Filtering

Filteren op attributen

Ieder veld kan gebruikt worden om op te filteren. Bijvoorbeeld:

curl 'https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/stadsdelen/?naam=Westpoort'

Als het veld een array van objecten is, kunnen de subvelden van de objecten gefilterd worden met de naam van de array en de naam van het subveld gescheiden door een punt. Voorbeeld: het veld

"gebruiksdoel": {
 "type": "array",
  "items": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "code": {
     "type": "string"
    }
   }
  }
 }

kan gefilterd worden met:

curl 'https://api.data.amsterdam.nl/v1/bag/verblijfsobjecten/?gebruiksdoel.code=1'

Filteren in relaties

De relaties, en attributen van relaties, kunnen gebruikt worden in filters. Verbind de velden door middel van een punt-notatie (relatie.veldnaam).

Bijvoorbeeld bij een enkelvoudige relatie:

curl 'https://api.data.amsterdam.nl/v1/huishoudelijkafval/container/?locatie.id=10009'

…een temporele relatie:

curl 'https://api.data.amsterdam.nl/v1/bag/verblijfsobjecten/?heeftHoofdadres.identificatie=0363200000006110&heeftHoofdadres.volgnummer=1'

…of een relatie zonder volgnummer, die altijd verwijst naar het laatste voorkomen:

curl 'http://api.data.amsterdam.nl/v1/huishoudelijkafval/container/?locatie.gbdBuurt.identificatie=03630000000770'

Je kan ieder ander veld uit de relatie ook gebruiken, zoals bijvoorbeeld ?locatie.status=0 of een genest veld: ?locatie.gbdBuurt.identificatie=.... Deze opties staan niet in het naslagwerk vermeld, maar kunnen wel samengesteld worden door de velden van de API of documentatie te combineren. Het zoeken op de identificatie (primaire sleutel) is het snelste, en de beste keuze als je de identificatie ook weet.

Operatoren

Afhankelijk van het veldtype zijn er extra operatoren mogelijk.

Tip

De exacte namen en mogelijke velden per tabel zijn op de REST API Datasets pagina te zien.

Voor alle veldtypes

Operator

Werking

SQL Equivalent

?veld[in]=x,y

De waarde moet één van de opties zijn.

veld IN (x, y)

?veld[not]=x

De waarde moet niet voorkomen.

veld != x.

?veld[isnull]=true

Het veld mag niet ingevuld zijn.

veld IS NULL

?veld[isnull]=false

Het veld moet ingevuld zijn.

veld IS NOT NULL

Bij waarden met getallen

Operator

Werking

SQL Equivalent

?veld[lt]=x

Test op kleiner dan (lt=Less Then)

veld < x

?veld[lte]=x

Test op kleiner dan of gelijk (lte: less then or equal to)”

veld <= x

?veld[gt]=x

Test op groter dan (gt=greater then)

veld > x

?veld[gte]=x

Test op groter dan of gelijk aan (gte: greater then or equal to)

veld >= x

Bij waarden met tekst

Operator

Werking

SQL Equivalent

?tekstveld[like]=x

Zoekt in tekstgedeelte met jokertekens (* en ?).

tekstveld LIKE 'x'

?tekstveld[isempty]=true

Waarde moet leeg zijn

veld IS NULL OR veld = ''

?tekstveld[isempty]=false

Waarde mag niet niet leeg zijn

veld IS NOT NULL AND veld != ''

De like-operator maakt fuzzy search met jokertekens (wildcards) mogelijk. Het teken * staat voor nul of meer willekeurige tekens, ? staat voor precies één willekeurig teken. Alle andere tekens staan voor zichzelf. Bijvoorbeeld:

curl 'https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/stadsdelen/?naam[like]=West*'

curl 'https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/stadsdelen/?naam[like]=??st'

naam[like]=West* selecteert alle rijen in een dataset waarvan de naam begint met “West”, inclusief stadsdeel West. Rijen waarvan de naam “West” bevat kunnen gevonden worden met *West*. De zoekterm ??st selecteert “Oost” en “West”: twee willekeurige tekens, gevolgd door “st”.

Als de filtertekst geen jokertekens bevat gedraagt like zich hetzelfde als exact. Er is geen escaping van de jokertekens mogelijk.

Bij waarden met lijsten

Operator

Werking

SQL Equivalent

?arrayveld[contains]=x,y

De lijst moet beide bevatten.

(x, y) IN arrayveld

Bij waarden met een geometrie

Operator

Werking

SQL Equivalent

?geoveld[contains]=x,y

Geometrie moet voorkomen op een punt (intersectie)

ST_Intersects(geoveld, POINT(x y))

?geoveld[contains]=POINT(x y)

Idem, nu in de WKT (well-known text) notatie.

ST_Intersects(geoveld, POINT(x y))

Bij het doorzoeken van geometrievelden wordt gebruik gemaakt van de projectie opgegeven in de header Accept-CRS. Afhankelijk van de projectie wordt x,y geïnterpreteerd als longitude, latitude of x,y in RD of anderszins. Indien Accept-CRS niet wordt meegegeven worden x en y, afhankelijk van de waardes, geinterpreteerd als longitude en latitude in EPSG:4326 of EPSG:28992.