Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

WFS handmatig koppelen

De WFS server kan rechtstreeks vanuit de browser of HTTP-client (curl e.d.) uitgelezen worden. Gebruik de basis URL https://api.data.amsterdam.nl/v1/wfs/{<dataset naam>}/ in een WFS-client.

Voor HTTP-clients voeg je ?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAMES={laagnaam} toe. De parameters ?expand en ?embed (elders beschreven) werken ook.

Exportformats

De volgende exportformats zijn beschikbaar:

Deze worden opgevraagd door zelf een GetFeature aanvraag samen te stellen. Hiervoor zijn de parameters TYPENAMES={laagnaam} en OUTPUTFORMAT={format} nodig. De volledige URL wordt dan:

https://api.data.amsterdam.nl/v1/wfs/{dataset}/?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAMES={laagnaam}&OUTPUTFORMAT={format}.

Bijvoorbeeld:

Tip
In de bovenstaande links is een `COUNT=` parameter opgenomen, die paginering activeert. Door deze parameter weg te laten worden *alle objecten* in een enkele request opgehaald. De server kan voor de meeste datasets dit met een goede performance leveren.

Relaties bij exportformats

De exportformats ondersteunen tevens het embedden/nesten van relaties. Hiervoor is het voldoende om de nesting-parameters te gebruiken bij het export links.

Bijvoorbeeld:

Sommige formats hebben beperkingen. De CSV-export kan alleen complexe relaties verwerken als deze ook platgeslagen kunnen worden. Dit is een beperking van het format zelf.

Geometrie projectie

De exportlink kan uitgebreid worden met de SRSNAME parameter om geometrie velden in de gewenste projectie te ontvangen. Bijvoorbeeld: SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::3857 voor de web-mercator projectie die Google Maps gebruikt. De toegestane projecties zijn:

Projectie Toelichting
urn:ogc:def:crs:EPSG::28992 Nederlandse rijksdriehoekscoördinaten (RD New).
urn:ogc:def:crs:EPSG::4258 ETRS89, Europese projectie.
urn:ogc:def:crs:EPSG::3857 Pseudo-Mercator (vergelijkbaar met Google Maps)
urn:ogc:def:crs:EPSG::4326 WGS 84 longitude-latitude, wereldwijd.

Eenvoudige Filters

Het WFS-protocol biedt een krachtige syntax voor het filteren van data. Gebruik hiervoor REQUEST=GetFeature en het FILTER argument, waarbij de waarde als XML wordt uitgedrukt:

<Filter>
  <PropertyIsEqualTo>
    <ValueReference>ligt_in_stadsdeel/naam</ValueReference>
    <Literal>Centrum</Literal>
  </PropertyIsEqualTo>
</Filter>

Dit wordt dan in de request verwerkt, bijvoorbeeld:

De FILTER parameter vervangt de losse parameters BBOX en RESOURCEID. Als je deze parameters ook gebruikt, moet je deze opnemen in het filter:

<Filter>
  <And>
    <BBOX>
      <gml:Envelope srsName="EPSG:4326">
        <gml:lowerCorner>4.58565 52.03560</gml:lowerCorner>
        <gml:upperCorner>5.31360 52.48769</gml:upperCorner>
      </gml:Envelope>
    </BBOX>
    <PropertyIsEqualTo>
      <ValueReference>status</ValueReference>
      <Literal>1</Literal>
    </PropertyIsEqualTo>
  </And>
</Filter>

De RESOURCEID kan in het filter meermaals voorkomen:

<Filter>
  <ResourceId rid="TYPENAME.123" />
  <ResourceId rid="TYPENAME.4325" />
  <ResourceId rid="OTHERTYPE.567" />
</Filter>

Complexe filters

De WFS Filter Encoding Standaard (FES) ondersteunt veel operatoren. Deze tags worden allemaal ondersteund:

