welk adres heeft de locatie een relatie.
postHeeftNummeraanduiding.volgnummer Integer (relatie) Met welk adres heeft de locatie een relatie.
postHeeftVerblijfsobject Object (relatie) Met welke verblijfsobject heeft de locatie een relatie.
postHeeftVerblijfsobject.identificatie String (relatie) Met welke verblijfsobject heeft de locatie een relatie.
postHeeftVerblijfsobject.volgnummer Integer (relatie) Met welke verblijfsobject heeft de locatie een relatie.
postHeeftLigplaats Object (relatie) Met welke ligplaats heeft de locatie een relatie.
postHeeftLigplaats.identificatie String (relatie) Met welke ligplaats heeft de locatie een relatie.
postHeeftLigplaats.volgnummer Integer (relatie) Met welke ligplaats heeft de locatie een relatie.
postHeeftStandplaats Object (relatie) Met welke standplaats heeft de locatie een relatie.
postHeeftStandplaats.identificatie String (relatie) Met welke standplaats heeft de locatie een relatie.
postHeeftStandplaats.volgnummer Integer (relatie) Met welke standplaats heeft de locatie een relatie.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
activiteitOmschrijving FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
activiteitOmschrijving[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
activiteitOmschrijving[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
activiteitOmschrijving[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
activiteitOmschrijving[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
activiteitOmschrijving[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
activiteiten.isHoofdactiviteit FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
activiteiten.isHoofdactiviteit[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
activiteiten.isHoofdactiviteit[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
activiteiten.isHoofdactiviteit[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
activiteiten.isHoofdactiviteit[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
activiteiten.isHoofdactiviteit[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
activiteiten.omschrijving FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
activiteiten.omschrijving[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
activiteiten.omschrijving[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
activiteiten.omschrijving[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
activiteiten.omschrijving[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
activiteiten.omschrijving[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
activiteiten.sbiCode FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
activiteiten.sbiCode[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
activiteiten.sbiCode[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
activiteiten.sbiCode[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
activiteiten.sbiCode[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
activiteiten.sbiCode[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
activiteiten.volgorde FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
activiteiten.volgorde[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
activiteiten.volgorde[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
activiteiten.volgorde[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
activiteiten.volgorde[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
activiteiten.volgorde[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
activiteiten.volgorde[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
activiteiten.volgorde[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bezoekGeopunt FP/MDW, HR/R GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
bezoekHeeftLigplaats.identificatie FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
bezoekHeeftLigplaats.identificatie[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bezoekHeeftLigplaats.identificatie[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bezoekHeeftLigplaats.identificatie[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bezoekHeeftLigplaats.identificatie[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bezoekHeeftLigplaats.identificatie[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bezoekHeeftLigplaats.volgnummer FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bezoekHeeftLigplaats.volgnummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bezoekHeeftLigplaats.volgnummer[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
bezoekHeeftLigplaats.volgnummer[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
bezoekHeeftLigplaats.volgnummer[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
bezoekHeeftLigplaats.volgnummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bezoekHeeftLigplaats.volgnummer[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bezoekHeeftLigplaats.volgnummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bezoekHeeftNummeraanduiding.identificatie FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
bezoekHeeftNummeraanduiding.identificatie[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bezoekHeeftNummeraanduiding.identificatie[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bezoekHeeftNummeraanduiding.identificatie[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bezoekHeeftNummeraanduiding.identificatie[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bezoekHeeftNummeraanduiding.identificatie[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bezoekHeeftNummeraanduiding.volgnummer FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bezoekHeeftNummeraanduiding.volgnummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bezoekHeeftNummeraanduiding.volgnummer[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
bezoekHeeftNummeraanduiding.volgnummer[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
bezoekHeeftNummeraanduiding.volgnummer[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
bezoekHeeftNummeraanduiding.volgnummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bezoekHeeftNummeraanduiding.volgnummer[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bezoekHeeftNummeraanduiding.volgnummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bezoekHeeftStandplaats.identificatie FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
bezoekHeeftStandplaats.identificatie[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bezoekHeeftStandplaats.identificatie[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bezoekHeeftStandplaats.identificatie[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bezoekHeeftStandplaats.identificatie[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bezoekHeeftStandplaats.identificatie[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bezoekHeeftStandplaats.volgnummer FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bezoekHeeftStandplaats.volgnummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bezoekHeeftStandplaats.volgnummer[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
bezoekHeeftStandplaats.volgnummer[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
bezoekHeeftStandplaats.volgnummer[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
bezoekHeeftStandplaats.volgnummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bezoekHeeftStandplaats.volgnummer[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bezoekHeeftStandplaats.volgnummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bezoekHeeftVerblijfsobject.identificatie FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
bezoekHeeftVerblijfsobject.identificatie[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bezoekHeeftVerblijfsobject.identificatie[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bezoekHeeftVerblijfsobject.identificatie[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bezoekHeeftVerblijfsobject.identificatie[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bezoekHeeftVerblijfsobject.identificatie[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bezoekHeeftVerblijfsobject.volgnummer FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bezoekHeeftVerblijfsobject.volgnummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bezoekHeeftVerblijfsobject.volgnummer[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
bezoekHeeftVerblijfsobject.volgnummer[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
bezoekHeeftVerblijfsobject.volgnummer[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
bezoekHeeftVerblijfsobject.volgnummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bezoekHeeftVerblijfsobject.volgnummer[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bezoekHeeftVerblijfsobject.volgnummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
communicatie.nummer FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
communicatie.nummer[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
communicatie.nummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
communicatie.nummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
communicatie.nummer[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
communicatie.nummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
communicatie.soort FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
communicatie.soort[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
communicatie.soort[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
communicatie.soort[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
communicatie.soort[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
communicatie.soort[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
communicatie.toegangscode FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
communicatie.toegangscode[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
communicatie.toegangscode[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
communicatie.toegangscode[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
communicatie.toegangscode[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
communicatie.toegangscode[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAanvang FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumAanvang[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAanvang[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumAanvang[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumAanvang[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumAanvang[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAanvang[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumAanvang[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumActueelTot FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumActueelTot[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumActueelTot[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumActueelTot[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumActueelTot[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumActueelTot[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumActueelTot[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumActueelTot[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumAfgesloten FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumAfgesloten[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAfgesloten[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumAfgesloten[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumAfgesloten[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumAfgesloten[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAfgesloten[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumAfgesloten[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumEinde FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumEinde[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumEinde[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumEinde[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumEinde[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumEinde[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumEinde[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumEinde[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumSamenvoeging FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumSamenvoeging[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumSamenvoeging[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumSamenvoeging[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumSamenvoeging[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumSamenvoeging[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumSamenvoeging[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumSamenvoeging[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumVoortzetting FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumVoortzetting[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumVoortzetting[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
datumVoortzetting[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
datumVoortzetting[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumVoortzetting[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumVoortzetting[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumVoortzetting[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
deeltijdWerkzamePersonen FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
deeltijdWerkzamePersonen[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
deeltijdWerkzamePersonen[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
deeltijdWerkzamePersonen[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
deeltijdWerkzamePersonen[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
deeltijdWerkzamePersonen[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
deeltijdWerkzamePersonen[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
deeltijdWerkzamePersonen[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
domeinnamen.domeinnaam FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
domeinnamen.domeinnaam[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
domeinnamen.domeinnaam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
domeinnamen.domeinnaam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
domeinnamen.domeinnaam[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
domeinnamen.domeinnaam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eersteHandelsnaam FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
eersteHandelsnaam[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eersteHandelsnaam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eersteHandelsnaam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eersteHandelsnaam[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eersteHandelsnaam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
emailAdressen.emailAdres FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
emailAdressen.emailAdres[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
emailAdressen.emailAdres[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
emailAdressen.emailAdres[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
emailAdressen.emailAdres[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
emailAdressen.emailAdres[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
exporteert FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
exporteert[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
exporteert[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
exporteert[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
exporteert[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
exporteert[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
handelsnamen.datumAanvang FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
handelsnamen.datumAanvang[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
handelsnamen.datumAanvang[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
handelsnamen.datumAanvang[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
handelsnamen.datumAanvang[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
handelsnamen.datumAanvang[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
handelsnamen.datumAanvang[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
handelsnamen.datumAanvang[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
handelsnamen.datumEinde FP/MDW, HR/R yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
handelsnamen.datumEinde[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
handelsnamen.datumEinde[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
handelsnamen.datumEinde[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
handelsnamen.datumEinde[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
handelsnamen.datumEinde[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
handelsnamen.datumEinde[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
handelsnamen.datumEinde[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
handelsnamen.handelsnaam FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
handelsnamen.handelsnaam[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
handelsnamen.handelsnaam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
handelsnamen.handelsnaam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
handelsnamen.handelsnaam[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
handelsnamen.handelsnaam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
handelsnamen.volgorde FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
handelsnamen.volgorde[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
handelsnamen.volgorde[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
handelsnamen.volgorde[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
handelsnamen.volgorde[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
handelsnamen.volgorde[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
handelsnamen.volgorde[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
handelsnamen.volgorde[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoofdVestiging FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
hoofdVestiging[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
hoofdVestiging[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoofdVestiging[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoofdVestiging[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
hoofdVestiging[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
importeert FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
importeert[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
importeert[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
importeert[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
importeert[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
importeert[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isCommercieleVestiging FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
isCommercieleVestiging[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
isCommercieleVestiging[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isCommercieleVestiging[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isCommercieleVestiging[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
isCommercieleVestiging[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isSamengevoegdMetVestigingen FP/MDW, HR/R value1,value2 Test op exacte waarde (==)
isSamengevoegdMetVestigingen[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isSamengevoegdMetVestigingen[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isSamengevoegdMetVestigingen[contains] FP/MDW, HR/R Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
isSamengevoegdMetVestigingen[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ookGenoemd FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
ookGenoemd[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ookGenoemd[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ookGenoemd[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ookGenoemd[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ookGenoemd[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postGeopunt FP/MDW, HR/R GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
postHeeftLigplaats.identificatie FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
postHeeftLigplaats.identificatie[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postHeeftLigplaats.identificatie[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postHeeftLigplaats.identificatie[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postHeeftLigplaats.identificatie[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postHeeftLigplaats.identificatie[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postHeeftLigplaats.volgnummer FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
postHeeftLigplaats.volgnummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postHeeftLigplaats.volgnummer[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
postHeeftLigplaats.volgnummer[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
postHeeftLigplaats.volgnummer[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
postHeeftLigplaats.volgnummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postHeeftLigplaats.volgnummer[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
postHeeftLigplaats.volgnummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postHeeftNummeraanduiding.identificatie FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
postHeeftNummeraanduiding.identificatie[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postHeeftNummeraanduiding.identificatie[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postHeeftNummeraanduiding.identificatie[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postHeeftNummeraanduiding.identificatie[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postHeeftNummeraanduiding.identificatie[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postHeeftNummeraanduiding.volgnummer FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
postHeeftNummeraanduiding.volgnummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postHeeftNummeraanduiding.volgnummer[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
postHeeftNummeraanduiding.volgnummer[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
postHeeftNummeraanduiding.volgnummer[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
postHeeftNummeraanduiding.volgnummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postHeeftNummeraanduiding.volgnummer[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
postHeeftNummeraanduiding.volgnummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postHeeftStandplaats.identificatie FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
postHeeftStandplaats.identificatie[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postHeeftStandplaats.identificatie[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postHeeftStandplaats.identificatie[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postHeeftStandplaats.identificatie[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postHeeftStandplaats.identificatie[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postHeeftStandplaats.volgnummer FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
postHeeftStandplaats.volgnummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postHeeftStandplaats.volgnummer[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
postHeeftStandplaats.volgnummer[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
postHeeftStandplaats.volgnummer[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
postHeeftStandplaats.volgnummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postHeeftStandplaats.volgnummer[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
postHeeftStandplaats.volgnummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postHeeftVerblijfsobject.identificatie FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
postHeeftVerblijfsobject.identificatie[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postHeeftVerblijfsobject.identificatie[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postHeeftVerblijfsobject.identificatie[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postHeeftVerblijfsobject.identificatie[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postHeeftVerblijfsobject.identificatie[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postHeeftVerblijfsobject.volgnummer FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
postHeeftVerblijfsobject.volgnummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postHeeftVerblijfsobject.volgnummer[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
postHeeftVerblijfsobject.volgnummer[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
postHeeftVerblijfsobject.volgnummer[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
postHeeftVerblijfsobject.volgnummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postHeeftVerblijfsobject.volgnummer[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
postHeeftVerblijfsobject.volgnummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
totaalWerkzamePersonen FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
totaalWerkzamePersonen[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
totaalWerkzamePersonen[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
totaalWerkzamePersonen[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
totaalWerkzamePersonen[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
totaalWerkzamePersonen[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaalWerkzamePersonen[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
totaalWerkzamePersonen[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verkorteNaam FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
verkorteNaam[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verkorteNaam[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verkorteNaam[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verkorteNaam[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verkorteNaam[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vestigingsnummer FP/MDW, HR/R Tekst Test op exacte waarde (==)
vestigingsnummer[isempty] FP/MDW, HR/R true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vestigingsnummer[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vestigingsnummer[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vestigingsnummer[like] FP/MDW, HR/R Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vestigingsnummer[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
voltijdWerkzamePersonen FP/MDW, HR/R Geheel getal Test op exacte waarde (==)
voltijdWerkzamePersonen[isnull] FP/MDW, HR/R true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
voltijdWerkzamePersonen[lt] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan (<).
voltijdWerkzamePersonen[gt] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan (>).
voltijdWerkzamePersonen[gte] FP/MDW, HR/R None Test op groter dan of gelijk (>=).
voltijdWerkzamePersonen[in] FP/MDW, HR/R Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
voltijdWerkzamePersonen[lte] FP/MDW, HR/R None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
voltijdWerkzamePersonen[not] FP/MDW, HR/R None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
bezoekHeeftLigplaats bag:ligplaatsen
bezoekHeeftNummeraanduiding bag:nummeraanduidingen
bezoekHeeftStandplaats bag:standplaatsen
bezoekHeeftVerblijfsobject bag:verblijfsobjecten
isEenUitoefeningVan hr:maatschappelijkeactiviteiten
isSamengevoegdMetVestigingen hr:vestigingen
postHeeftLigplaats bag:ligplaatsen
postHeeftNummeraanduiding bag:nummeraanduidingen
postHeeftStandplaats bag:standplaatsen
postHeeftVerblijfsobject bag:verblijfsobjecten