Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Japanseduizendknoop inspecties

Wanneer een inspecteur tijdens een inspectie Aziatische duizendknoop aantreft, valideert de inspecteur de melding en tekent een inspectievlak. De details van deze inspecties zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van het record
japanseduizendknoopMeldingenId String de vreemde sleutel (foreignkey) voor de relatie met japanseduizendknoop meldingen
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van een buurt
statusKaartlaag String Versimpelde statussen, afgeleid van lastupdatestatus, voor de openbare kaartlaag op data.amsterdam.nl
lastupdateStatus Datetime Laatste status van de melding
lastupdate Datetime Datum en tijdstip van de laatste aanpassing van een inspectie
aantalGroeiplaatsenVijftigm Integer Aantal groeiplaatsen van Aziatische duizendknoop binnen een straal van 50 meter binnen deze groeiplaats
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm Integer Overzicht van groeiplaatsen van Aziatische duizendknoop binnen een straal van 200 meter binnen deze groeiplaats
cyclusSegment String Fase van monitoring van de Japanse duizendknoop
bufferOppervlakte Integer Oppervlakte van de zone van 4 meter rondom een groeiplaats waarin zich potentieel wortels van de Aziatische duizendknoop kunnen bevinden
jdkOppervlakte Integer Oppervlakte van de laatst gemeten omvang van de groeiplaats van de Aziatische duizendknoop
inspectiedatum Date Datum waarop de inspectie heeft plaatsgevonden
vrijgegeven String Groeiplaats succesvol verwijderd en geen hergroei
melding String Locatie van de Aziatische duizendknoop volgens de melder, die geïnspecteerd moet worden
meldingStatus String Weergave van de fase of staat waarin de melding zich nu bevindt, of deze nog geïnspecteerd moet worden en/of al bestreden wordt
stengelsM2 Integer Inschatting van de inspecteur van het aantal vierkante meters stengels binnen het inspectievlak
maxStengelsDoorsnede Integer Maximale stengeldikte van de plant als indicatie van de ouderdom van de plant
soortnaam String Soort Aziatische duizendknoop waargenomen tijdens de inspectie, zijnde Japanse, Sachalinse, Boheemse, bastaardduizendknoop of Afghaanse
percBerm Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in de berm
percBermBrug Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in de berm langs de brug
percBosplantsoen Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in een bosplantsoen
percBraakliggend Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit op het braakliggende deel van een bouwlocatie
percBrughoofd Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in een brughoofd
percDeelsBebouwd Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit vanuit de bouwlocatie in terrein dat deels bebouwd is
percDekzerk Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit vanaf de kade in een dekzerk
percFietsbaan Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat vanuit verharding in de fietsbaan groeit
percFunderingBrug Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in de fundering van een brug
percGevelOfMuur Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit op de gevel of muur van gebouwen
percGeveltuinLosseBakken Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in geveltuinen bij gebouwen (losse bakken)
percGeveltuinVast Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in geveltuinen bij gebouwen (vaste bakken)
percHeesters Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in de heesters
percKruipruimte Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in de kruipruimte van het gebouw
percMetroOfTrambaan Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groei vanuit door een tram of metrobaan heen
percNatuurlijkeOever Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit aan een natuurlijke oever
percOverigGroen Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in ander groen
percOverigKade Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in de kade (overig)
percOverig Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in andere delen van de openbare ruimte (niet eerder genoemd)
percOverigVerharding Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in de overige verharding (niet eerder benoemd)
percParkeerplaats Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in een parkeerplaats
percRijbaanAsfalt Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in het asfalt van een rijbaan
percRijbaanElementenverharding Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in de elementenverharding van een rijbaan
percSchuurSteen Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat in de stenen van de schuur van een gebouw groeit
percSpeeltuin Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in het verharde deel van een speeltuin
percTaludOnverhardDivers Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit op diverse onverharde taluds
percTaludOnverhardBrug Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit op het onverharde talud van de brug
percTaludVerhard Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit op een verharde helling
percTaludVerhardBvBasalt Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in het verharde talud (basalt) van een kader groeit
percTreinspoor Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in en om het treinspoor
percTrottoir Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit door het trottoir
percTuinBereikbaar Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in de bereikbare tuin vanaf de openbare weg
percTuinOnbereikbaar Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in de onbereikbare tuin vanaf de openbare weg
percVastePlanten Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit tussen de vaste planten
percVerhardWandelpad Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit op een verhard wandelpad
percVolkstuin Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in de volkstuinen
percWerkInUitvoering Integer Percentage Aziatische duizendknoop dat groeit in het deel van de bouwlocatie waar er gewerkt wordt
geometrie Multipolygon Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat een of meerdere vlakken

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalGroeiplaatsenVijftigm Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalGroeiplaatsenVijftigm[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalGroeiplaatsenVijftigm[lt] None Test op kleiner dan (<).
aantalGroeiplaatsenVijftigm[gt] None Test op groter dan (>).
aantalGroeiplaatsenVijftigm[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalGroeiplaatsenVijftigm[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalGroeiplaatsenVijftigm[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalGroeiplaatsenVijftigm[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm[lt] None Test op kleiner dan (<).
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm[gt] None Test op groter dan (>).
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bufferOppervlakte Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bufferOppervlakte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bufferOppervlakte[lt] None Test op kleiner dan (<).
bufferOppervlakte[gt] None Test op groter dan (>).
bufferOppervlakte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bufferOppervlakte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bufferOppervlakte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bufferOppervlakte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cyclusSegment Tekst Test op exacte waarde (==)
cyclusSegment[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
cyclusSegment[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cyclusSegment[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cyclusSegment[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
cyclusSegment[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometrie GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inspectiedatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
inspectiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inspectiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
inspectiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
inspectiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
inspectiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inspectiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
inspectiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
japanseduizendknoopMeldingenId Tekst Test op exacte waarde (==)
japanseduizendknoopMeldingenId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
japanseduizendknoopMeldingenId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
japanseduizendknoopMeldingenId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
japanseduizendknoopMeldingenId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
japanseduizendknoopMeldingenId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jdkOppervlakte Geheel getal Test op exacte waarde (==)
jdkOppervlakte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jdkOppervlakte[lt] None Test op kleiner dan (<).
jdkOppervlakte[gt] None Test op groter dan (>).
jdkOppervlakte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
jdkOppervlakte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jdkOppervlakte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jdkOppervlakte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
lastupdate yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
lastupdate[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
lastupdate[lt] None Test op kleiner dan (<).
lastupdate[gt] None Test op groter dan (>).
lastupdate[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
lastupdate[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lastupdate[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lastupdate[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
lastupdateStatus yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
lastupdateStatus[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
lastupdateStatus[lt] None Test op kleiner dan (<).
lastupdateStatus[gt] None Test op groter dan (>).
lastupdateStatus[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
lastupdateStatus[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lastupdateStatus[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lastupdateStatus[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
maxStengelsDoorsnede Geheel getal Test op exacte waarde (==)
maxStengelsDoorsnede[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
maxStengelsDoorsnede[lt] None Test op kleiner dan (<).
maxStengelsDoorsnede[gt] None Test op groter dan (>).
maxStengelsDoorsnede[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
maxStengelsDoorsnede[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
maxStengelsDoorsnede[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
maxStengelsDoorsnede[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
melding Tekst Test op exacte waarde (==)
melding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
melding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
melding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
melding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
melding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
meldingStatus Tekst Test op exacte waarde (==)
meldingStatus[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
meldingStatus[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
meldingStatus[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
meldingStatus[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
meldingStatus[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percBerm Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percBerm[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percBerm[lt] None Test op kleiner dan (<).
percBerm[gt] None Test op groter dan (>).
percBerm[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percBerm[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percBerm[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percBerm[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percBermBrug Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percBermBrug[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percBermBrug[lt] None Test op kleiner dan (<).
percBermBrug[gt] None Test op groter dan (>).
percBermBrug[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percBermBrug[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percBermBrug[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percBermBrug[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percBosplantsoen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percBosplantsoen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percBosplantsoen[lt] None Test op kleiner dan (<).
percBosplantsoen[gt] None Test op groter dan (>).
percBosplantsoen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percBosplantsoen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percBosplantsoen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percBosplantsoen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percBraakliggend Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percBraakliggend[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percBraakliggend[lt] None Test op kleiner dan (<).
percBraakliggend[gt] None Test op groter dan (>).
percBraakliggend[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percBraakliggend[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percBraakliggend[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percBraakliggend[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percBrughoofd Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percBrughoofd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percBrughoofd[lt] None Test op kleiner dan (<).
percBrughoofd[gt] None Test op groter dan (>).
percBrughoofd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percBrughoofd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percBrughoofd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percBrughoofd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percDeelsBebouwd Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percDeelsBebouwd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percDeelsBebouwd[lt] None Test op kleiner dan (<).
percDeelsBebouwd[gt] None Test op groter dan (>).
percDeelsBebouwd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percDeelsBebouwd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percDeelsBebouwd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percDeelsBebouwd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percDekzerk Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percDekzerk[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percDekzerk[lt] None Test op kleiner dan (<).
percDekzerk[gt] None Test op groter dan (>).
percDekzerk[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percDekzerk[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percDekzerk[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percDekzerk[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percFietsbaan Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percFietsbaan[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percFietsbaan[lt] None Test op kleiner dan (<).
percFietsbaan[gt] None Test op groter dan (>).
percFietsbaan[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percFietsbaan[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percFietsbaan[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percFietsbaan[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percFunderingBrug Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percFunderingBrug[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percFunderingBrug[lt] None Test op kleiner dan (<).
percFunderingBrug[gt] None Test op groter dan (>).
percFunderingBrug[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percFunderingBrug[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percFunderingBrug[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percFunderingBrug[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percGevelOfMuur Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percGevelOfMuur[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percGevelOfMuur[lt] None Test op kleiner dan (<).
percGevelOfMuur[gt] None Test op groter dan (>).
percGevelOfMuur[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percGevelOfMuur[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percGevelOfMuur[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percGevelOfMuur[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percGeveltuinLosseBakken Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percGeveltuinLosseBakken[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percGeveltuinLosseBakken[lt] None Test op kleiner dan (<).
percGeveltuinLosseBakken[gt] None Test op groter dan (>).
percGeveltuinLosseBakken[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percGeveltuinLosseBakken[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percGeveltuinLosseBakken[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percGeveltuinLosseBakken[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percGeveltuinVast Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percGeveltuinVast[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percGeveltuinVast[lt] None Test op kleiner dan (<).
percGeveltuinVast[gt] None Test op groter dan (>).
percGeveltuinVast[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percGeveltuinVast[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percGeveltuinVast[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percGeveltuinVast[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percHeesters Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percHeesters[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percHeesters[lt] None Test op kleiner dan (<).
percHeesters[gt] None Test op groter dan (>).
percHeesters[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percHeesters[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percHeesters[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percHeesters[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percKruipruimte Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percKruipruimte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percKruipruimte[lt] None Test op kleiner dan (<).
percKruipruimte[gt] None Test op groter dan (>).
percKruipruimte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percKruipruimte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percKruipruimte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percKruipruimte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percMetroOfTrambaan Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percMetroOfTrambaan[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percMetroOfTrambaan[lt] None Test op kleiner dan (<).
percMetroOfTrambaan[gt] None Test op groter dan (>).
percMetroOfTrambaan[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percMetroOfTrambaan[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percMetroOfTrambaan[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percMetroOfTrambaan[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percNatuurlijkeOever Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percNatuurlijkeOever[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percNatuurlijkeOever[lt] None Test op kleiner dan (<).
percNatuurlijkeOever[gt] None Test op groter dan (>).
percNatuurlijkeOever[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percNatuurlijkeOever[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percNatuurlijkeOever[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percNatuurlijkeOever[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percOverig Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percOverig[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percOverig[lt] None Test op kleiner dan (<).
percOverig[gt] None Test op groter dan (>).
percOverig[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percOverig[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percOverig[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percOverig[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percOverigGroen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percOverigGroen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percOverigGroen[lt] None Test op kleiner dan (<).
percOverigGroen[gt] None Test op groter dan (>).
percOverigGroen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percOverigGroen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percOverigGroen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percOverigGroen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percOverigKade Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percOverigKade[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percOverigKade[lt] None Test op kleiner dan (<).
percOverigKade[gt] None Test op groter dan (>).
percOverigKade[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percOverigKade[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percOverigKade[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percOverigKade[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percOverigVerharding Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percOverigVerharding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percOverigVerharding[lt] None Test op kleiner dan (<).
percOverigVerharding[gt] None Test op groter dan (>).
percOverigVerharding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percOverigVerharding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percOverigVerharding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percOverigVerharding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percParkeerplaats Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percParkeerplaats[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percParkeerplaats[lt] None Test op kleiner dan (<).
percParkeerplaats[gt] None Test op groter dan (>).
percParkeerplaats[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percParkeerplaats[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percParkeerplaats[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percParkeerplaats[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percRijbaanAsfalt Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percRijbaanAsfalt[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percRijbaanAsfalt[lt] None Test op kleiner dan (<).
percRijbaanAsfalt[gt] None Test op groter dan (>).
percRijbaanAsfalt[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percRijbaanAsfalt[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percRijbaanAsfalt[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percRijbaanAsfalt[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percRijbaanElementenverharding Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percRijbaanElementenverharding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percRijbaanElementenverharding[lt] None Test op kleiner dan (<).
percRijbaanElementenverharding[gt] None Test op groter dan (>).
percRijbaanElementenverharding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percRijbaanElementenverharding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percRijbaanElementenverharding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percRijbaanElementenverharding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percSchuurSteen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percSchuurSteen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percSchuurSteen[lt] None Test op kleiner dan (<).
percSchuurSteen[gt] None Test op groter dan (>).
percSchuurSteen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percSchuurSteen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percSchuurSteen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percSchuurSteen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percSpeeltuin Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percSpeeltuin[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percSpeeltuin[lt] None Test op kleiner dan (<).
percSpeeltuin[gt] None Test op groter dan (>).
percSpeeltuin[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percSpeeltuin[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percSpeeltuin[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percSpeeltuin[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percTaludOnverhardBrug Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percTaludOnverhardBrug[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percTaludOnverhardBrug[lt] None Test op kleiner dan (<).
percTaludOnverhardBrug[gt] None Test op groter dan (>).
percTaludOnverhardBrug[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percTaludOnverhardBrug[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percTaludOnverhardBrug[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percTaludOnverhardBrug[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percTaludOnverhardDivers Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percTaludOnverhardDivers[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percTaludOnverhardDivers[lt] None Test op kleiner dan (<).
percTaludOnverhardDivers[gt] None Test op groter dan (>).
percTaludOnverhardDivers[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percTaludOnverhardDivers[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percTaludOnverhardDivers[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percTaludOnverhardDivers[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percTaludVerhard Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percTaludVerhard[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percTaludVerhard[lt] None Test op kleiner dan (<).
percTaludVerhard[gt] None Test op groter dan (>).
percTaludVerhard[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percTaludVerhard[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percTaludVerhard[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percTaludVerhard[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percTaludVerhardBvBasalt Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percTaludVerhardBvBasalt[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percTaludVerhardBvBasalt[lt] None Test op kleiner dan (<).
percTaludVerhardBvBasalt[gt] None Test op groter dan (>).
percTaludVerhardBvBasalt[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percTaludVerhardBvBasalt[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percTaludVerhardBvBasalt[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percTaludVerhardBvBasalt[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percTreinspoor Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percTreinspoor[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percTreinspoor[lt] None Test op kleiner dan (<).
percTreinspoor[gt] None Test op groter dan (>).
percTreinspoor[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percTreinspoor[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percTreinspoor[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percTreinspoor[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percTrottoir Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percTrottoir[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percTrottoir[lt] None Test op kleiner dan (<).
percTrottoir[gt] None Test op groter dan (>).
percTrottoir[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percTrottoir[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percTrottoir[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percTrottoir[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percTuinBereikbaar Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percTuinBereikbaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percTuinBereikbaar[lt] None Test op kleiner dan (<).
percTuinBereikbaar[gt] None Test op groter dan (>).
percTuinBereikbaar[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percTuinBereikbaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percTuinBereikbaar[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percTuinBereikbaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percTuinOnbereikbaar Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percTuinOnbereikbaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percTuinOnbereikbaar[lt] None Test op kleiner dan (<).
percTuinOnbereikbaar[gt] None Test op groter dan (>).
percTuinOnbereikbaar[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percTuinOnbereikbaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percTuinOnbereikbaar[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percTuinOnbereikbaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percVastePlanten Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percVastePlanten[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percVastePlanten[lt] None Test op kleiner dan (<).
percVastePlanten[gt] None Test op groter dan (>).
percVastePlanten[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percVastePlanten[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percVastePlanten[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percVastePlanten[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percVerhardWandelpad Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percVerhardWandelpad[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percVerhardWandelpad[lt] None Test op kleiner dan (<).
percVerhardWandelpad[gt] None Test op groter dan (>).
percVerhardWandelpad[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percVerhardWandelpad[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percVerhardWandelpad[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percVerhardWandelpad[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percVolkstuin Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percVolkstuin[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percVolkstuin[lt] None Test op kleiner dan (<).
percVolkstuin[gt] None Test op groter dan (>).
percVolkstuin[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percVolkstuin[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percVolkstuin[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percVolkstuin[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percWerkInUitvoering Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percWerkInUitvoering[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percWerkInUitvoering[lt] None Test op kleiner dan (<).
percWerkInUitvoering[gt] None Test op groter dan (>).
percWerkInUitvoering[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percWerkInUitvoering[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percWerkInUitvoering[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percWerkInUitvoering[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statusKaartlaag Tekst Test op exacte waarde (==)
statusKaartlaag[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
statusKaartlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statusKaartlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusKaartlaag[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
statusKaartlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stengelsM2 Geheel getal Test op exacte waarde (==)
stengelsM2[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stengelsM2[lt] None Test op kleiner dan (<).
stengelsM2[gt] None Test op groter dan (>).
stengelsM2[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
stengelsM2[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stengelsM2[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
stengelsM2[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijgegeven Tekst Test op exacte waarde (==)
vrijgegeven[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vrijgegeven[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijgegeven[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijgegeven[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vrijgegeven[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
gbdBuurt gebieden:buurten

Japanseduizendknoop meldingen

Punt-locatie waar de Aziatische duizendknoop is waargenomen door een inwoner, inspecteur gemeente Amsterdam of overige personen. Een melding kan binnenkomen via meldingen.amsterdam.nl of via een zaaksysteem van gemeente Amsterdam. Om vast te stellen of daadwerkelijk sprake is van de Aziatische duizendknoop valideert een inspecteur van de gemeente de melding.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van het record
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van een buurt
lastupdate Datetime Datum en tijdstip van de laatste aanpassing van een inspectie
ecologischeHoofdstructuur String De ecologische hoofdstructuur van de Aziatische duizendknoop
statusMelding String De status van een melding
sigNummerMelding String meldingsnr van een melding binnengekomen via meldingen.amsterdam.nl
conversieId String conversieId overgenomen uit Geovisia
lastupdateStatus Datetime De laatste status van een melding
datumMelding Date Datum waarop een melding is geregisteerd
geometrie Point Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). Bevat punt-geometrie
statusKaartlaag String Versimpelde statussen, afgeleid van lastupdatestatus, voor de openbare kaartlaag op data.amsterdam.nl

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
conversieId Tekst Test op exacte waarde (==)
conversieId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
conversieId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
conversieId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
conversieId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
conversieId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumMelding yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumMelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumMelding[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumMelding[gt] None Test op groter dan (>).
datumMelding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumMelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumMelding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumMelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ecologischeHoofdstructuur Tekst Test op exacte waarde (==)
ecologischeHoofdstructuur[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ecologischeHoofdstructuur[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ecologischeHoofdstructuur[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ecologischeHoofdstructuur[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ecologischeHoofdstructuur[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometrie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lastupdate yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
lastupdate[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
lastupdate[lt] None Test op kleiner dan (<).
lastupdate[gt] None Test op groter dan (>).
lastupdate[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
lastupdate[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lastupdate[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lastupdate[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
lastupdateStatus yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
lastupdateStatus[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
lastupdateStatus[lt] None Test op kleiner dan (<).
lastupdateStatus[gt] None Test op groter dan (>).
lastupdateStatus[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
lastupdateStatus[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lastupdateStatus[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lastupdateStatus[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
sigNummerMelding Tekst Test op exacte waarde (==)
sigNummerMelding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
sigNummerMelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
sigNummerMelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
sigNummerMelding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
sigNummerMelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statusKaartlaag Tekst Test op exacte waarde (==)
statusKaartlaag[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
statusKaartlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statusKaartlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusKaartlaag[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
statusKaartlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statusMelding Tekst Test op exacte waarde (==)
statusMelding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
statusMelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statusMelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusMelding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
statusMelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
gbdBuurt gebieden:buurten

Eikenprocessierups

De data toont op welke plekken in de stad en wanneer nesten van de eikenprocessierups zijn aangetroffen. Burgers kunnen meldingen maken van de eikenprocessierups met de Signalen-app. Inspecteurs doen dit via het interne systeem van de gemeente. De data wordt dagelijks geüpdatet en is gekoppeld aan het registratiesysteem (gisib) waarin doorlopend mutaties plaatsvinden. Als een nest is verwijderd, dan wordt dat ook aangegeven. Naarmate het overlastseizoen vordert, zullen steeds meer aangetroffen en verwijderde nesten zichtbaar zijn. Aan het begin van het seizoen zijn nog niet alle eikenbomen gecontroleerd. De urgentie wordt bepaald aan de hand van de grootte van het nest, het aantal nesten per boom en het aantal aangetaste bomen.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van het record.
geometrie Point Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punt-geometrie.
boomid String Uniek identificatienummer van een boom
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van een buurt
sigNrmelding String meldingsnr van de melding uit de signalen app
datumMelding Date Datum waarop een melding is geregisteerd
datumBestrijding Date Datum waarop bestrijding heeft plaatsgevonden door uitvoer organisatie
urgentie String De urgentie wordt bepaald aan de hand van de grootte van het nest, het aantal nesten per boom en het aantal aangetaste bomen
status String In hoeverre een melding in behandeling is genomen en/of is afgehandeld
urgentieStatusKaartlaag String combinatie van urgentie en status voor de openbare kaartlaag op data.amsterdam.nl
soortnaam String De naam van de boomsoort
boomhoogteklasseActueel String Lengte van een boom bij de laatste meting
aantalNestenMaatDeken Number Het aantal boomnesten met als maat een deken
aantalNestenMaatTennisbal Number Het aantal nesten met als maat een tennisbal
aantalNestenMaatVoetbal Number Het aantal nesten met als maat een voetbal
aantalNestenVerwijderdMaatDeken Number Het aantal verwijderde nesten met als maat een deken
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal Number Het aantal verwijderde nesten met als maat een tennisbal
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal Number Het aantal verwijderde nesten met als maat een voetbal
aantalDagenOpenBestrijding Number Aantal dagen open bestrijding
aantalDagenOpenInspectie Number Aantal dagen open inspectie
aantalDagenResterendBestrijding Number Aantal dagen resterend bestrijding
aantalDagenResterendInspectie Number Aantal dagen resterend inspectie
aantalEprNesten String Aantal eikenprocessierups nesten (in categorien ingedeeld)
bestrijdingsmethodeEpr String Toegepaste bestrijdingsmethode eikenprocessierups
datumToezicht Date Datum toezicht
geplandeUitvoeringsdatumVoor Date Geplande uitvoeringsdatum voor
inspecterendeOrganisatie String Naam inspecterende organisatie
inspectiedatum Date Inspectiedatum
nestformaat String Formaat van het nest
nesthoogte String Hoogte van het nest
nietBereikbaarMetHoogwerker String Niet bereikbaar voor hoogwerker
nietToegankelijkVoorBestrijding String Niet toegankelijk voor bestrijding
omschrijvingMelding String Omschrijving van een melding
omschrijvingAlgemeen String Algemene omschrijving
opmerkingUitvoerendeOrganisatie String Opmerkingen uitvoerende organisatie
startInspectiedatum Date Start inspectiedatum
uiterlijkeInspectiedatum Date De uiterlijke inspectiedatum
uitvoerendeOrganisatie String Naam uitvoerende organisatie
geldigTot Date De eind­da­tum van de gel­dig­heid van een be­paal­de com­bi­na­tie van ge­ge­vens over een melding
ranking Number deze hulpkolom geeft waarde 1 als een melding de meest actuele status van een boom bevat. Van toepassing bij de kaartlaag waarop alleen de (meest) actuele status per boom wordt getoond. Elk hoger getal toont een oudere status per boom

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalDagenOpenBestrijding FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalDagenOpenBestrijding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalDagenOpenBestrijding[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalDagenOpenBestrijding[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalDagenOpenBestrijding[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalDagenOpenBestrijding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDagenOpenBestrijding[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalDagenOpenBestrijding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalDagenOpenInspectie FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalDagenOpenInspectie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalDagenOpenInspectie[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalDagenOpenInspectie[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalDagenOpenInspectie[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalDagenOpenInspectie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDagenOpenInspectie[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalDagenOpenInspectie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalDagenResterendBestrijding FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalDagenResterendBestrijding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalDagenResterendBestrijding[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalDagenResterendBestrijding[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalDagenResterendBestrijding[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalDagenResterendBestrijding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDagenResterendBestrijding[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalDagenResterendBestrijding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalDagenResterendInspectie FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalDagenResterendInspectie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalDagenResterendInspectie[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalDagenResterendInspectie[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalDagenResterendInspectie[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalDagenResterendInspectie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDagenResterendInspectie[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalDagenResterendInspectie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalEprNesten FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
aantalEprNesten[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aantalEprNesten[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalEprNesten[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalEprNesten[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aantalEprNesten[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenMaatDeken FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenMaatDeken[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenMaatDeken[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenMaatDeken[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenMaatDeken[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenMaatDeken[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenMaatDeken[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenMaatDeken[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenMaatTennisbal FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenMaatTennisbal[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenMaatTennisbal[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenMaatTennisbal[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenMaatTennisbal[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenMaatTennisbal[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenMaatTennisbal[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenMaatTennisbal[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenMaatVoetbal FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenMaatVoetbal[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenMaatVoetbal[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenMaatVoetbal[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenMaatVoetbal[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenMaatVoetbal[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenMaatVoetbal[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenMaatVoetbal[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bestrijdingsmethodeEpr FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bestrijdingsmethodeEpr[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bestrijdingsmethodeEpr[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bestrijdingsmethodeEpr[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bestrijdingsmethodeEpr[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bestrijdingsmethodeEpr[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomhoogteklasseActueel Tekst Test op exacte waarde (==)
boomhoogteklasseActueel[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomhoogteklasseActueel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomhoogteklasseActueel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomhoogteklasseActueel[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomhoogteklasseActueel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomid Tekst Test op exacte waarde (==)
boomid[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomid[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumBestrijding yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumBestrijding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumBestrijding[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumBestrijding[gt] None Test op groter dan (>).
datumBestrijding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumBestrijding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumBestrijding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumBestrijding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumMelding yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumMelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumMelding[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumMelding[gt] None Test op groter dan (>).
datumMelding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumMelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumMelding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumMelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumToezicht FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumToezicht[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumToezicht[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumToezicht[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
datumToezicht[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumToezicht[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumToezicht[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumToezicht[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldigTot FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
geldigTot[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geldigTot[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
geldigTot[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
geldigTot[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
geldigTot[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldigTot[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geldigTot[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geplandeUitvoeringsdatumVoor FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
geplandeUitvoeringsdatumVoor[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inspecterendeOrganisatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
inspecterendeOrganisatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
inspecterendeOrganisatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inspecterendeOrganisatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
inspecterendeOrganisatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
inspecterendeOrganisatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inspectiedatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
inspectiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inspectiedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
inspectiedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
inspectiedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
inspectiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inspectiedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
inspectiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nestformaat FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
nestformaat[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nestformaat[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nestformaat[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nestformaat[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nestformaat[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nesthoogte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
nesthoogte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nesthoogte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nesthoogte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nesthoogte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nesthoogte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nietBereikbaarMetHoogwerker FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
nietBereikbaarMetHoogwerker[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nietBereikbaarMetHoogwerker[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nietBereikbaarMetHoogwerker[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nietBereikbaarMetHoogwerker[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nietBereikbaarMetHoogwerker[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nietToegankelijkVoorBestrijding FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
nietToegankelijkVoorBestrijding[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nietToegankelijkVoorBestrijding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nietToegankelijkVoorBestrijding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nietToegankelijkVoorBestrijding[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nietToegankelijkVoorBestrijding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omschrijvingAlgemeen FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
omschrijvingAlgemeen[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omschrijvingAlgemeen[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omschrijvingAlgemeen[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omschrijvingAlgemeen[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
omschrijvingAlgemeen[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omschrijvingMelding FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
omschrijvingMelding[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omschrijvingMelding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omschrijvingMelding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omschrijvingMelding[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
omschrijvingMelding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opmerkingUitvoerendeOrganisatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ranking Getal Test op exacte waarde (==)
ranking[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ranking[lt] None Test op kleiner dan (<).
ranking[gt] None Test op groter dan (>).
ranking[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ranking[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ranking[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ranking[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
sigNrmelding Tekst Test op exacte waarde (==)
sigNrmelding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
sigNrmelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
sigNrmelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
sigNrmelding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
sigNrmelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startInspectiedatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startInspectiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
startInspectiedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
startInspectiedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
startInspectiedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
startInspectiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startInspectiedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startInspectiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status Tekst Test op exacte waarde (==)
status[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
uiterlijkeInspectiedatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
uiterlijkeInspectiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
uiterlijkeInspectiedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
uiterlijkeInspectiedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
uiterlijkeInspectiedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
uiterlijkeInspectiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
uiterlijkeInspectiedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
uiterlijkeInspectiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
uitvoerendeOrganisatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
uitvoerendeOrganisatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
uitvoerendeOrganisatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
uitvoerendeOrganisatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
uitvoerendeOrganisatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
uitvoerendeOrganisatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
urgentie Tekst Test op exacte waarde (==)
urgentie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
urgentie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
urgentie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
urgentie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
urgentie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
urgentieStatusKaartlaag Tekst Test op exacte waarde (==)
urgentieStatusKaartlaag[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
urgentieStatusKaartlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
urgentieStatusKaartlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
urgentieStatusKaartlaag[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
urgentieStatusKaartlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
gbdBuurt gebieden:buurten