Element SQL equivalent Omschrijving
<PropertyIsEqualTo> {a} == {b} Exacte waarde vergelijken tussen 2 expressies.
<PropertyIsNotEqualTo> {a} != {b} Waarde moet ongelijk zijn.
<PropertyIsLessThan> {a} < {b} Waarde 1 moet kleiner zijn dan waarde 2.
<PropertyIsGreaterThan> {a} > {b} Waarde 1 moet groter zijn dan waarde 2.
<PropertyIsLessThanOrEqualTo> {a} <= {b} Waarde 1 moet kleiner of gelijk zijn dan waarde 2.
<PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> {a} >= {b} Waarde 1 moet groter of gelijk zijn dan waarde 2.
<PropertyIsBetween> {a} BETWEEN {x} AND {y} Vergelijkt tussen <LowerBoundary> en <UpperBoundary>, die beiden een expressie bevatten.
<PropertyIsLike> {a} LIKE {b} Voert een wildcard vergelijking uit.
<PropertyIsNil> {a} IS NULL Waarde moet NULL zijn (xsi:nil="true" in XML).
<PropertyIsNull> n.b. Property mag niet bestaan (momenteel identiek aan <PropertyIsNil> geïmplementeerd).
<BBOX> ST_Intersects({a}, {b}) Geometrie moet in waarde 2 voorkomen. De veldnaam mag weggelaten worden.
<Contains> ST_Contains({a}, {b}) Geometrie 1 bevat geometrie 2 compleet.
<Crosses> ST_Crosses({a}, {b}) Geometrieën lopen door elkaar heen.
<Disjoint> ST_Disjoint({a}, {b}) Geometrieën zijn niet verbonden.
<Equals> ST_Equals({a}, {b}) Geometrieën moeten gelijk zijn.
<Intersects> ST_Intersects({a}, {b}) Geometrieën zitten in dezelfde ruimte.
<Touches> ST_Touches({a}, {b}) Randen van de geometrieën raken elkaar.
<Overlaps> ST_Overlaps({a}, {b}) Geometrie 1 en 2 overlappen elkaar.
<Within> ST_Within({a}, {b}) Geometrie 1 ligt compleet in geometrie 2.
<And> {a} AND {b} De geneste elementen moeten allemaal waar zijn.
<Or> {a} OR {b} Slechts één van de geneste elementen hoeft waar zijn.
<Not> NOT {a} Negatie van het geneste element.
<ResourceId> table.id == {value} Zoekt slechts een enkel element op "typenaam.identifier". Meerdere combineren tot een IN query.
Tip
Bij de operator `` mag het geometrieveld weggelaten worden. Het standaardgeometrieveld wordt dan gebruikt (doorgaans het eerste veld).
Note
Hoewel een aantal geometrie-operatoren dubbelop lijken voor vlakken (zoals ``, `` en ``), worden de onderlinge verschillen met name zichtbaar bij het vergelijken van punten met vlakken.

Als waarde mogen diverse expressies gebruikt worden:

Expressie SQL equivalent Omschrijving
<ValueReference> {veldnaam} Verwijzing naar een veld.
<Literal> waarde Letterlijke waarde, mag ook een GML-object zijn.
<Function> {functienaam}(..) Uitvoer van een functie, zoals abs, sin, strLength.
<Add> {a} + {b} Waarden optellen (WFS 1 expressie).
<Sub> {a} - {b} Waarden aftrekken (WFS 1 expressie).
<Mul> {a} * {b} Waarden ermenigvuldigen (WFS 1 expressie).
<Div> {a} / {b} Waarden delen (WFS 1 expressie).

Dit maakt complexe filters mogelijk, bijvoorbeeld:

<Filter>
  <And>
    <PropertyIsEqualTo>
      <ValueReference>status</ValueReference>
      <Literal>1</Literal>
    </PropertyIsEqualTo>
    <Or>
      <PropertyIsEqualTo>
        <ValueReference>fractie_omschrijving</ValueReference>
        <Literal>Rest</Literal>
      </PropertyIsEqualTo>
      <PropertyIsEqualTo>
        <ValueReference>fractie_omschrijving</ValueReference>
        <Literal>Textiel</Literal>
      </PropertyIsEqualTo>
      <PropertyIsEqualTo>
        <ValueReference>fractie_omschrijving</ValueReference>
        <Literal>Glas</Literal>
      </PropertyIsEqualTo>
      <PropertyIsEqualTo>
        <ValueReference>fractie_omschrijving</ValueReference>
        <Literal>Papier</Literal>
      </PropertyIsEqualTo>
      <PropertyIsEqualTo>
        <ValueReference>fractie_omschrijving</ValueReference>
        <Literal>Gft</Literal>
      </PropertyIsEqualTo>
      <PropertyIsEqualTo>
        <ValueReference>fractie_omschrijving</ValueReference>
        <Literal>Plastic</Literal>
      </PropertyIsEqualTo>
    </Or>
  </And>
</Filter>

Functies

Functies worden uitgevoerd door met de tag <Function name="..">..</Function>. Dit mag op iedere plek als expressie gebruikt worden in plaats van een <ValueReference> of <Literal>.

Binnen in de function worden de parameters tevens als expressie opgegeven: een <ValueReference>, <Literal> of nieuwe <Function>. Als simpel voorbeeld:

<fes:Function name="sin">
  <fes:ValueReference>fieldname</fes:ValueReference>
</fes:Function>

De volgende functies zijn beschikbaar in de server:

Functie SQL equivalent Omschrijving
strConcat(string) CONCAT() Combineert teksten
strToLowerCase(string) LOWER() Tekst omzetten naar kleine letters.
strToUpperCase(string) UPPER() Tekst omzetten naar hoofdletters
strTrim(string) TRIM() Witruimte aan het begin en einde verwijderen.
strLength(string) LENGTH() / CHAR_LENGTH() Tekstlengte bepalen.
length(string) LENGTH() / CHAR_LENGTH() Alias van strLength().
abs(number) ABS() Negatieve getallen omdraaien.
ceil(number) CEIL() Afronden naar boven.
floor(number) FLOOR() Afronden naar beneden.
round(value) ROUND() Afronden
min(value1, value2) LEAST() Kleinste getal gebruiken.
max(value1, value2) GREATEST() Grootste getal gebruiken.
pow(base, exponent) POWER() Machtsverheffing
exp(value) EXP() Exponent van 𝑒 (2,71828...; natuurlijke logaritme).
log(value) LOG() Logaritme; inverse van een exponent.
sqrt(value) SQRT() Worteltrekken; inverse van machtsverheffen.
acos(value) ACOS() Arccosinus; inverse van cosinus.
asin(value) ASIN() Arcsinus; inverse van sinus.
atan(value) ATAN() Arctangens; invere van tangens.
atan2(x, y) ATAN2() Arctangens, voor bereik buiten een circel.
cos(radians) COS() Cosinus
sin(radians) SIN() Sinus
tan(radians) TAN() Tangens
pi() PI De waarde van π (3,141592653...)
toDegrees(radians) DEGREES() Omzetting radialen naar graden.
toRadians(degree) RADIANS() Omzetting graden naar radialen.
Area(geometry) ST_AREA() Geometrie omzetten naar gebied.
Centroid(features) ST_Centroid() Geometrisch centrum als "zwaartekrachtpunt" teruggeven.
Difference(geometry1, geometry2) ST_Difference() Delen van geometrie 1 die niet overlappen met geometrie 2.
distance(geometry1, geometry2) ST_Distance() Minimale afstand tussen 2 geometrieën.
Envelope(geometry) ST_Envelope() Geometrie omzetten naar bounding box.
Intersection(geometry1, geometry2) ST_Intersection() Delen van geometrie 1 die overlappen met geometrie 2.
Union(geometry1, geometry2) ST_Union() Geometrie 1 en 2 samenvoegen.

Filter compatibiliteit

Officieel zijn XML-namespaces verplicht in het filter. Aangezien veel clients deze achterwege laten, ondersteunt de server ook aanvragen zonder namespaces. Voor de volledigheid zal het request er met namespaces zo uit zien:

<fes:Filter xmlns:fes="http://www.opengis.net/fes/2.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/fes/2.0
    http://schemas.opengis.net/filter/2.0/filterAll.xsd">
  <fes:PropertyIsEqualTo>
    <fes:ValueReference>stadsdeel/naam</fes:ValueReference>
    <fes:Literal>Centrum</fes:Literal>
  </fes:PropertyIsEqualTo>
</fes:Filter>

Bij geometriefilters is dat officieel zelfs:

<fes:Filter
  xmlns:fes="http://www.opengis.net/fes/2.0"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/fes/2.0
  http://schemas.opengis.net/filter/2.0/filterAll.xsd
  http://www.opengis.net/gml/3.2 http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd">
  <fes:BBOX>
    <gml:Polygon gml:id="P1" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/epsg/0/4326">
      <gml:exterior>
        <gml:LinearRing>
          <gml:posList>10 10 20 20 30 30 40 40 10 10</gml:posList>
        </gml:LinearRing>
      </gml:exterior>
    </gml:Polygon>
  </fes:BBOX>
</fes:Filter>

Conform de XML-regels mag hier de "fes" namespace alias hernoemd worden, of weggelaten worden als er alleen xmlns="..." gebruikt wordt i.p.v. xmlns:fes="...".

Diverse bestaande filters gebruiken nog andere WFS 1-elementen, zoals <PropertyName> in plaats van <ValueReference>. Voor compatibiliteit wordt deze tag ook ondersteund.

De WFS 1-expressies <Add>, <Sub>, <Mul> en <Div> zijn tevens geïmplementeerd om rekenkundige operaties te ondersteunen vanuit QGIS (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen).